大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "眞言陀羅尼" :

43 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

金剛頂瑜伽念珠經 (No. 0789) 0728a06 - 0728a06:     若修眞言陀羅尼 念諸如來菩薩名     [show] (1 hit)
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門 (No. 0870) 0287c20 - 0287c25: 夫眞言陀羅尼宗者是一切如來祕奧之教自覺聖智頓證法門亦是菩薩具受淨戒無量威儀入一切如來海會壇受菩薩職位超過三界受 [show] (1 hit)
一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 (No. 0889) 0546a26 - 0546c21: 闍梨今於此族中得成就眞言陀羅尼一百或三百隨所愛樂依眞如相應力而得成就可以書寫傳付弟子持誦修行利樂有情令不斷絶弟 [show] (1 hit)
總釋陀羅尼義讃 (No. 0902) 0898a06 - 0898b20: 依諸波羅蜜修行成佛依眞言陀羅尼三密門修行成佛陀羅尼者梵語唐翻名爲總持義有四種持法持義持三摩地持文持此四種持多依 [show] (1 hit)
大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 (No. 1003) 0607a16 - 0608b26: 也中善者一切如來語密眞言陀羅尼法王教勅不可違越也後善者本尊瑜伽一切三摩地無量智解脱也又一釋初善者増上戒學中善者 [show] (1 hit)
出生無邊門陀羅尼經 (No. 1009) 0676a29 - 0676b20: 法不取不著應當受持此眞言陀羅尼[show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0735b10 - 0736b04: 剛三摩地祕密根本菩提眞言陀羅尼[show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0708b02 - 0711b11: 昧中現此明妃也口説名眞言陀羅尼男聲也身現曰明以此善男子明妃如來身無二 [show] (1 hit)
明佛法根本碑 (No. 1954) 0988b28 - 0989a11: 那爲諸佛所依法根本者眞言陀羅尼爲諸法所依十方法界塵刹海會一切如來果滿聖賢皆依毘盧遮那淨妙法身現自他受用及變化身 [show] (3 hits)
密呪圓因往生集 (No. 1956) 1013b11 - 1013b11:     若修眞言陀羅尼 念諸如來菩薩名     [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0043a11 - 0043a21: 問曰眞言陀羅尼明呪密語各其勝劣傍正如何 答曰各隨義名字雖異法體是一也爰以祕記云諸經中説陀羅尼或陀羅尼或明或呪或 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0343b05 - 0343b18: 互也者非此偈而已一切眞言陀羅尼中其字有一陀羅尼之中者隨義便迴互或用上字於下或用下字於上常習也故云一切説梵音迴互 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0268c23 - 0269a08: 法門故立陀羅尼名不約眞言陀羅尼也又義云當品終説五供眞言約句義字義釋種種法門解此義故云陀羅尼義也 以如是等者明解 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0433c03 - 0433c17: 口説名眞言陀羅尼男聲也者私云最珍鈔云問眞言陀羅尼男聲身現名明妃之意何答眞言陀羅尼口輪説法也是慧也以慧爲男也身現 [show] (3 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0526b29 - 0526c27: 只其取軌持義哉嗟呼稱眞言陀羅尼宗意在於是乎種三尊三祕密若據本有雖無勝劣若約次第亦有麁妙深旨更問私云經言迦羅者者 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0015b20 - 0015c20: 文此金剛頂經聖位經云眞言陀羅尼宗者一切如來祕奧之教自覺聖智殊勝法門文大師開題大毗盧遮那成佛神變加持經者是則一切 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0382c01 - 0383b10: 等意如來五種語者其實眞言陀羅尼也然常途顯教言説亦其流類其枝末故無非五 [show] (1 hit)
蘇悉地羯羅經略疏 (No. 2227) 0467b06 - 0467b21: 罪能令行人速清淨若修眞言陀羅尼念諸如來菩薩名當獲無量勝功徳所求勝願皆成就是故今文云一切念誦應當執持也 [show] (1 hit)
理趣釋重釋記 (No. 2240) 0643a03 - 0643a29: 儀中善者一切如來語蜜眞言陀羅尼法王教勅不可違越後善者本尊瑜伽一切三摩地無量智解脱又一釋初善者増上戒學中善者増上 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論私記 (No. 2289) 0594a01 - 0596b15: 言宗者金剛頂聖位經説眞言陀羅尼宗者一切如來祕奧之教自覺聖智修證法門文大日直立宗名法身親説其義依之教名最上乘教機 [show] (1 hit)
觀中院撰定事業灌頂具足支分 (No. 2393) 0256c24 - 0257a01: 此力亦爾若心口出者名眞言陀羅尼男聲一切身分任運生者名之爲明女聲呼之云 [show] (1 hit)
胎藏三密抄 (No. 2398) 0580b13 - 0580c22: 昧中現此明妃也口説名眞言陀羅尼男聲也身現名明妃以此善男子明妃如來身無二境界由是力故佛菩薩大名稱得無礙法能除滅苦 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0010c01 - 0010c03: 云可見之大眞言事也小眞言陀羅尼集經出之大眞言方等陀羅尼經第四卷出之 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0588a05 - 0588b02: 磨曼荼羅也各各音聲皆眞言陀羅尼也取捨屈申皆印契也各各心行是等持意密也如是三業三密不出五大法界周遍法界而六大無礙 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0593c10 - 0594a09: 磨曼荼羅也各各音聲皆眞言陀羅尼也取捨屈申皆印契也各各心行是等持意密也如此三乘三密不出五大法界周遍法界六大無礙也 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0679b04 - 0679b11: 如妙理佛菩薩悲智二心眞言陀羅尼中字義句義等諸法也此三曼荼羅中顯教強例時大法羯三義分有之 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0699c20 - 0700a04: 親行念最上甚深密言夫眞言陀羅尼宗者一切如來祕奧之藏自覺聖衆智修證之門也一發言聲重罪悉滅一指纔動佛又不違誓思字義 [show] (1 hit)
辨顯密二教論 (No. 2427) 0379b19 - 0380a14: 光金剛頂分別聖位經云眞言陀羅尼宗者一切如來祕奥之教自覺聖智修證法門亦是入一切如來海會壇受菩薩職位超過三界受佛教 [show] (1 hit)
弁顯密二教論懸鏡抄 (No. 2434) 0466b06 - 0466b22: 成顯密差別義也 文云眞言陀羅尼宗者乃至註云此標宗大意者是先引經文而論主總略釋成其大概也此經文者直唯明眞言教自宗 [show] (1 hit)
大和尚奉爲平安城太上天皇灌頂文 (No. 2461) 0001a06 - 0001c29: 迷方之指南故金剛頂説眞言陀羅尼藏者一切如來祕奧之教自覺聖智修證法門亦是一切菩薩受佛淨戒無量威儀入一切如來海會壇 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.