大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來出世" : Including related character : 如来出世

628 hits : 1..10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 --- [ keyword count ]


 

正法眼藏 (No. 2582) 0282b03 - 0282b17: マツレリコレカナラス如來出世ノ瑞相ナリ諸佛世尊ノ常法ナリ三世十方諸佛ミナ一佛トシテモ在家成佛ノ諸佛マシマサス [show] (1 hit)
黄檗清規 (No. 2607) 0767a05 - 0767a13: 父母生形大本如來出世大本恩踰&&T057006;載正法念經云如來三 [show] (1 hit)
黒谷上人語燈録 (No. 2611) 0144c06 - 0146c01: 世世得無量福今遇釋迦如來出世之時遂得解脱亦獲天眼第一也以此等因縁案之今此法主禪門然四十八燈獻四十八願王是即光 [show] (1 hit)
當麻曼荼羅供式 (No. 2622) 0382a19 - 0382b12: 入安樂之淨域韋提進逢如來出世言不樂閻浮提濁惡世也三世諸佛難化難度衆生故也世尊既以方便善巧宣欲生彼國者當修三福 [show] (1 hit)
淨土宗要集 (No. 2629) 0426a16 - 0426a16: 六十四如來出世本懷唯限念佛一法之事 [show] (1 hit)
淨土宗要集 (No. 2629) 0432a20 - 0432a20: 六十四如來出世本懷唯限念佛一法耶 [show] (1 hit)
竹林鈔 (No. 2630) 0471a03 - 0471b10: シテ覺レリ故ニ三世ノ如來出世シテ衆生ヲ化スト云ハ顯此一實理爲救衆生迷也然ハ聖道八萬門ハ觀心得道ヲ宗トシテ即此 [show] (1 hit)
顯淨土眞實教行證文類 (No. 2646) 0601b02 - 0601b20: 如實言人趣之身得甚難如來出世遇亦難信慧多時方乃獲是故修者應精進如是妙法已聽聞常令諸佛而生喜抄出 [show] (1 hit)
淨土文類聚鈔 (No. 2647) 0646c25 - 0647a20: 因玆闚諸佛教意三世諸如來出世正本意唯説阿彌陀不可思議願常沒凡夫人縁願力迴向聞眞實功徳獲無上信心則得大慶喜獲不 [show] (1 hit)
淨土高僧和讃 (No. 2651) 0662c14 - 0662c16: 9經道滅盡トキイタリ如來出世ノ本意ナル本願眞宗ニアヒヌレハ凡夫念シテサトルナリ [show] (1 hit)
口傳鈔 (No. 2663) 0746a07 - 0746c29: 道難行ニタヘサル機ヲ如來出世ノ本意ニアラサレトモ易行易修ナルトコロヲトリトコロトシテイマノ淨土教ノ念佛三昧ヲ [show] (1 hit)
淨土法門源流章 (No. 2687) 0198c05 - 0200a22: 所生不由自餘諸善雜行如來出世成道説法爲度凡夫令生淨土直爾獲得無上菩提凡夫得度專在觀經觀經所宗唯在念佛韋提縁起 [show] (1 hit)
悉曇藏 (No. 2702) 0431c15 - 0432c19: 開一切字悉是滿字文云如來出世能滅半字是故汝今應離半字隨逐滿字於一切法無礙無著本對半明滿既無有半亦復無滿當知字 [show] (1 hit)
悉曇藏 (No. 2702) 0433a15 - 0443b16: 一切隨方諸趣名言但以如來出世之迹始于天竺傳法者且約梵文作一途明義耳 [show] (2 hits)
悉曇十二例 (No. 2703) 0462b19 - 0462c04: 故知劫初以來唯有十二如來出世始有十六當今天竺隨俗十二或準佛法可爲十 [show] (1 hit)
悉曇要訣 (No. 2706) 0564a17 - 0564c12: 義乃是煩惱言説之本也如來出世始於一一言中加多言辭開示善法故云滿字者 [show] (3 hits)
悉曇略圖抄 (No. 2709) 0674b05 - 0675a14: 故知劫初以來唯有十二如來出世如有十六當今天竺隨俗十二或准佛法可爲十 [show] (1 hit)
悉曇略圖抄 (No. 2709) 0710b05 - 0711b19: 一切諸方諸趣名言倶以如來出世之迹始于天竺傳法者且約梵文作逼明義文又 [show] (1 hit)
三密鈔 (No. 2710) 0726c03 - 0727a31: 一切隨方諸趣名言但以如來出世之迹始于天竺傳法者且約梵文作一途明義耳 [show] (1 hit)
三密鈔 (No. 2710) 0797b09 - 0797b28: 更相待對勝負無常乃至如來出世以一切智力破魔軍衆亦名爲戰然一切法中我義不成故智慧煩惱竟爲屬誰而言毘婆舍那此云觀 [show] (1 hit)
御注金剛般若波羅蜜經宣演 (No. 2733) 0011c28 - 0015b10: 無知疑惑顛倒僻執乃至如來出世隨其所宜方便爲説種種妙法處中實相令諸有情知一切法法如是如是空故非如是如是有故非空 [show] (1 hit)
法華義記卷第三 (No. 2748) 0177a01 - 0178c16: 方便至今方始得説一乘如來出世由尚如是汝等未來流通應仿而成願不得妄有所作教小行菩薩化道方軌也譬如強力聖者喩釋迦 [show] (1 hit)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0906c23 - 0907a08: 總結第三明更不須希求如來出世義分三一明正義二徴三答所以 第三依淨信隨喜明無染供養分五一明能供人無供具相分三如 [show] (1 hit)
大乘百法明門論開宗義記 (No. 2810) 1046b27 - 1046c29: 漏業輪迴五疑受三大苦如來出世方便爲説種種妙法處中實相令諸有情知一切法如是如是空故非有如是如是有故非空了達諸法 [show] (1 hit)
大乘纂要義 (No. 2817) 1183a15 - 1184a15: 出世不能顯其祕要之法如來出世甚爲希有所説教法亦復如是非餘外道能顯其義一切諸法所不能及以斯法寶利樂之道與佛無異 [show] (1 hit)
大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經 (No. 2871) 1348a13 - 1349a11: 法身何故名爲應化法身如來出世備應五道善惡悉現物無不濟從化物得名是故名爲應化法身所以復名虚空法身虚空無邊法身無 [show] (1 hit)
究竟大悲經卷第二・三・四 (No. 2880) 1378c18 - 1378c21: 法中而不生信亦不究竟如來出世得在會不 [show] (1 hit)
究竟大悲經卷第二・三・四 (No. 2880) 1378c22 - 1378c27: 深法不能生信究竟消融如來出世第二會上神呪名及并名仙人玉女何以故雖於深法而無片分神器明淨破封改著入大乘位 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.