大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "命根" : Including related character :

1793 hits : 1..44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 --- [ keyword count ]


 

略述法相義 (No. 2315) 0133c07 - 0133c07:   命根細辨 [show] (1 hit)
略述法相義 (No. 2315) 0133c08 - 0133c13: 住時決定依此功能説名命根非取生識之義若此種子無此功能身便爛壞現行本識由種力故生及與縁持根等法不名命根以非 [show] (2 hits)
唯識義私記 (No. 2319) 0310a20 - 0310b02: 第八識種令色心不斷名命根類相似故名衆同分意云人與人相似法與法相似名同分爲言由二障種令趣差別名異生性云云意 [show] (1 hit)
唯識義私記 (No. 2319) 0310b14 - 0310b19: 法分位分別建立如何答命根・二定・無想事・異生・性合此五種立心心所分位之上名句文三立色分位之上餘十五通立三 [show] (1 hit)
唯識義私記 (No. 2319) 0387c01 - 0387c11: 得答十一信等五根意根命根捨根三無漏根也如空無邊處地識無邊處無所有處應知亦爾云云會釋説前三無色有見道未知當 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0521a10 - 0521c14: 沙云尼乾子計内外物有命根故不斷生草不飮冷水云云又百論疏曰尼犍子此云無結依經修行離煩惱結故以爲名亦名那耶修 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0604a02 - 0604b05: 有得・非得・衆同分・命根・名句文等分位差別是攝末歸本識中所云識分位故事也如是前四位事前四重識言具故今此第 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0836c06 - 0837a23: 變異不平等故假立老由命根變異不平等故假立死等依如是文諸假立法必有假法是瑜伽者流假立法門也疏主不領此趣尤叵 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0861b17 - 0861b19: 婆沙云諸善法生長聖惠命根名治非死故名活道文 瑜伽二十九同 [show] (1 hit)
七十五法名目 (No. 2324) 0889a13 - 0889a23: 盡定五・六二無心定七命根體即壽也八生九住十異十一滅八・九・十・十一四有爲相十二名身名即是想總説名身十三句 [show] (1 hit)
七十五法名目 (No. 2324) 0890a08 - 0892c09: 定唯善也非得・同分・命根・無想果・名・句・文七唯無覆無記也次三無爲中擇滅勝義善也虚空非擇滅勝義無記也問以 [show] (2 hits)
七十五法名目 (No. 2324) 0893b12 - 0895a04: 身根攝也七男根同上八命根體即壽也不相應中命也九意根心王十苦根十一樂根十二憂根十三喜根十四捨根苦樂憂喜捨五 [show] (4 hits)
有宗七十五法記 (No. 2325) 0895a28 - 0895b24: 果五無想定六滅盡定七命根八生九住十異十一滅十二名身十三句身十四文身第五無爲法三種一虚空無爲二擇滅無爲三非 [show] (1 hit)
有宗七十五法記 (No. 2325) 0895b25 - 0897c22: 律儀身律儀三謂殺盜淫命根名生斷命令不續名殺謂隔斷他命乃至一念應生不一不與取他物名爲盜淫謂欲邪行總有四種不 [show] (1 hit)
有宗七十五法記 (No. 2325) 0902c29 - 0903b11: 界不相應中得非得同分命根四相此等通三界此中得四相亦通不繋滅盡定唯在有頂無想果無想定唯第四禪名句文若隨語繋 [show] (1 hit)
有宗七十五法記 (No. 2325) 0903b22 - 0903c14: 得同分四相通二無想果命根唯異熟非得二定名句文非異熟也三無爲唯非異熟也 [show] (1 hit)
有宗七十五法記 (No. 2325) 0903c28 - 0904c02: 舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二根望誰増上 [show] (3 hits)
華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0149a02 - 0149a29: ・男根・女根・意根・命根・此十四是生死根十四中喜・樂・捨・意此四雖通漏無漏是染汚根本故合觀之住在佛家者具 [show] (1 hit)
五教章通路記 (No. 2339) 0405b25 - 0409c04: 念滅色法中如大地經動命根等皆隨一生長猶有生滅等已上諸法生已一刹那間有暫住義而即速滅入過去中念念如是暫住速 [show] (2 hits)
菩薩戒本宗要輔行文集 (No. 2356) 0068a17 - 0068b17: 誹諦方等聞已即時斷其命根善男子以是因縁從是已來不墮地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有如是無量勢力 [show] (1 hit)
漢光類聚 (No. 2371) 0381a06 - 0381a21: 干栗陀心以質多心而持命根無想天衆生以矣栗陀干栗陀心而持命根質多心不現在前云草木質多心隱不現在前故名非情三 [show] (2 hits)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0688b26 - 0693a13: 快心殺生得殺罪非狂癡命根斷是殺罪非但創身業是殺罪非但口教勅口教 [show] (1 hit)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0714b18 - 0719a20: 及衆生想若以疑心斷其命根若動身作想或口説殺是名根本求刀磨利置毒 [show] (1 hit)
胎藏界虚心記 (No. 2385) 0003a24 - 0003b07: 以世間之火而焚彼身令命根不續爲灰耶今自有妙方便大慧之火而焚彼業煩惱身使不復生也一切衆生皆以業煩惱蘊積相續 [show] (1 hit)
大日經供養持誦不同 (No. 2394) 0319b09 - 0319b16: 波羅夷也如人爲他斷頭命根不續則一切支分無所能爲不久皆當散壞今此四戒是眞言乘命根亦是正法命根若破壞者於祕密 [show] (3 hits)
大日經供養持誦不同 (No. 2394) 0319b29 - 0319c12: 因縁退菩提願即是自斷命根死犯波羅夷罪又此菩提心畢竟無有可退義故不同聲聞法中乃至放捨三歸退爲白衣外道者佛亦 [show] (1 hit)
大日經供養持誦不同 (No. 2394) 0323b20 - 0323c28: 業壽之身以息風連持故命根不斷亦因此息風運動身口作諸事業行者亦爾以此祕密加持淨除其命使無始已來業壽之垢一切 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0479a13 - 0479a23: 水二諸行中最如諸根中命根爲最三佛正法正行中此心爲最如太子生具王儀相大臣恭敬有大名聲如迦陵頻伽鳥卵中鳴聲已 [show] (1 hit)
胎藏三密抄 (No. 2398) 0612a06 - 0612a21: 閻魔明王主奪一切衆生命根是故從無明行業生者無能出其境界是故經云無上諸世尊縁覺聲聞衆尚捨無常身何況諸凡夫耶 [show] (1 hit)
東曼荼羅抄 (No. 2401) 0758c11 - 0760a13: 以世間之火而燒彼身令命根不續爲灰燼耶今自有妙方便大惠之火而焚彼業煩惱身使不復生也一切衆生皆以業煩惱蘊積相 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.