大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來出世" : Including related character : 如来出世

628 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ..21 --- [ keyword count ]


 

菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0809c17 - 0810a12: 阿難如優曇花希有難見如來出世亦復難遇長老阿難譬如波梨質多羅樹其花敷榮馨香殊特佛大人相明發亦然長老阿難譬如父母 [show] (3 hits)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0810a13 - 0810a20: 益辯長老阿難若人説言如來出世具足利益一切衆生是名正説長老阿難若人説言衆生無安無救無歸無趣無主如來出世能作安救 [show] (2 hits)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0811a14 - 0811a28: 無救無歸無趣無主衆生如來出世能爲如是諸衆生等作安作救歸趣主者是名正説又不空見若人説言如來出世説不思辯及無邊辯 [show] (6 hits)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0811a29 - 0811b17: 無悲無喜無捨不善惡念如來出世悉令具足四無量心利益善念是名正説又不空見若人説言一切衆生無諸善根如來出世教化一切 [show] (3 hits)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0824a07 - 0824a22: 見白佛言世尊彼寶勝光如來出世調伏聲聞爲有幾何正法像法住世幾歳爾時世尊告不空見如是三千大千世界一切星宿可知其數 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0849c10 - 0850b15: 住故尊者阿難若人説言如來出世有無量辯才如是説者是則名爲善説如來如來出世有不思議辯才是名善説尊者阿難乃至如是略 [show] (9 hits)
僧伽吒經 (No. 0423) 0961c28 - 0964a01: 提薩埵摩訶薩埵善男子如來出世難可値遇一切勇言如是世尊如是善逝如來出世難得値遇佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言此法 [show] (2 hits)
僧伽吒經 (No. 0423) 0969a21 - 0970b21: 埵白佛言世尊何因縁故如來出世佛告藥上菩提薩埵言善男子爲令衆生多聞具足是故如來出現於世如來出世開甘露法若如來出 [show] (4 hits)
僧伽吒經 (No. 0423) 0973a07 - 0973a07:     見如來出世 聞撃法鼓音     [show] (1 hit)
佛説大集會正法經 (No. 0424) 0993b18 - 0993b18:     如來出世間 撃廣大法鼓     [show] (1 hit)
大方廣寶篋經 (No. 0462) 0471b16 - 0476a28: 利言大徳迦葉爲是利故如來出世但爲顯示平等想故不爲生不爲滅但爲解知煩 [show] (1 hit)
持人菩薩經 (No. 0481) 0637c12 - 0638b02: 之曉了世倒故曰度世也如來出世普通諸法世俗度世皆無有二以眞正慧觀察造證故爲宣布度世之法佛言持人不以是法遊於世間 [show] (1 hit)
無所有菩薩經 (No. 0485) 0686c28 - 0687b11: 彼劫名清淨意彼劫常有如來出世及諸菩薩是故彼劫名清淨意善男子於彼法意喜王如來住世劫中此難調怨讐善男子爾時爲王名 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0731a17 - 0731b07: 常住堅固究竟無壞之法如來出世若不出世是法常住善男子菩薩爲求此法歴百千種難行苦行故得是法得是法已令諸有情悉住此 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0744c08 - 0744c26: 法即所修梵行虚無果利如來出世亦無果利是故善男子若有勝義諦可説名爲菩薩了知勝義善男子菩薩若修如是十種法者即善知 [show] (1 hit)
禪祕要法經 (No. 0613) 0252a27 - 0255a03: 大衆頂禮佛足讃歎佛言如來出世甚爲希有乃能降伏驕慢邪見迦絺羅難陀亦爲 [show] (1 hit)
禪祕要法經 (No. 0613) 0258b25 - 0259b03: 作禮繞佛三匝而白佛言如來出世多所利益利安天人普度一切唯我弟子獨未蒙潤唯願天尊爲我開悟令得解脱佛告迦栴延諦聽諦 [show] (1 hit)
治禪病祕要法 (No. 0620) 0340c21 - 0341a08: 所説異口同音而説是言如來出世正爲治此狂惡邪見羅刹行人令得本心如好花幢甚可愛樂善哉世尊如優曇花時乃一現時會大衆 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0676c04 - 0676c19: 達言善哉長者裂邪見網如來出世正爲此耳 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0684a13 - 0684a20: 王告長者如來出世多所調伏鴦掘摩羅氣嘘旃陀羅大力鬼王羅刹魁膾一切皆化今當詣佛啓白此事卿可小忍安慰臣已駕乘名象與 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0685b02 - 0686a25: 佛所波斯匿王白言世尊如來出世多所利益乃於此處現大光明況餘身分無量功 [show] (1 hit)
觀察諸法行經 (No. 0649) 0736c28 - 0738a07: 廣淨厚金普無疑光威王如來出世應正遍知明行具足善逝世解無上調御丈夫天 [show] (1 hit)
觀察諸法行經 (No. 0649) 0741c26 - 0742b23: 三摩耶有名寶光威輪王如來出世應正遍知明行具足善逝世間解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆世界名有寶劫名應往又喜王彼 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0005b13 - 0008b03: 場莊嚴佛樹復次族姓子如來出世化諸衆生安處三乘隨其所願或有衆生意趣羅漢不向佛門或有衆生習縁覺行不趣佛道或有衆生 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0008b04 - 0009a18: 之業進趣道場莊嚴佛樹如來出世布現言教以權方便適化衆生荷負重擔爲人重任或與衆生現作父母兄弟朋友或現國師尊長道士 [show] (5 hits)
大乘寶雲經 (No. 0659) 0259a24 - 0265b25: 最勝常恒湛然無生滅法如來出世及不出世法界常爾善男子菩薩爲是法故精勤 [show] (1 hit)
金光明經 (No. 0663) 0335a07 - 0335a27: 事相門中不捨於一法故如來出世説金光明經依清淨心建解脱行顯出塵之經卷永廓迷情示伏藏之寶王頓圓大用夫以信相爲起教 [show] (1 hit)
大方等如來藏經 (No. 0666) 0457b23 - 0457c12: 不變但彼衆生煩惱覆故如來出世廣爲説法除滅塵勞淨一切智善男子若有菩薩信樂此法專心修學便得解脱成等正覺普爲世間施 [show] (1 hit)
大方廣如來藏經 (No. 0667) 0461b27 - 0461c21: 得清淨如來實禮善男子如來出世若不出世法性法界一切有情如來藏常恒不變 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經 (No. 0670) 0498c17 - 0499a06: 如金銀等性法界常住若如來出世若不出世法界常住如趣彼成道譬如士夫行曠野中見向古城平坦正道即隨入城受如意樂大慧於 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.