大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "經行" : Including related character : 経行

2162 hits : 1..14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ..73 --- [ keyword count ]


 

觀自在菩薩隨心呪經 (No. 1103) 0463b06 - 0463b23: 就聰明福徳吉祥勤精進經行乃至辯才具足騰空隱形自在持呪仙位世樂具足多財富貴 賢瓶如意安善那成就療一切病痛鬼 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌 (No. 1112) 0496c22 - 0496c24: 明王界印左旋解界隨意經行往至靜 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌 (No. 1112) 0497a01 - 0497a11: 般若經華嚴涅槃楞伽等經行住坐臥常念本尊勿令有間若有衆生遇此教者晝夜四時精進修習現世證得歡喜地後十六生成正 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌 (No. 1122) 0528a01 - 0528a03: 隨心轉經印塔及像隨意經行 [show] (1 hit)
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法 (No. 1123) 0531a17 - 0531a17: 便出於道場 任意自經行   [show] (1 hit)
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌 (No. 1151) 0613c03 - 0613c06: 禮五方佛即出道場隨意經行讀大乘經典以此殊勝福迴向一切有情速證般若波羅蜜無上正等菩提次後便説功能頗殊妙矣 [show] (1 hit)
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法 (No. 1171) 0708c14 - 0708c18: 品乃至文殊般若等隨意經行 [show] (1 hit)
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌 (No. 1175) 0723a12 - 0723a17: 品乃至文殊般若等隨意經行 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0727c20 - 0727c24: 火之中住金剛三摩地者經行坐立一切行住無有障礙如來端嚴高顯金色威力之身光明殊特影蔽一切諸惡趣門無有雜穢悉皆 [show] (1 hit)
大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法 (No. 1184) 0791a07 - 0791a07:  禮拜衆賢聖 隨意經行出   [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0852b02 - 0852b04: 言内有四姉妹親近菩薩經行大地救度衆生令諸有情依行眞言行如度得舡所作圓滿印名祕密 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0867a12 - 0867c03: 菩薩縁覺聲聞一切聖賢經行之處最爲殊勝其阿闍梨先須於眞言儀軌法則道業並須精熟復須持戒清淨離諸貪欲智慧通達利 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0894a21 - 0894c12: 祥草於上臥及喫食來往經行等遠離尋常諸臥具等一日三時念佛名號及作觀想若是得見殊勝好夢不得去他人處説可於佛前 [show] (1 hit)
妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經 (No. 1192) 0924a22 - 0927a20: 各隨分香華供養已任意經行至來日以彩色安淨物中結綵樓置在内令淨人 [show] (1 hit)
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法 (No. 1200) 0010b15 - 0010b18: 訶衍花嚴等經典任意自經行行者若自喫飯食及諸藥物當即以此明加持食誦明八遍然後取喫障者不能爲害明曰 [show] (1 hit)
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌 (No. 1211) 0049a20 - 0049a27: 護身印已禮佛菩薩隨意經行讀誦大乘經典以福迴施一切有情心中所求悉地當願衆生速疾獲得瑜伽者喫食時以部主密言印 [show] (1 hit)
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法 (No. 1214) 0076a06 - 0076a11: 道場起慈悲心勿生怨害經行任意轉讀大乘 [show] (1 hit)
佛説妙吉祥最勝根本大教經 (No. 1217) 0088c06 - 0089a18: 持不損破者佉禰囉木棒經行嶮道離諸危難時持明者作忿怒明王無畏行誦 [show] (1 hit)
佛説無量壽佛化身大忿迅倶摩羅金剛念誦瑜伽儀軌法 (No. 1223) 0132a05 - 0132a05:   經行及安寢 存心結念時   [show] (1 hit)
佛説無量壽佛化身大忿迅倶摩羅金剛念誦瑜伽儀軌法 (No. 1223) 0132c06 - 0132c06:   隨意任經行 略陳於護摩   [show] (1 hit)
大輪金剛修行悉地成就及供養法 (No. 1231) 0169a24 - 0169a24: 禮懺依常儀 隨意任經行 [show] (1 hit)
佛説毘沙門天王經 (No. 1245) 0217a16 - 0217a28: 婆夷或於曠野林間樹下經行坐臥我此藥叉非人之類有信佛言者有少信之者復有無數諸惡藥叉不信佛言惱亂有情令不安隱 [show] (1 hit)
佛説毘沙門天王經 (No. 1245) 0219b04 - 0219b11: 優婆夷於曠野林間樹下經行坐臥有諸藥叉非人之類有信佛言者有少信者有極惡不信者惱亂有情令不安隱説此經典利樂衆 [show] (1 hit)
佛説大摩里支菩薩經 (No. 1257) 0278c26 - 0279a01: 喫食乃至行住坐臥洗浴經行一切之事須依本尊部儀則方得成就若降伏息災須一日三時誦眞言獻諸供養及作觀想敬愛之法 [show] (1 hit)
佛説大摩里支菩薩經 (No. 1257) 0280a27 - 0280b01: 即誦眞言阿喩多數隨意經行一切寃家自然禁止 [show] (1 hit)
佛説大摩里支菩薩經 (No. 1257) 0284a23 - 0284a29: 飮食洗浴坐具臥具及於經行一切之事皆依本尊祕密修習從早辰日中日沒如是三時持誦並結印相作供養已復作觀想至第四 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0307a09 - 0307a17: 中常日受持於一切之處經行往來如捧王勅見者恭敬承事供養復用前像於白月八日對天像前依本法受三昧法以飮食供養已 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0310b27 - 0310c05: 以像繋童子右足上令彼經行城邑所有人民悉皆禁口如彼瘂人扃戸不出經八日後方得出門皆作悲泣 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0311b23 - 0311b26: 左手執此腨骨之藥晝夜經行以藥於自頭上旋轉得隱身法無人能見 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0313a22 - 0313a25: 像持明者身著白衣隨意經行亦得隱身無人能見乃至天像不蓋衣服亦不能見持明者依頻那夜迦天如是作法必得成就 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.