大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1..6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ..33 --- [ keyword count ]


 

大乘義章 (No. 1851) 0467a10 - 0470a11: 翻名訶梨跋摩作論解釋十二部經對彼祇夜伽陀偈經故指序言修多羅者直説語言如似説言熱者是火豈是翻名何故偏對祇夜伽陀 [show] (4 hits)
大乘義章 (No. 1851) 0470a12 - 0470a13:   十二部經義五門分別翻名解釋一 體相二 約時分別三 通別四 總別五 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0470a14 - 0471b16: 十一合有十二故地持云十二部經唯方廣部是菩薩藏餘十一部是聲開藏涅槃亦言十二部經唯方廣部菩薩所持餘十一部二乘所持 [show] (2 hits)
大乘義章 (No. 1851) 0471b17 - 0472a01: 第二一向別門今此所論十二部經乃是第五亦總亦別及一向別門法門不同有此差異寧可一類問曰若使十二部中修多羅部亦總亦 [show] (3 hits)
大乘義章 (No. 1851) 0509c10 - 0510b23: 論云四種悉檀總攝一切十二部經八萬四千無量法藏皆是眞實無相違背准驗斯文望教説宗義無乖返故稱爲成諸法理趣故名爲理 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0524b26 - 0540b05: 相修生眞徳四是淨教謂十二部經從其清淨法界流出又云從淨法身流出故名爲淨涅槃亦云出於如來大智海中故得爲眞亦得分五 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0572c09 - 0573a12: 悋心便作是念令我獨知十二部經莫使他知設令他知勿使勝我又自知義祕而不説是過差別乃有七種一所生常盲二常爲愚癡三多 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0648b14 - 0649c04: 三種一者教法所謂三藏十二部經二者理法所謂佛性於中分別二諦一實縁起法界是其理也三者行法六度等儀言乘行者要唯三種 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0654a08 - 0657c11: 用法言教法者所謂三藏十二部經是義如前教法聚中具廣分別言理法者毘曇法中宣説四諦十六聖行以爲法寶十六聖行如四諦章 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0691c03 - 0694a15: 不同聲聞之人但縁小乘十二部經名法無礙縁陰界入四眞諦等名義無礙雖知陰 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0703b09 - 0704a05: 明之言知法者知佛所説十二部經言知義者知經所説一切法義言知時者知起行時知如是時任修寂靜如是時中任修精進如是時中 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0710c13 - 0712a19: 二種一念教法所謂三藏十二部經二念義法所謂無常無我涅槃三種法印亦得分三一念教法謂三藏等二念理法所謂二諦一實諦等 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0716a05 - 0716a22: 因行言法大者所謂大乘十二部經方廣之藏過餘契經故云法大問曰法中説通理教何故是中偏説教法釋言實通攝旨從詮故不別論 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0751b28 - 0753c04: 六種一爲涅槃受持讀誦十二部經書寫供養名具多聞二除十一部唯持方廣名具多聞三除十二部但持涅槃名具多聞四除涅槃具足 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0865a01 - 0870b19: 攝復初力在故初是別如十二部經中修多羅部亦總亦別餘者唯別與此相似彼攝諸部莫不皆成一修多羅故初是總隨義別分餘十一 [show] (1 hit)
三論玄義 (No. 1852) 0013a19 - 0013b01: 得名就縁假此四假總收十二部經八萬法藏然四論具用四假但智度論多用因縁假以釋經立義門故中論十二門多用就縁假百論多 [show] (1 hit)
大乘玄論 (No. 1853) 0063b11 - 0066a06: 從熟酥出醍醐又從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等經從方等經出波若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃成論師 [show] (7 hits)
二諦義 (No. 1854) 0079b10 - 0081c27: 即是第一義諦四悉檀攝十二部經攝八萬四千法藏攝法既盡二諦攝法亦盡此就不盡盡明義也以二諦攝法盡故如來就二諦説法也 [show] (1 hit)
二諦義 (No. 1854) 0104c11 - 0115a16: 經也又大論明四悉壇通十二部經八萬法藏四悉壇中前三是有後一是無故四悉 [show] (1 hit)
三論遊意義 (No. 1855) 0116a07 - 0116b17: 自鹿苑終訖雙林説雖有十二部經八萬八千法藏推其大歸皆爲息衆生虚妄顛倒開一道耳是衆經通也 [show] (1 hit)
三論遊意義 (No. 1855) 0121c15 - 0122b13: 師不同也劉虬云從佛出十二部經者即是世諦及三乘別教從十二部出修多羅者大品經也從修多羅出方等經者即維摩思益等經也 [show] (3 hits)
大乘法苑義林章 (No. 1861) 0278a22 - 0278b11: 別名釋總名者先徳翻爲十二部經但以部言義含二種一謂部袠二謂部類世人謂有十二部袠經名亦濫總別難明今者翻爲十二分教 [show] (1 hit)
勸發菩提心集 (No. 1862) 0398a27 - 0398b06: 三願十方一切衆生共通十二部經文義了了第四願十方一切衆生倶至無上正等菩提 [show] (1 hit)
能顯中邊慧日論 (No. 1863) 0410b18 - 0412b19: 提心或住聲聞次説方等十二部經摩訶般若華嚴海空演説菩薩歴劫修行而百千比丘萬億人天無量衆生得須陀洹果乃至得阿羅漢 [show] (1 hit)
華嚴五十問答 (No. 1869) 0532b11 - 0534c10: 獄如大集經説二者讀誦十二部經不免謗佛現身墮十方一切阿鼻地獄如涅槃經説故名一切法不救三者一切僧不救四者一切衆生 [show] (1 hit)
華嚴五十問答 (No. 1869) 0534c12 - 0535a12: 第一義悉檀者總攝一切十二部經八萬法藏等皆是眞實無相違背順理中極名第一義悉檀云何名世界悉檀義有法從因縁和合故有 [show] (1 hit)
華嚴五十問答 (No. 1869) 0535a13 - 0535a13:   五十十二部經義十藏品釋 [show] (1 hit)
華嚴五十問答 (No. 1869) 0535a14 - 0535b17: 問十二部經教差別云何答詮理之教約十二部一修多羅此方云契經二祇夜此云重誦三伽陀此云不直説四和伽羅那此云受記五憂 [show] (1 hit)
華嚴經内章門等雜孔目章 (No. 1870) 0548b05 - 0548b05: 十二部經章 [show] (1 hit)
華嚴經内章門等雜孔目章 (No. 1870) 0555a18 - 0555a18:   十二部經[show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.