大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1..14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 --- [ keyword count ]


 

觀經疏傳通記 (No. 2209) 0627a22 - 0629b14: 法相應故言合也又解與十二部經教合入定是修多羅出定之時心與定合故云與修多羅合也妙宗鈔云疏有二釋初須定與教合二須 [show] (2 hits)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0637b16 - 0638a13: 已上三明定散常憶中經十二部經者指淨土經以淨土經中明所觀境故觀心明淨諸惡不生者守心常憶有二利益一入定時觀心明淨 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0665a02 - 0666a03: 且順經文述罪滅異也經十二部經者靈芝云契經乃至論義又用欽云或華嚴或法華或光明或説此經之名名十二部經已上今家順契 [show] (5 hits)
大毘盧舍那經指歸 (No. 2212) 0019c08 - 0020b20: 次又無量義云次説方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣説菩薩歴劫修行雖是非指二七之説以入法界義同故也案此等意攝一句中 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0026b04 - 0026b16: 佛法常求尋要三乘五乘十二部經心神有疑未以爲決唯願三世十方諸佛示我不二一心祈感夢有人告曰於此有經名字大毘盧遮那 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0093a09 - 0093a26: 變過去諸佛爲度衆生説十二部經如來亦爾故名如來諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃如來亦爾是故號佛爲如來 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0194a07 - 0194a21: 故云玄義也即横竪統攝十二部經者以此四種法身於十二部經或横或竪攝入自在也故云旋轉無盡也 [show] (2 hits)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0608a16 - 0608a26: 二等者所謂應化身所説十二部經也此中種種方便利益衆生皆一身所持者但於應化身之一身而現種種隨類之形然此變化身住平 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0011b07 - 0015c09: 重深玄之義理横竪統攝十二部經次第別收曰横統上下總融曰竪攝又法門相當曰横統一收一切曰竪攝十二部者所謂一契經・二 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0038b22 - 0042a07: 蜜也 種種本生經等者十二部經中本生經也彼經説菩薩本生因縁或爲餓虎與身之處或爲一句捨命之處皆雖似指外土地尋其實 [show] (3 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0081b16 - 0082c17: 唯收阿字三義舒之廣渉十二部經故云則有無量句義也 又以一切等者如云阿字餘一一字門皆具一切法門何以故一切言語中皆 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0272a10 - 0274a21: 六道也從清淨法界流出十二部經起一念聞熏習附著本識此是反去之始聞熏習漸増本識漸減解若都成則本識都滅用本識中解性 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0456c13 - 0457a09: 隨可度者而有所益所謂十二部經八萬四千法藏隨一切衆生根性所樂聞而爲説 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0688b07 - 0688c06: 梵王如佛四圍陀典猶如十二部經文前後文無爭四圍陀直梵王造又安然釋從四面出四論云云頂上一論閻浮不流布故今不論也不 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0688c21 - 0688c25: 猶如十二部經者法華義疏第四云大乘具足有十二部小乘隨分十二所以但明十二者以十二是一數之圓又治衆生十二縁病故也文 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0765a26 - 0765c22: 門十六重玄義横竪統攝十二部經則旋轉無盡是名諸如來次第證入大悲發生三摩地菩提心論立三種行願者大悲勝義者深般若於 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0224a04 - 0224b11: 王猶如佛四圍陀典猶如十二部經文又末卷擧四圍陀此是梵王所説倶可導行文又天台止觀如梵天造四圍陀論其後有仙名曰白淨 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0224c12 - 0224c14: 四圍陀典猶如十二部經 是以梵王所説四種明論爲法寶佛法中十二部經被類也 [show] (2 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0347c29 - 0348a13: 憂陀那此云目説文此釋十二部經中憂陀那若今憂陀那翻名相應義可有之歟可有了簡△還入至臍○文此音響觸七處生義分明也 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0460c09 - 0461b10: 曾有者梵云阿浮達摩見十二部經中是亦初有阿字也又轉字輪品云希有開敷眼出現品云未曾有開敷眼若依此説希有但是a d [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0475b02 - 0475b28: 一二十四云復次佛三藏十二部經八萬四千法聚見是語言多故知智慧亦大譬如居士清朝見大雨處語衆人言昨夜雨龍其力甚大衆 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0587c21 - 0588a19: 王猶如佛四韋陀典猶如十二部經傳此法者猶如和合僧文 如劫初時等者擧劫初縁起明最初我見也倶舍論第八七云有色有情身 [show] (1 hit)
蘇悉地羯羅經略疏 (No. 2227) 0452c19 - 0454b12: 皆隨可度者有所益所謂十二部經八萬四千法藏隨一切衆生根性所樂聞法而爲説之善赴機縁言方無滯聞者無厭是菩薩以樂説辯 [show] (1 hit)
大樂經顯義抄 (No. 2239) 0634a04 - 0634a08: 即於佛正法之八萬法藏十二部經一切教理行果中能問答決釋此妙典甚深義之行名爲歌菩薩行也 [show] (1 hit)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0010b25 - 0010c13: 文義差別十二支段舊云十二部經恐濫部帙故新改之其十二者契經・應頌・記別・諷誦・自説・縁起・譬喩・本事・本生・方 [show] (1 hit)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0181a16 - 0181b24: 世界食辛之人從能宣説十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食 [show] (1 hit)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0198c15 - 0198c19: 時等者與咸所牒云應學十二部經誦戒者有本作應十二部經五字者非日日六時有本作日夜已上麁註並是彼文銑師・曠師所牒並 [show] (2 hits)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0207a13 - 0207b11: 味已上第十八戒云應學十二部經誦戒者日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性已上律中所判起斷學見頓於萬境結不學罪唯得一 [show] (1 hit)
資行鈔 (No. 2248) 0340a28 - 0340b05: 六枚云諸比丘佛既聽説十二部經欲示現此義後有疑心若欲次第説又衆大文多恐生疲厭若略撰集好辨直示現義不知如何以是因 [show] (1 hit)
資行鈔 (No. 2248) 0349a16 - 0349a21: 云十二因縁也云云有云十二部經云云是以鈔批云初翻演説十二部經是其教法文但本文十二因縁見是以簡正記引舊譯華嚴文云 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.