大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1..10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ..33 --- [ keyword count ]


 

佛祖統紀 (No. 2035) 0153b01 - 0153b02: 若約味則從乳出酪此從十二部經出九部修多羅妙玄十 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0159b12 - 0159b24: 告諸比丘誰能爲我受持十二部經供養左右時憍陳如白言我能供給佛言汝已朽邁云何爲我給使乃至五百阿羅漢皆悉不受目連入 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0168c08 - 0168c14: 摩得勒伽論説十二部經唯方廣部是菩薩藏十一部是聲聞藏又佛爲菩薩聲聞説出苦道爲菩薩藏聲聞藏智論云大迦葉與阿難在香 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0299b08 - 0299b15: 來去後有飛行羅刹能説十二部經詐爲善比丘食諸持戒者日別四百爲斷此惡故鎭 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0534c26 - 0535a12: 覈深致無所漏失故三藏十二部經如九流之異統其大歸終以三乘爲本後有羅漢菩薩相繼著論讃明經義以破外道皆傍諸藏部大義 [show] (1 hit)
釋氏稽古略 (No. 2037) 0805c26 - 0807a23: 譬如從牛出乳此從佛出十二部經第二漸教此下三時三味總名爲漸初在鹿苑説四諦十二因縁事六度等教約時則日照幽谷第二時 [show] (1 hit)
釋迦譜 (No. 2040) 0073b26 - 0074b26: 比丘略説教誡又以所説十二部經付囑尊者摩訶迦葉末後勅我令助宣布時摩訶 [show] (1 hit)
釋迦譜 (No. 2040) 0083c25 - 0084b06: 嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光更猛盛 [show] (1 hit)
天尊説阿育王譬喩經 (No. 2044) 0171c23 - 0172a06: 作弟子字名阿難天尊有十二部經典聰明之福報不可謂問一知十示語後世人福徳隨身如影隨形隨人所種各獲其福不可不爲 [show] (1 hit)
大唐大慈恩寺三藏法師傳 (No. 2053) 0260x12 - 0260x12:  Footnote  一十二部=十二部經<三>, 〔一〕-<宮> [show] (1 hit)
續高僧傳 (No. 2060) 0441c28 - 0446b27: 是以三十二相遍滿人天十二部經敷揚刹土由其路者則高騁四衢之上迷其塗者 [show] (1 hit)
天台九祖傳 (No. 2069) 0098b21 - 0098c03: 遂用權略制諸外道乃括十二部經發明宗極微言東流我北齊禪師得之由文字中入不二法門以授南嶽斯言盡之後學尊敬不敢正斥 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經感應傳 (No. 2074) 0177c21 - 0178a12: 歸命文於諸禮佛時次及十二部經而禮之不禮佛時念持此歸命文華嚴有不可説刹海微塵數偈品豈貝葉所能傳寫皆諸大菩薩陀羅 [show] (1 hit)
三寶感應要略録 (No. 2084) 0839c27 - 0840a08: 修淨土業唯聞大乘方等十二部經名字以是因縁罪垢微薄遠來影向餘命未盡十二年後將生淨土即合掌流涙方醒活更捨所有造方 [show] (1 hit)
弘明集 (No. 2102) 0017a27 - 0017c25: 興喪之期於茲著矣佛有十二部經其四部專以勸孝爲事慇懃之旨可謂至矣而俗 [show] (1 hit)
弘明集 (No. 2102) 0086a24 - 0086b24: 三自歸者歸佛歸十二部經歸比丘僧過去見在當來三世十方佛三世十方經法三世十方僧毎禮拜懺悔皆當至心歸命并慈念一切衆 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0101b12 - 0101c18: 覈深致無所漏失故三藏十二部經如九流之異統其大歸終以三乘爲本後有羅漢菩薩相繼著論賛明經義以破外道皆傍諸藏部大義 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0148b24 - 0148c17: 喜下生從佛號曰阿難造十二部經老子去後百年舍衞國王果生太子六年苦行成道號佛字釋迦文四十九年欲入涅槃老子復見於世 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0166a20 - 0166c10: 雪山中爲五百仙人宣説十二部經訖還歸本土入于涅槃恒星之瑞即其時矣案地理志西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0214a01 - 0214b08: 行道奉請十方常住諸佛十二部經甚深法藏諸尊菩薩一切賢聖願起慈悲受弟子等請降赴道場證明弟子爲一切衆生發露懺悔於是 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0306a04 - 0306b14: 佛經者並號阿毘逹磨即十二部經之所攝也聖教明訣理絶凡謀但以初學或昧未能瞻及輒又隱括略成一卷撮梗概之貞明摘扶疏之 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0318b07 - 0318b07: 相蒙利者所以三轉法輪十二部經[show] (1 hit)
續集古今佛道論衡 (No. 2105) 0403c12 - 0403c28: 書虚妄專言老子化胡説十二部經臣等所議姜斌罪當惑衆 帝謂道士曰卿等比來專學此法何名求道諸道士對曰臣等並無此書今 [show] (1 hit)
破邪論 (No. 2109) 0484a16 - 0485b13: 雪山中爲五百仙人宣説十二部經訖還歸本土入于涅槃恒星之瑞即其時也檢地 [show] (1 hit)
辯正論 (No. 2110) 0498c06 - 0499b06: 儒得稱教佛是法王所説十二部經布化天下有教有主也然佛是出世人經是出世教故得稱教主三皇五帝是世主三墳五典是世教先 [show] (1 hit)
經律異相 (No. 2121) 0030c13 - 0032a11: 嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光更猛盛 [show] (1 hit)
經律異相 (No. 2121) 0079b19 - 0079c10: 今此衆中誰能爲我受持十二部經供給左右所須之事使不傾失自身善利五百羅漢皆云我能佛言不了目連觀見如來心在阿難目連 [show] (3 hits)
法苑珠林 (No. 2122) 0456b24 - 0456b29: 子愚癡破戒喜生鬪爭捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易瓦木以金易鋀 [show] (1 hit)
法苑珠林 (No. 2122) 0461a22 - 0461c12: 不雨或有比丘高聲誦習十二部經諷誦不失其義然不廣與人説法是謂雷而不雨二云何雨而不雷或有比丘顏貌端正威儀皆具然不 [show] (2 hits)
法苑珠林 (No. 2122) 0471b29 - 0471c28: 至雪山爲五百仙人宣揚十二部經教化令住不退已至本生地於空野澤尼拘律陀樹下結跏趺坐入首楞嚴三昧身諸毛孔出金色光遍 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.