大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "經行" : Including related character : 経行

2162 hits : 1..10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ..73 --- [ keyword count ]


 

大乘寶雲經 (No. 0659) 0247a25 - 0254a07: 行若世間若出世間所不經行是名菩薩福徳力具足善男子云何菩薩般若力 [show] (1 hit)
大乘同性經 (No. 0673) 0642a10 - 0642a10:     經行不睡亦無乏 尊重供養無量佛     [show] (1 hit)
佛説盂蘭盆經 (No. 0685) 0779b12 - 0779b27: 禪定或得四道果或樹下經行或六通自在教化聲聞縁覺或十地菩薩大人權現比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖 [show] (1 hit)
佛説報恩奉盆經 (No. 0686) 0780a16 - 0780a26: 禪定或得四道果或樹下經行或得六通飛行教化聲聞縁覺菩薩大人權示比丘在大衆中皆共同心受鉢和羅具清淨戒聖衆之道 [show] (1 hit)
佛説稻芋經 (No. 0709) 0816c22 - 0817a01: 時尊者舍利弗往至彌勒經行處彌勒舍利弗倶坐石上爾時尊者舍利弗問彌勒言今日世尊覩見稻芋而作是説汝等比丘見十二 [show] (1 hit)
慈氏菩薩所説大乘縁生稻𦼮喩經 (No. 0710) 0819a10 - 0821b03: 子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處其慈氏菩薩與舍利子倶坐盤石上時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言今日世尊觀見稻𦼮告諸 [show] (1 hit)
佛説大乘稻芋經 (No. 0712) 0823b22 - 0826a26: 利子往彌勒菩薩摩訶薩經行之處到已共相慰問倶坐盤陀石上是時具壽舍利子向彌勒菩薩摩訶薩作如是言彌勒今日世尊觀 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0163b03 - 0163c08: 塔寺或至園林閑靜讀誦經行之處或至水邊不取他物種種鞋屣悉不故取他所不聽亦不受用以護戒故若晝若夜不起盜心是名 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0214b23 - 0214c17: 復虚空中若坐若行若復經行還復坐禪 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0267a29 - 0267b04: 是脛一擧一下如實觀之經行處行令身來去 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0351a18 - 0351c13: 不淨行亦不淨若以憍慢經行僧地乃至一歩則入地獄何況臥具病痩醫藥而 [show] (1 hit)
妙法聖念處經 (No. 0722) 0420a26 - 0420b01: 於是佛告諸比丘言若欲經行在於林中寂靜不亂於諸非法酒色等境不應愛樂比丘如是若諸魔衆由業繋縛惱亂修善如人飮毒 [show] (1 hit)
妙法聖念處經 (No. 0722) 0420b02 - 0420b17: 諸比丘言應知省覺愛樂經行禪定智慧恒行慈心趣求最上眞實解脱獲於正見了達諸法恒常修習忍辱精進捨離貪恚及諸散亂 [show] (1 hit)
妙法聖念處經 (No. 0722) 0420b25 - 0420c07: 比丘應知林間經行寂處習定捨離過非恒樂眞如了信因果勝劣差別遠離諸毒降伏諸根不起過非智慧相應令心歡喜止息毀謗 [show] (1 hit)
妙法聖念處經 (No. 0722) 0429a08 - 0429a12: 自在身光照耀猶如燈燭經行宮殿種種殊妙勝報難窮不可稱歎 [show] (1 hit)
諸法集要經 (No. 0728) 0505c15 - 0505c15:     於自經行所 及他遊止處     [show] (1 hit)
佛説處處經 (No. 0730) 0527c29 - 0528a06: 師是何等火師言汝不讀經行道死後當入地獄獄中火燒汝不復移時於是比丘惶怖便更精進日聞一阿含便得羅漢道佛言善權 [show] (1 hit)
佛説罵意經 (No. 0732) 0532a05 - 0532a10: 小食二者坐三者立四者經行五者誦經六者視星七者洗面八者觀骨不解當念諸善事意已轉當自還物欲得福道定意故得念餘 [show] (1 hit)
佛説罵意經 (No. 0732) 0532x04 - 0532x04:  Footnote  〈有行除睡眼一〉+經行<宮> [show] (1 hit)
佛説慢法經 (No. 0739) 0542c16 - 0543a18: 戒心意蒙冥猶豫不肯讀經行道作福乍信乍不信復不能念齋日燒香燃燈作禮故復瞋恚嚾呼罵詈出入呪咀口初不合心懷憎嫉 [show] (1 hit)
佛説忠心經 (No. 0743) 0551a15 - 0551b12: 端者當起立立不端者當經行心儻不端者當自正譬如國王將兵出鬪健者在前既在前鄙復却適欲却著羞後人諸比丘既棄家捨 [show] (1 hit)
佛説除恐災患經 (No. 0744) 0555a12 - 0557b07: 語竟昇空結交趺坐住立經行變現縁覺充滿虚空各各現化身出水出火水不 [show] (1 hit)
佛説罪福報應經 (No. 0747) 0563b22 - 0564b22: 徳皆應身爲燒香福會轉經行道不得倩人呪願若虚如倩人食豈得自飽能不 [show] (1 hit)
惟日雜難經 (No. 0760) 0607a15 - 0607a25: 薩阿羅漢皆從三十七品經行所以得佛者持用四意菩薩所常行何等爲四一者幸得佛業値佛識我身要當如佛治二者常持悲意 [show] (1 hit)
惟日雜難經 (No. 0760) 0607a26 - 0607b02: 十二因縁不斷者菩薩在經行因縁隨道是爲不斷菩薩畢罪畢得道 [show] (1 hit)
本事經 (No. 0765) 0689a06 - 0689b22: 有無量人恒集同修辯釋經行尊者善現與其同類有無量人恒集同修無諍住行纈麗伐多與其同類有無量人恒集同修諸靜慮行 [show] (1 hit)
三慧經 (No. 0768) 0701b26 - 0701c03: 無色想不離想者謂不離經行想當離想者當離生死想不出想謂無道想不出十二門還就者謂人生死便不得脱 [show] (1 hit)
佛説四輩經 (No. 0769) 0706a04 - 0706a19: 稽首三尊悔過十方禀受經行言數自勸不得希望供養貪利財帛不得嫉妬夫主當自賤女人身願爲男子轉身受福可得上天宮觀 [show] (1 hit)
佛説十號經 (No. 0782) 0720a28 - 0720b04: 佛告阿難我昔經行之次有婆羅門而來問我何故汝之父母爲汝立名呼爲佛邪佛即答言世所知者我能了知世所觀者我亦能觀 [show] (1 hit)
佛説決定總持經 (No. 0811) 0770a27 - 0770c02: 樂處閑居修止足徳專志經行夙夜精進無敢懈怠離於放逸貪欲之想如是慇懃不廢精誦至于七年終竟七載其心馳騁不得須臾 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.