大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1..13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 --- [ keyword count ]


 

金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0487b27 - 0488b04: 用一音聲正爲敎體故下十二部經義云十二部經據體唯一莫不皆是音聲言敎淨名玄第二云說法輸但明音聲爲敎門然音聲者如楞 [show] (2 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0490a18 - 0490c15: 讃佛言以十善消十惡作十二部經掘十二因緣莊卽取之此卽嘉祥有二釋中第二義故法花疏第四云又治衆生十二因緣病故也曉影 [show] (2 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0490c29 - 0491a25: 說第三時敎云次說方等十二部經摩訶般若花嚴海宮先一途言後究竟說廣如簡持敎時章也問中宗常云二藏攝敎與三時何答二藏 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0499a01 - 0499c05: 門一序原由三世諸佛說十二部經皆有六事要待侍者問然後命使安如集法藏云侍者阿難凡發四問一問以誰爲師乃至佛答戒能訓 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0525a20 - 0525b04: 能敷演也以四悉檀總攝十二部經故廣如義章第二四悉檀義第十三種波若義也又釋此諸菩薩具足十明十忍能演七大乘中法大故 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0530a02 - 0530a14: 慈悲卽化身從慈悲流出十二部經卽化身慈悲兩屬應身從末屬化身亦應亦化從十二部經生一切衆生聞思修慧故云若有聞者乃至 [show] (2 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0564a05 - 0564b03: 八地至十地是修聞慧以十二部經爲境於文作理解思慧以十二部及文下義爲境承文取義文下義爲境修慧但以義爲境悲文取理般 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0575a16 - 0575b05: 能顯隋云能顯爲義大乘十二部經亦能顯出境智等法大乘正説能顯六度等理故有敎爲顯大乘能顯萬行二能行能行能策爲義四乘 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0579a28 - 0579b05: 故又已聞語言境界法聞十二部經也正念者解十二部經文下理也憶持者解理家之果也 [show] (2 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0579c03 - 0580b06: 若出慈悲慈悲出智智出十二部經十二部經出三慧三慧出般若般若得佛果言破心軟淨障三地能從三千世界大遇聽法及捨身供養 [show] (2 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0620a28 - 0621a03: 心從三慧生又見三慧從十二部經出次爲得十二部經生四正勤一施内外財此明難捨能捨二奉侍師僧此明難行能行三自生卑下此 [show] (3 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0625b13 - 0625c04: 智慧諸師多依又種種者十二部經文理二種又眞俗二種又大小乘也又説種種者顯能化難化之人故曰種種皆得自在者能答雜難無 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0627a10 - 0627a22: 云不具聞持陀羅尼聞慧十二部經是聞慧境文中應言及義是思慧境莊沼興取無文但義有修慧境無義無文是般若境初一於文上作 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0658b17 - 0658c23: 五後時下立正義也立十二部經等本今轉勢相對見之有四一正明能立義問此之幻事有無何耶答興云依薩婆多順正理云如變化色 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0664c01 - 0664c10: 能行能行六波羅蜜能説十二部經祥興取之十解之人下具明也後二者一爲王化世二依法治民具二万美也隋云若不依法治則不可 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0059a01 - 0059a20: 界○所流者正説正法謂十二部經已上既云清淨法界通流出十二部經豈非法界爲諸經通體乎諸師共許花嚴以法界爲宗爾者又以 [show] (2 hits)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0077a21 - 0077b25: 十云由如來昔時學三乘十二部經後成佛時各觀一切法無不從此法身生無不還證此法身故一切法門同一法身已上今疏下文明教 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0117c06 - 0117c29: 等血轉變爲明八萬法藏十二部經具在法身大機犢子先盛得乳乳爲衆味之初譬 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0118c21 - 0119a05: 十云由如來昔時學三乘十二部經後成佛時各觀一切法無不從此法身生無不還證此法身故一切法門同一法身爲味由見修多羅祇 [show] (2 hits)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0177a04 - 0177a07: 上疏四下十藏品云舊名十二部經恐濫部帙故名分教已上 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0184b25 - 0185b01: 味之差文問涅槃經云從十二部經出修多羅從修多羅出方等經等云云爾者修多羅方等般若涅槃之四種者清涼大師意約能詮教釋 [show] (4 hits)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0213a08 - 0213c01: 者如涅槃十三云從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等從方等出般若從般若出涅槃如此等意即是漸教相也又始 [show] (2 hits)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0248b15 - 0248b23: 槃後我諸弟子受持如來十二部經讀誦書寫廣博遍覽五部經書是故名爲摩訶僧祇善男子如是五部雖各別異而皆不妨諸佛法界及 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0263a29 - 0263c06: 乘聲聞性定者次説方等十二部經摩訶般若花嚴海□空宣説菩薩歴劫修行即疏後時説大故文而百千比丘無量衆生發菩提心此通 [show] (1 hit)
淨土三部經音義集 (No. 2207) 0429a01 - 0429b21: 比丘具足八法能具足持十二部經何等爲八一者信根堅固二者其心質直三者身無病苦四者常勸精進五者具足念心六者心無憍慢 [show] (1 hit)
淨土疑端 (No. 2208A) 0465c26 - 0465c27: 二十三十二部經下指一經歟指多經歟之事 [show] (1 hit)
淨土疑端 (No. 2208A) 0470c25 - 0471a05: 十二部等者問經言大乘十二部經首題名者但可一箇大乘經名總名十二部經題耳如前文中或云與修多羅合或云與十二部經合即 [show] (3 hits)
淨土疑端 (No. 2208A) 0471a06 - 0471a15: 答是有二義一義云十二部經者非一經所具十二分教下文言以聞如是諸經名故故釋多經也是則修多羅祇耶等十二部爲別經首題 [show] (2 hits)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0570b11 - 0571c20: 慈必待請而當説者 問十二部經中有無問自説何云必待請耶 答無問自説名無口請雖無口請必有意請例如法華經譬喩品索車 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0609b03 - 0614c04: 法味喜樂所持釋曰大乘十二部經名大法眞如解脱等爲味縁此法味生諸菩薩喜 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.