大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "經行" : Including related character : 経行

2162 hits : 1..3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ..73 --- [ keyword count ]


 

大寶積經 (No. 0310) 0233b01 - 0233b01:   若住若食若經行 若坐若臥心常定   [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0266a25 - 0267b02: 惡見誹謗不信凡所遊履經行往來以種種言常興謗毀如來於此悉能了知舍利子菩薩摩訶薩發勤精進住大乘者當於爾時應起 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0277c10 - 0278b26: 興壞亂故於律儀菩薩所經行道仰布利刀遍其行處爾時律儀菩薩於彼刀道微失本心生利刃想適生想已便即追悔發大音聲再 [show] (2 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0286a21 - 0286b09: 勇施王子彼佛法中精進經行於菩薩道其心將證無上菩提時最高行如來便爲授記告諸大衆今此苾芻勇施菩薩摩訶薩者次我 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0326b12 - 0327c05: 難陀同座而坐不得同處經行不得一竿置衣不得一處安鉢及著水瓶不得同處讀誦經典阿難陀傳佛言教告諸苾芻苾芻奉行皆 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0347a07 - 0349a27: 菩薩若欲見佛隨所詣處經行坐立應念即覩普見如來坐菩提樹若諸菩薩於法有疑但見彼佛不待解釋疑網皆斷解了法義爾時 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0443a24 - 0443b01: 物若起僧坊若立園林若經行處若以浴池若以井泉若以人使如是等餘供養具種種供養如是聖衆菩薩成就此第四法能得具足 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0450c02 - 0454b20: 謀合人衆欲共殺我我時經行在於耆闍崛山下自上山上機關發石自破善根 [show] (2 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0467b28 - 0467c07: 在於宮殿與諸婇女相隨經行而心不安唯住三種威儀而住何謂爲三所謂若行若住若坐而不眠臥處在高樓第八重上夜半時間 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0470c15 - 0471b17: 衆僧隨意所樂復更爲造經行之處皆以衆寶莊嚴其地上覆寶網經行兩邊種諸樹木花果種種諸花謂憂鉢花波頭摩花分陀利等 [show] (2 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0638c11 - 0640b19: 此人況僧坊及招提僧舍經行之處若有房舍床敷園林所有衣鉢臥具醫藥一切信施所不應受迦葉我今當説若有非沙門自言我 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0646c03 - 0647c26: 上若在坐處著憂多羅僧經行則有千萬諸天禮汝僧伽梨此僧伽梨是戒定慧所薫者覆身之衣迦葉當知汝衣尚得如是尊重禮敬 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0664a25 - 0665a04: 與十方佛共倶言談坐起經行不離左右與諸釋梵及四天王天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人一切衆生倶 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0668c24 - 0669b05: 村落又彼人民悉得神通經行虚空樓閣講堂亦處于空坐斯樓堂專精念道諷誦講論彼無女人亦無胞胎人皆化生不聞女名亦無 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0678c11 - 0678c20: 諸漏已盡不復退轉禪誦經行無暫懈息或如群鴈遊止寂靜或在林間常處禪定安住如來光明教門調伏諸根得無所畏時娑羅雞 [show] (1 hit)
大方廣三戒經 (No. 0311) 0693b24 - 0693b24:   經行及坐處 若石及空處   [show] (1 hit)
大方廣三戒經 (No. 0311) 0693b26 - 0693b26:   此是大仙處 經行受用處   [show] (1 hit)
大方廣三戒經 (No. 0311) 0694b15 - 0696a24: 是我給侍面聞我説見我經行見我端坐見我神通經行虚空見我降伏百千外道如是等人尚於我所不生好心以足下蟲與我相違 [show] (2 hits)
大方廣三戒經 (No. 0311) 0699a12 - 0699a12:   此是經行處 空荒悉毀壞   [show] (1 hit)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0752a29 - 0752c17: 精進行三事何等三一者經行二者坐三者住世世若發意念罪本妄語欺人誹謗讒言世世爲女人説法及食飮因縁若起想著笑爲 [show] (1 hit)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0763c09 - 0764a10: 自餓寫者自餓寫之若言經行寫當經行寫之若言住寫當住寫之若言坐寫當坐寫之 [show] (2 hits)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0781a23 - 0781b11: 徐緩而至摩伽陀國次第經行至王舍大城到已止於鷲峯山中是時王舍城中有一長者其名賢護宿植善本於先佛所廣作佛事具 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0799b19 - 0800b14: 調暢適悦出河在岸往復經行其去不遠見大樹林青潤蓊欝枝葉扶踈影癊清虚周匝垂覆其中殊麗宛如珠寶間錯嚴飾是人即時 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0854a12 - 0854b16: 樂見忽於一時登大樓閣經行游戲爾時佛告舍利子彼勝高如來應供正等正覺於晨朝時著衣持鉢與大苾芻衆前後圍繞入彼大 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0856c03 - 0856c23: 訶薩於彼劍林橋道亦不經行心不隨順彼諸天魔作大惡聲於菩薩所恐怖嬈惱時淨持淨住二菩薩摩訶薩皆悉不聽又諸天子於 [show] (1 hit)
佛説胞胎經 (No. 0317) 0889c26 - 0890b06: 歌舞戲笑當觀苦想假使經行坐起行歩常當思苦懊惱衆患不可稱數無有一 [show] (2 hits)
文殊師利佛土嚴淨經 (No. 0318) 0901c28 - 0902a08: 慕學文殊師利謨式諷誦經行七歩之内徳過於彼巨億萬倍無以爲喩不可稱計 [show] (1 hit)
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經 (No. 0319) 0915b10 - 0915c05: 菩薩渇仰於佛隨所諸處經行坐立應念即見普見如來應正等覺坐菩提樹若諸菩薩於法有疑但見彼佛不待解説疑網皆斷解了 [show] (1 hit)
父子合集經 (No. 0320) 0929a24 - 0929c16: 各能了達尊重恭敬設若經行若坐若立思惟義趣深入法味無有疲倦未甞睡眠四威儀中精勤修習由法樂故不生勞苦唯修正斷 [show] (1 hit)
佛説幻士仁賢經 (No. 0324) 0033b17 - 0033b17: 聽聞 何謂所樂 禮節經行   [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.