大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1..21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 --- [ keyword count ]


 

安養抄 (No. 2686) 0119c22 - 0120b23: 三人亦聞四十八願或聞十二部經或念阿彌陀佛生到彼土皆發菩提心也有此三土若委分別者衆生起行既有千殊往生見土亦有萬 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0122a05 - 0122b10: 終時遇善知識爲讃大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名故除却千劫極重惡業智者復教○稱南無阿彌陀佛稱佛名故除五十億 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0133b28 - 0133c10: 終時遇善知識爲讃大乘十二部經首題名字○除却千劫極重惡業云云下品中生者○毀犯五戒八戒及具足戒○命欲終時○遇善知 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0134c14 - 0135a14: 終時遇善知識爲讃大乘十二部經首題名字○稱南無阿彌陀佛○作是語已命終○蓮花乃敷○具百法明門得入於初地○下品中生 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0135a21 - 0135b01: 三人亦聞四十八願或聞十二部經或念彌陀佛生到彼土皆發菩提心也 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0167a20 - 0167c01: ○大悲觀音○爲説甚深十二部經聞已信解發無上道心逕十小劫○入於初地下品上生逕於六劫蓮花乃敷觀世音大勢至以安愍彼 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0168b25 - 0168b28: 經云爲讃大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名故除却千劫極重惡業○稱南無阿彌陀佛稱佛名故除五十億劫生死之罪下品上 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0168b29 - 0168c08: 群疑論六云問曰何因聞十二部經首題名字只滅千劫重罪念佛一聲乃滅五十億劫重罪般若云聞經不逆勝供養八百四千萬億那由 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0168c09 - 0168c19: 力故令稱名者滅多劫罪十二部經三世常住非如彼佛有因果位故不同也又釋十二部經名散動心時聞餘心間雜故唯除千劫罪阿彌 [show] (2 hits)
開目抄 (No. 2689) 0220b22 - 0233a03: 男子佛亦如是從佛出於十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等經從方 [show] (2 hits)
撰時抄 (No. 2690) 0233a14 - 0242b06: タテマツリテ八萬聖教十二部經ノ淵底ヲ習キワメシニ其中ニ二宗アリ所謂法相宗三論宗ナリ此二宗ノ中ニ法相大乘ヲ遠ハ [show] (1 hit)
撰時抄 (No. 2690) 0242b07 - 0252b05: 八萬法藏ヲ胸ニウカヘ十二部經ヲ口ニスウセン僧侶カ彼ノ佛法ヲ失ウヘシ譬ヘハ須彌山ハ金ノ山ナリ三千大千世界ノ草木 [show] (1 hit)
報恩抄 (No. 2691) 0253a05 - 0258c01: 量義經ニ正ク次説方等十二部經・摩訶般若・華嚴海空等云云佛我ト華嚴經 [show] (1 hit)
御講聞書 (No. 2700) 0350a09 - 0350b18: 備タルカ如ク八萬法藏十二部經悉ク法華ニ歸入セシムル也皆悉ノ二字ヲハ善人モ惡人モ迷モ悟モ一切衆生ノ惡業モ善惡モ [show] (1 hit)
御講聞書 (No. 2700) 0354b09 - 0354b22: 釋尊智慧トハ八萬法藏十二部經也聰達トハ三世了達也藥者妙法ノ良藥也サテ壽量品ノ意ハ十界本有ト談セリ然者此藥師者 [show] (1 hit)
悉曇藏 (No. 2702) 0443b17 - 0445b06: 十三字則通用始終一切十二部經爲體字境通三寶四諦陰界入根縁等法爲體字 [show] (1 hit)
悉曇要訣 (No. 2706) 0546c20 - 0547b05: 爲一頌也大論三十七釋十二部經中云一切偈名祇夜六句三句五句多少不定亦 [show] (1 hit)
梵學津梁總目録 (No. 2711) 0811a03 - 0811a03: 七十二部經諸譯互證     一卷 [show] (1 hit)
如法經現修作法 (No. 2730) 0894c28 - 0894c28:  南無十二部經一切聖教丁 [show] (1 hit)
四座講式 (No. 2731) 0900c28 - 0901a10: 結集三藏法門阿難住持十二部經挑法燈於昏衢導群盲於正路既而陰形於鷄足之洞分骸於恒河之岸爰在十六羅漢見住五濁惡世 [show] (1 hit)
金剛暎卷上 (No. 2734) 0058b13 - 0063c15: 總後別釋總名者舊譯名十二部經部有二義一部類義二部帙義今取部類卽所説法義類差別有其十二名十二部也此濫部帙之義故 [show] (1 hit)
金剛經疏 (No. 2738) 0131c16 - 0132c15: 三種法二者一顯能詮謂十二部經即是文字二顯所詮謂道及果即修行義人三者一能持二能説三能行能行者自利成熟一自善根故 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 2745) 0166a20 - 0167b18: 薩行爲菩薩藏地持復言十二部經唯方廣部是菩薩藏餘十一部是聲聞藏故知聖教無出此二此二亦名大乘小乘半滿教等名雖變改 [show] (1 hit)
華嚴經疏 (No. 2755) 0217c29 - 0218b23: 諸智流出大悲大悲流出十二部經是故名爲勝流法界 第五所成行者略有三種一十度中成忍度行二成禪定行三成求法行莊嚴論 [show] (1 hit)
無量壽經義記卷下 (No. 2759) 0242a10 - 0242a25: 終時遇善知識爲讃大乘十二部經首題名字得聞如是諸經名故除千劫重罪智者復教合掌叉手稱南無阿彌陀佛名除五十億劫生死 [show] (2 hits)
涅槃經義記 (No. 2764A) 0284b13 - 0286b16: 切法及法名字者常無常十二部經及以山何柱梁一切皆有軌用名法於中不著名法無礙知一切法者知萬法有所以如似柱著用爲義 [show] (1 hit)
涅槃經義記 (No. 2764A) 0286b17 - 0294a09: 知者何物法也所謂佛性十二部經乃至大涅槃經來此八法世所不知菩薩能知故 [show] (5 hits)
大涅槃經義記卷第四 (No. 2764B) 0294a15 - 0301a08: 如是要侍縁也如我所説十二部經已下至一向作解此明偏執爲病勸信中道而生善也又復爲明昔經隨自意語説無常法猶可從之生 [show] (1 hit)
大涅槃經義記卷第四 (No. 2764B) 0301a10 - 0304a05: 皆有重任訖下不能宣通十二部經明菩薩大士隨宜化物不得專修經教即是重任此復寄菩薩重彰阿難有持經之徳或時能説人不信 [show] (3 hits)
維摩經疏 (No. 2774) 0433a05 - 0434c07: 外關練五經史藉而内以十二部經爲栖神之宅第四句一切見敬爲供養中最者處 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.