大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "經行" : Including related character : 経行

2162 hits : 1..13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ..73 --- [ keyword count ]


 

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 (No. 1000) 0602a18 - 0602a26: 一遍則起旋遶窣堵波或經行於四威儀心住阿字觀門入勝義實相般若波羅蜜門念念遍縁一切有情三界六趣四生願獲得妙法 [show] (1 hit)
出生無邊門陀羅尼經 (No. 1009) 0679a14 - 0679a29: 應當澡浴著新淨衣應習經行不惜身命應起大慈心普遍一切衆生應當誦念此陀羅尼彼八大藥叉速疾示其行者諸門有八大菩 [show] (2 hits)
佛説無量門微密持經 (No. 1011) 0682a21 - 0682b05: 常當澡浴淨其被服正色經行慈念衆生思是法要神面不遠必安定誦復有八菩薩今在欲行天常當存念其名無愛天悦可天智光 [show] (1 hit)
佛説出生無量門持經 (No. 1012) 0684c11 - 0685a04: 澡浴其身淨其衣服正色經行慈念衆生思是法要如其憶念彼諸神等尋現在前復有八菩薩生欲行天亦常護念何等爲八照明十 [show] (1 hit)
阿難陀目佉尼呵離陀經 (No. 1013) 0687c18 - 0688a08: 者淨自洗沐著新衣服當經行時常持慈心向一切劫乃端心讀陀隣尼當隨是經堅奉持之則疾開解得智慧爾時神在前立佛告舍 [show] (1 hit)
無量門破魔陀羅尼經 (No. 1014) 0690c11 - 0690c28: 又七萬歳獨靜一處精勤經行脇不著地復於九億百千那由他諸如來所聞説法已皆悉受持讀誦通利王子即便出家修道經九萬 [show] (1 hit)
佛説阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經 (No. 1015) 0694c20 - 0694c29: 者淨自洗沐著新衣服當經行時常持慈意向諸一切却乃端心讀陀隣尼當從是經堅奉持之則疾開解得智慧也爾時鬼神即在前 [show] (1 hit)
舍利弗陀羅尼經 (No. 1016) 0698a03 - 0698a26: 若淨洗浴著新染衣常習經行於諸衆生不生害心常自思惟此總持法彼諸夜叉速來守護復有八大菩薩在欲天住彼當護念受持 [show] (1 hit)
佛説一向出生菩薩經 (No. 1017) 0702a25 - 0702b29: 者當淨洗浴著好淨衣入經行道場於一切衆生邊不起惡心於此法本陀羅尼一心憶念者彼八夜叉速現面門前令是菩薩分明得 [show] (1 hit)
出生無邊門陀羅尼經 (No. 1018) 0707b04 - 0707b23: 經者應當沐浴著淨衣服經行誦習此陀羅尼於諸衆生其心平等觀察經義如 [show] (1 hit)
聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌 (No. 1031) 0006b16 - 0006b24: 嚴般若等教及印佛印塔經行旋遶窣堵波令速成就 [show] (1 hit)
佛説大乘莊嚴寶王經 (No. 1050) 0049b02 - 0049c06: 法師者或有善能見如來經行處者或有善能見菩薩經行處者或有善能見辟支佛經行處者或有善能見阿羅漢經行處者作是思 [show] (4 hits)
佛説大乘莊嚴寶王經 (No. 1050) 0054a05 - 0054c25: 寶造窣堵波又以金寶造經行處是時觀自在菩薩摩訶薩告言我爲救度無數有情皆令當得菩提道故欲往餘處時諸藥叉羅刹各 [show] (1 hit)
佛説大乘莊嚴寶王經 (No. 1050) 0058c07 - 0059b06: 説微妙法出是宮殿各各經行於經行處而有七十七池八功徳水盈滿其中有種種華所謂嗢鉢羅華鉢訥摩華矩母那華奔拏利迦 [show] (9 hits)
佛説大乘莊嚴寶王經 (No. 1050) 0063a15 - 0063c03: 喜於是菩薩出彼樓閣往經行處而於其中有諸寶園而復往詣浴池復往蓮華色寶山在於一面結跏趺坐而入三昧如是善男子菩 [show] (1 hit)
大悲心陀羅尼修行念誦略儀 (No. 1066) 0129a29 - 0129a29: 持被甲冑 禮畢辭退任經行     [show] (1 hit)
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經 (No. 1069) 0146a01 - 0146a06: 徳聚迴向無上菩提隨意經行復結無能勝印一切時處加護二手内相叉作拳竪合二中指名無能勝印密言曰 [show] (1 hit)
佛説七倶胝佛母准提大明陀羅尼經 (No. 1075) 0178a02 - 0178a09: 一遍即了任出道場隨意經行讀誦大般若或華嚴或無邊門或法華楞伽涅槃大乘經論等思惟誦説或以七倶胝佛像塔印用印香 [show] (1 hit)
七倶胝佛母所説准提陀羅尼經 (No. 1076) 0184a18 - 0184a29: 發願迴向無上菩提隨意經行轉讀大乘經典花嚴大般若等經印塔像浴舍利右旋遶思六念以此福聚迴向自所求悉地次説息災 [show] (1 hit)
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌 (No. 1085) 0206b20 - 0206c05: 三昧耶印即出道場任意經行讀誦大乘經典迴助心中所求上中下悉地行者若能日日三時依此念誦罪障消滅得大智慧三昧成 [show] (1 hit)
觀自在菩薩如意輪瑜伽 (No. 1086) 0211b15 - 0211b15:  禮佛菩薩已 隨意而經行 [show] (1 hit)
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 (No. 1087) 0215c18 - 0215c18:     隨意而經行 由是積福業     [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0236c20 - 0236c23: 屋舍宮殿壇場坐臥床敷經行道路喫食等處皆加持白芥子水即便灑散悉成清淨結界之處則令一切毘那夜迦不得其便 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0237a14 - 0237b01: 山林樹下阿蘭若處園苑經行寺邑房舍殿閣床榻汲水撰食等處但所行住坐臥作法之處一切悉以塗潔灑之皆得清淨不令一切 [show] (2 hits)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0238c26 - 0238c27: 此法出入道場喫食經行坐臥等時加持其手解脱衣服置於淨處重復加持 [show] (1 hit)
佛説不空羂索陀羅尼儀軌經 (No. 1098) 0439c03 - 0439c07: 屋舍宮殿壇場坐臥床敷經行道路喫食等處皆須加持白芥子若水即便灑散悉成清淨結界之處則令一切毘那夜迦不得其便 [show] (1 hit)
佛説不空羂索陀羅尼儀軌經 (No. 1098) 0439c25 - 0440a12: 山林樹下阿蘭若處園苑經行寺邑坊舍殿閣床榻汲水饌食等處但是行住坐臥作法之處一切悉以塗潔灑之皆得清淨能令一切 [show] (2 hits)
佛説不空羂索陀羅尼儀軌經 (No. 1098) 0441c07 - 0441c08: 此呪出入道場喫食經行坐臥等時加持其手解脱衣服置於淨處重復加持之 [show] (1 hit)
佛説大方廣曼殊室利經 (No. 1101) 0452b26 - 0452c25: 一千八遍圍繞三匝隨意經行毎日三時或一七日二七日乃至三七日求自本願念誦念誦已即取多羅菩薩本尊前瓶供養之水結 [show] (1 hit)
金剛頂經多羅菩薩念誦經 (No. 1102) 0457b05 - 0457b06: 尊三摩地 自恣住止或經行     [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.