大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來出世" : Including related character : 如来出世

628 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 --- [ keyword count ]


 

妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0013b26 - 0016a26: 者貴姓也仁賢劫初當寶如來出世時瞿曇識神始託生若尋此意民主已來即姓瞿 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0067b10 - 0074b29: 既出不與亦非虚妄今明如來出世本欲説大但爲小智樂著三界故以方便誘引既已得出還與大乘即稱本心故言能與衆生大乘之法 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0138b18 - 0139b16: 無別如此信解名之爲隨如來出世四十餘年不顯眞實七方便人不語誠諦慶我及 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0185c13 - 0194a20: 則通序唯通別序唯別若如來出世來至今經對昔辨者此之別序意別而兼通通叙昔故唯在今經通序文通而意別別在今故諸經通爾 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0365a26 - 0371c09: 三引法門故説是經一者如來出世之始竟法華之前引九十六種邪見及在家衆生歸五乘正法二者引五乘之異同歸一乘即法華初段 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0371c16 - 0379b27: 雖異並非佛法故名爲邪如來出世引此二邪歸五乘正法此二種人中有無聞非法者以人天善根而成熟之有三乘根性者以三乘法而 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0388c20 - 0396c12: 之行豈三耶所言會人者如來出世本爲教菩薩不教餘人三人所行既是菩薩道能 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0396c19 - 0405b28: 之理理不得顯即是閉義如來出世説此經教而衆生開除五濁障累佛果知見即顯故名爲開言清淨者五濁在心當果之理不顯即有穢 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0433b14 - 0442b25: 日出前照高山次及中下如來出世前化菩薩次化二乘與信解相符又大經日喩品明日有三時冬日最短喩二乘所見春日處中譬大士 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0542b20 - 0557c09: 道止息就聲聞領解爲譬如來出世爲化諸子大機已熟故但化菩薩未至化二乘處 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0558a25 - 0565b21: 種子感佛出世故如興雲如來出世必説正法次明澍雨衆生初禀佛教歡喜故名受潤各蒙利益譬之増長至理無二如一地一雨於五乘 [show] (4 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0583b25 - 0587c17: 者信已生信者不退九者如來出世演説正法凡有二門一者正説二者誡勸所言勸 [show] (2 hits)
法華遊意 (No. 1722) 0634b13 - 0636c02: 譬彼毒虫諸見喩同惡鬼如來出世攝彼二邪歸五乘之正此二人中有無聞非法者以人天善根而成就之有三乘根性者以三乘法而攝 [show] (1 hit)
法華遊意 (No. 1722) 0648b23 - 0649c03: 第八弘經方法問尋如來出世善巧化人四依菩薩妙能通法末世凡夫云何弘經答法師品云佛滅度後若有善男子善女人欲説是經者 [show] (1 hit)
法華玄賛義決 (No. 1724) 0857a01 - 0859c03: 流入邪見稠林諸見外道如來出世攝彼二邪歸五乘之正此二之中有無聞非法以人天成就三乘性者三法攝故攝彼二邪歸乎五正二 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0158a19 - 0159a20: 世界海七清淨世界海八如來出世世界海九劫世界海十壞方便世界海二所居人者若小乘唯有有餘依聖及凡位居也三乘三中初二 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0171c15 - 0174b06: 是説者指此文也三爲顯如來出世以一乘圓教於須彌樓山等一類世界施化分齊故四爲顯一會則一切會故第一卷云其身遍坐一切 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0234a25 - 0234b22: 説十二因縁是無爲法以如來出世若不出世此法常住故經部師破如彼説又遠法師引涅槃經釋就人論三世流轉是其有爲廢人談法 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0261b02 - 0265b01: 菩薩行遍諸國大聲教言如來出世如來出世爲甚難遇等施大地中如來及塔菩薩 [show] (2 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0373b20 - 0379a13: 十河毘婆沙中具列名字如來出世在彼山東是故東面五河人皆具見總取爲喩餘三本河有大聲名人雖不見莫不同聞亦取爲喩通前 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0403a14 - 0403c23: 下結既爲如此具縛衆生如來出世説法豈能具盡法性第二明普賢行中先明所治廣大有百千障後顯能治廣大有六十行前中三謂標 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0062b15 - 0070b12: 如金銀等性法界常住若如來出世若不出世法界常住如趣彼城道譬如士夫行曠野中見向古城平坦正道即隨入城受如意樂彼有偈 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0103b15 - 0109c22: 雖復説之而實不知是故如來出世之後乃爲演説常樂我淨如轉輪王出現於世福徳力故群賊退散牛無損命爾時轉輪王即以諸牛付 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0117a06 - 0126a29: 佛日未興群生沈溺二明如來出世徳用難思三自慶逢遇得聞聲教四別彰此典旨 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0623b06 - 0632a16: 不變但彼衆生煩惱覆故如來出世廣爲説法除滅塵勞成一切智云云毎喩之後皆 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0654c23 - 0662a18: 妙藥翳形喩喩本不成就如來出世諸善根故翳形藥即出世善根九二天隨人喩喩 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0772c09 - 0773a05: 之故終不論別有生滅明如來出世始終不離刹那際如離世間品説如來正處胎時住兜率天并初生出家學道成菩提轉法輪入涅槃總 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0773c06 - 0773c23: 第三説佛出世所由者如來出世寄位示眞若見如來始成正覺及正像末三時教者非正覺見非見佛出興此乃劣解衆生且如是見求正 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0804a07 - 0804c22: 兩柔即離爲不成濟故是如來出世意在利生眞不隨俗故行無所設也徳無所濟也即佛自佛衆生自衆生若爲利衆生施設法則即佛爲 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0928a01 - 0928a25: 子此菩薩已下至不分別如來出世及涅槃相有十八行半經明以香華蓋等十事供養等衆生數諸佛分三佛子如日中陽焔已下至皆是 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.