大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1..18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 --- [ keyword count ]


 

華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0606c06 - 0606c15: 六云由如來昔時學三乘十二部經後成佛時各觀一切法無不從此法身生無不還證此法身故一切法門同一法身爲一味故今文云等 [show] (1 hit)
守護國界章 (No. 2362) 0137a11 - 0139c11: 其中佛亦如是從佛出於十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等經從方等經出般若波羅蜜從般若波羅密出大涅槃猶如醍 [show] (3 hits)
守護國界章 (No. 2362) 0139c13 - 0142a17: 爲難若持八萬四千法藏十二部經爲人演説令諸聽者得六神通雖能如是亦未爲 [show] (1 hit)
守護國界章 (No. 2362) 0145c18 - 0147b02: 爲乳味故涅槃云從佛出十二部經譬從牛出乳又二乘機生未受大化雖復在座如盲初會倶無見聞之益亦名爲乳故迦葉領解云即遣 [show] (5 hits)
守護國界章 (No. 2362) 0147b04 - 0147c11: 遠法師云從乳出酪喩從十二部經出修多羅是修多羅是大乘詮理詮事故深小乘 彈曰麁食者違師説失者專有汝宗不是我宗何僅 [show] (1 hit)
守護國界章 (No. 2362) 0147c13 - 0148b11: 嚴唯詮理法獨名乳教名十二部經此三經兼詮事理名方等名生酥教此不應理何以故深教引淺喩淺教用深喩故 彈曰此難不爾謬 [show] (1 hit)
守護國界章 (No. 2362) 0148b25 - 0149a03: 第熟味喩乳是則從佛出十二部經以喩從牛出乳華嚴也次第二時亦有兩意約八教門三味名漸約説次第熟味喩酪是則從十二部經 [show] (2 hits)
守護國界章 (No. 2362) 0165c18 - 0167a28: 草者名爲大涅槃異草者十二部經小乘經也 衆生若能聽受諮啓大涅槃則見佛 [show] (1 hit)
守護國界章 (No. 2362) 0169a19 - 0178a02: 量又若欲修止觀者先於十二部經文義言善通利意善尋思見善通達即於如所思惟法獨處空閑作意思惟復即於此能思惟心内心相 [show] (3 hits)
守護國界章 (No. 2362) 0183c10 - 0187b13: 義經説法品云次説方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣説菩薩歴劫修行已上經文 解云此則説三中歴劫菩薩大乘門外牛車麁食 [show] (1 hit)
天台法華宗義集 (No. 2366) 0268b15 - 0268b21: 酥從熟酥出醍醐從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等典從方等出般若從般若出涅槃 [show] (2 hits)
授決集 (No. 2367) 0283c17 - 0284c18: 諦十二因縁生次説方等十二部經次説摩訶般若華嚴海空此則普集諸經融通漸頓會入此經故名會國王也記文委細不能載之四諦 [show] (1 hit)
授決集 (No. 2367) 0289c10 - 0292c02: 提心或住聲聞次説方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣説菩薩歴劫修行而百千比丘萬億人天無量衆生得住須陀洹斯陀含阿那含 [show] (3 hits)
授決集 (No. 2367) 0298a18 - 0298b10: 説諸經云四諦因縁方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣説菩薩歴劫修行此則從淺至深之次第也其理合如是今正説文以餘爲一若 [show] (1 hit)
授決集 (No. 2367) 0306c23 - 0307a09: 四悉檀攝八萬四千法藏十二部經焉此總略文出玄第九云云若尋得之方覺針刺耳 [show] (1 hit)
授決集 (No. 2367) 0310b10 - 0310c16: 故無量義經云次説方等十二部經摩訶般若上下相同不可異説當知勝義生菩薩領解如酪共般若空義若爾四諦教即是如酪之般若 [show] (1 hit)
定宗論 (No. 2369) 0323c04 - 0324b04: 案無量義經云次説方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣説菩薩暦劫修行經文 大唐傳云方等十二部經法相宗所依經也摩訶般若 [show] (2 hits)
定宗論 (No. 2369) 0324b17 - 0324c24: 第二十師佛言次説方等十二部經可謂以佛爲元祖貶取第二十是即筆主所失也所依經則深密淨名楞伽等明三乘之經也所依論亦 [show] (1 hit)
一乘要決 (No. 2370) 0346a09 - 0348b03: 諮啓大般涅槃即見佛性十二部經中雖不聞有不可説言無佛性也三十本第二十五當知他師依涅槃經強立無性甚違經意善思念之 [show] (1 hit)
一乘要決 (No. 2370) 0369c10 - 0371a29: 提心或住聲聞次説方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣説菩薩歴劫修行上以此一文證法華前説多大乘況餘文耶 問治公證法華 [show] (1 hit)
漢光類聚 (No. 2371) 0415c01 - 0415c18: 益衆生汝等爲三一者通十二部經二者正通諸佛内證三者遍通二種菩薩矣此文分明也華嚴法相等宗義一向通十二部經是誦文法 [show] (4 hits)
宗要柏原案立 (No. 2374) 0459c11 - 0460a19: 汰可云耶但大經從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等從方等 [show] (2 hits)
宗要柏原案立 (No. 2374) 0471a17 - 0471c06: 中説十二因縁次説方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣説菩薩歴劫修行矣般若次華嚴有之一家五時次第不相應者也大段方等般 [show] (1 hit)
宗要柏原案立 (No. 2374) 0471c07 - 0472b14: 中説十二因縁次説方等十二部經摩訶般若華嚴海空文阿含方等般若次第分明也但般若次列華嚴事一家會釋玄十引法界性論鈍 [show] (3 hits)
宗要柏原案立 (No. 2374) 0494a03 - 0494b17: 如何可會耶其上方等者十二部經中大乘名也不可交三藏小教次別教獨菩薩教云方二乘所學藏通義難成隔歴不融教云邊有圓教 [show] (1 hit)
顯戒論 (No. 2376) 0602a17 - 0603c06: 山爲五百仙人宣暢敷演十二部經教化成就五百仙人令得不退轉與諸神仙作比 [show] (1 hit)
授菩薩戒儀 (No. 2378) 0627a01 - 0627c21: 三寶釋迦牟尼當來彌勒十二部經眞如藏海諸大菩薩縁覺聲聞證明我等披陳懺悔從無始來至於今日於其中間皆由妄計我人爲貪 [show] (1 hit)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0667a13 - 0667c11: 之後受持讀誦分別解説十二部經壞欲界結獲得禪定云何如來記説善星是一闡 [show] (2 hits)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0667c12 - 0668b20: 種譬喩演示爲菩薩僧説十二部經微細之義淺近之義爲聲聞僧説也六譬者一者父母三子譬謂有信敬利智無信敬而利智無信敬亦 [show] (2 hits)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0679c07 - 0680c17: 爲法受持禁戒讀誦解説十二部經故名爲僧已上經文若如汝執者彼雷音如來世界之中而有三寶不滿之失三歸不具之失受戒無依 [show] (3 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.