大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ..33 --- [ keyword count ]


 

大智度論 (No. 1509) 0228a24 - 0228c13: 羅蜜得一切智慧方便説十二部經八萬四千法聚梯阿若憍陳如舍利弗目揵連摩訶迦葉乃至七歳沙彌蘇摩等皆得諸無漏法根力覺 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0241b24 - 0245c08: 是不可得空説一切佛法十二部經譬如虚空無所有而一切物皆依以長成復次是十力四無所畏不以取相著心分別故但爲度衆生知 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0297b22 - 0299a21: 即是涅槃爲涅槃故佛説十二部經云何言無因縁答曰涅槃種種名字説或名爲離或名爲妙或名爲出如是等則爲説實際但不説名字 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0306b21 - 0306c20: 訶薩欲聞十方諸佛所説十二部經修多羅・祇夜・受記經・伽陀・優陀那・因縁經・阿波陀那・如是語經・本生經・廣經・未 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0306c21 - 0307b29: 若波羅蜜所説法者即此十二部經諸經中直説者名修多羅所謂四阿含諸摩訶衍 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0308b26 - 0308c07: 諸佛法未知是何法故説十二部經是佛法及聲聞所不聞者上但言恒河沙等世界諸佛今言恒河沙三世諸佛法又上但説受持不忘不 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0411a16 - 0412c21: 道者所謂八萬四千法衆十二部經四藏所謂阿含阿毘曇毘尼雜藏摩訶般若波羅蜜等諸摩訶衍經皆名爲法此中求法者書寫誦讀正 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0439b24 - 0441b12: 無錯富樓那於四衆中用十二部經種種法門種種因縁譬喩説法能利益衆生第一須菩提常行無諍三昧與菩薩同事巧便樂説一種空 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0465c13 - 0466b12: 經所謂法華經密迹經等十二部經中義同般若者雖不名爲般若波羅蜜經然義理即同般若波羅蜜問曰云何須陀洹亦學般若波羅蜜 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0476c10 - 0477c24: 世尊如佛住三事示現説十二部經修多羅祇夜乃至優婆提舍復有善男子善女人受持誦説是般若波羅蜜等無異何以故世尊是般若 [show] (4 hits)
大智度論 (No. 1509) 0477c25 - 0479b08: 論復次佛住三事示現説十二部經者問曰一切説法人中無與佛等者佛説十二部經則無不備具云何善男子但受持讀誦般若與佛等 [show] (5 hits)
大智度論 (No. 1509) 0513b18 - 0514c22: 樂説無礙智中爲衆生説十二部經八萬四千法聚皆是般若波羅蜜一事而分別爲説是故説般若波羅蜜可説故清淨如虚空因虚空及 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0538c15 - 0538c21: 復次須菩提説法者知十二部經次第義所謂修妬路乃至優波提舍聽法者不知十二部經次第義當知是爲魔事聽法者知十二部經[show] (4 hits)
大智度論 (No. 1509) 0540a06 - 0540c23: 根者是誦經師非解義師十二部經亦是誦經師復次師有六波羅蜜者作是念弟子罪人鈍根不能行六波羅蜜著世間事但有弟子名無 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0571b01 - 0572a28: 習但不可得與故菩薩以十二部經教化衆生亦但爲衆生不自爲己 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0606a08 - 0607c16: 心故不生餓鬼中佛所説十二部經八萬四千法聚常不吝惜故不生邊地常供養尊長善人破憍慢故不生旃陀羅等下賤人中深心愛衆 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0618a25 - 0620c11: 護無令忘失除般若雖有十二部經盡皆忘失其過尚少若失般若一句其過太多何以故是深般若法藏是十方三世諸佛母能令人疾至 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0636b05 - 0639b29: 如佛所説八萬四千法聚十二部經若廣若略諸三乘人所學此中説菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應學六波羅蜜若略若廣學者應當 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0654c25 - 0655c20: 發意供養諸佛諸佛所説十二部經修妬路乃至憂波提舍是菩薩聞持誦利心觀了達了達故得陀羅尼得陀羅尼故能起無礙智起無礙 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0655c21 - 0657b15: 凡人爲聞法故從其聞説十二部經以不能常得師故皆當受持以喜忘故誦讀令利心觀者常繋心經卷次第憶念先以語言宣義後得了 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0731b26 - 0732a11: 陀波崙本生爲證佛法有十二部經或因修妬路偈經本生經得度今佛以本生經爲 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0799a05 - 0799a12: 所詮證法無爲之理能與十二部經言教爲本故名理爲本也教爲本者明尋此言教能得證法故名言教與證法爲本故以教爲本也故今 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0817c28 - 0818a24: 倶次先擧後釋彼者彼於十二部經言教法也不住者彼經教法不住無名相證法中正釋經中是法應捨明所詮之理絶於名相言教法故 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0819c13 - 0820a16: 法無體相故者一切法謂十二部經聲教法也無體相者此言教法中無所證智體相也非非法者彼眞如無我相實有故者明此眞如法體 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0835c12 - 0835c20: 所詮法身無名相理能與十二部經言教爲本亦云能生有善故名爲本能詮言教修多羅亦與詮法爲本詮於法身能生萬善故名爲本以 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0840a22 - 0840b23: 於名相言詮所不及又云十二部經言教法中無所詮證法若然此能詮之教猶與所詮法身條然有別而此言教則還爲非法何得受持一 [show] (1 hit)
十住毘婆沙論 (No. 1521) 0106a04 - 0106a10: 能守護諸佛所教法所謂十二部經以其心能信能受十善業道能令此人至阿耨多羅三藐三菩提以五因縁故應受護正法一知報諸佛 [show] (1 hit)
三具足經憂波提舍 (No. 1534) 0364a29 - 0364b12: 能爾則非義語修多羅等十二部經言語説法是故名聞聖無盡意説八十種謂欲修行順心行等以何義故漏與不漏二種具足得一切智 [show] (1 hit)
阿毘曇八犍度論 (No. 1543) 0852c01 - 0854a01: 十未曾有十一法義十二十二部經名何等法答曰名身句身語身次第住印名何法 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0002a25 - 0002b13: 經佛亦如是爲饒益他説十二部經一修多羅二祇夜三婆伽羅那四伽他五優陀那六尼陀那七阿波陀那八伊帝目多伽九闍陀伽十毘 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.