大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" : Including related character : 十二部経

988 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..33 --- [ keyword count ]


 

阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0002b22 - 0003b05: 如佛世尊爲饒益他故説十二部經彼尊者亦復如是復次爲破無明闇故如燈破闇作明阿毘曇者亦復如是破無明闇與智慧明復次欲 [show] (2 hits)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0003b18 - 0004a13: 者和須蜜説能決定分別十二部經名阿毘曇復説能覺了十二因縁名阿毘曇復次於四聖諦能次第得正決定名阿毘曇復説能解説修 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0168a12 - 0168b11: 者若受持讀誦思惟觀察十二部經是聞慧依此聞慧次生思慧依此思慧次生修慧如依金鑛生金依金生金剛彼亦如是評曰不應作是 [show] (2 hits)
鞞婆沙論 (No. 1547) 0416a25 - 0416c24: 性佛世尊亦饒益他故説十二部經契經律阿毘曇何以故答曰設衆生有因力不縁他力而開解如是衆生不知差降如縁他力而開解如 [show] (1 hit)
鞞婆沙論 (No. 1547) 0417a02 - 0417b09: 法如佛世尊饒益他故説十二部經如是彼作經者饒益他故立此經或以三事故増益智故開意故離計人故増益智者盡誦内外法無能 [show] (1 hit)
般若燈論釋 (No. 1566) 0118c22 - 0119c28: 彌息伽外道言佛家所説十二部經者非一切智人所説有作者故譬如鞞世師等論論者言若有作者汝出因義不成何以故見有可化衆 [show] (1 hit)
菩薩地持經 (No. 1581) 0902c06 - 0902c24: 聲聞藏外論世工業處智十二部經唯方廣部是菩薩藏餘十一部是聲聞藏外論者略説有三種因論聲論醫方 [show] (1 hit)
菩薩地持經 (No. 1581) 0902x41 - 0902x41:  Footnote  著+(先經曰謂信十二部經也)來註<三><宮> [show] (1 hit)
菩薩地持經 (No. 1581) 0936b23 - 0936c25: 設四者乘施設法施設者十二部經修多羅等次第演説次第建立諦施設者有一種謂如實義諦復有二種世諦第一義諦復有三種相諦 [show] (1 hit)
菩薩地持經 (No. 1581) 0937b09 - 0937c13: 故名爲大乘一者法大謂十二部經菩薩方廣藏最上最大二者心大謂發阿耨多羅三藐三菩提心三者解大謂解菩薩方廣藏四者淨心 [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0971b14 - 0974a01: 佛法令生信心廣爲分別十二部經菩薩祕藏若聞惡聲即便呵責説惡業過開對治 [show] (2 hits)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0974a09 - 0975c09: 無上佛法之時至心聽採十二部經受持書寫讀誦解説是名聽法思惟修集者既聽法已身心寂靜思惟其義破壞疑心修集三想謂定慧 [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0976c05 - 0979c01: 聞説法時心忍信受所謂十二部經是名菩薩戒學菩薩戒者當修二事一者慈心二者信心菩薩修集如是二法得信解心求法者求何事 [show] (12 hits)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0978x12 - 0978x12:  Footnote  説+(初一切者謂十二部經中一切者謂一切衆生後一切者謂一切衆生)夾註二十七字<三> [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0979c09 - 0982b04: 施菩薩行施持戒精進信十二部經信因信果隨諸衆生所求之物心無悋惜以如是 [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0982b06 - 0985a24: 所謂堅持禁戒讀誦書寫十二部經思惟正義分別解説能救衆生種種恐怖所謂師子虎狼水火王賊擁護衆生令得遠離如是等畏若有 [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0988a09 - 0988c14: 者念七者入禪隨順解説十二部經菩薩法藏菩薩摩夷爲法久住八者入禪能教衆生種種世事書疏算數讀誦書印金木瓦匠九者入禪 [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0993c06 - 0996b15: 解説四毘陀典菩薩即以十二部經教令分別思惟其義復次菩薩以世所有上妙香華供養三寶亦教衆生復令供養自向十方無量諸佛 [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0998a14 - 0999c06: 流布法流布者次第演説十二部經實流布者有一種謂不妄語復有二種謂世諦第一義諦復有三種相實口實行實復有四種謂苦集滅 [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 0999c07 - 1000b12: 法大法大者菩薩法藏於十二部經最大最上故名毘佛略二者心大心大者謂發阿耨多羅三藐三菩提心三者解大解大者解菩薩藏毘 [show] (1 hit)
菩薩善戒經 (No. 1582) 1001c06 - 1002b10: 布故名爲士夫了了通達十二部經甚深之義甚深義者即第一義第一義者名眞實義淨諸佛菩薩不可思議從初出世乃至涅槃是名不 [show] (1 hit)
攝大乘論 (No. 1593) 0123c03 - 0124a04: 由攝一切如來所説大乘十二部經故得現前由治所説通別二境由生起縁極通境出世無分別智及無分別智後所得奢摩他毘鉢舍那 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0173b07 - 0173b14: 其體所流者正説正法謂十二部經正聞者一心恭敬無倒聽聞從此正聞六種熏習義於本識中起出世心若生必因此得生 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0186a23 - 0186a25: 行 釋曰法謂修多羅等十二部經依十二部經所顯法相熟修行毘婆舍那 [show] (2 hits)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0202a03 - 0202a14: 非撥意於如來所説大乘十二部經捨如文判義意故滅一切邪意及疑復次於大乘中依所安立法相如來説三性謂一切法無性一切法 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0202b29 - 0202c09: 曰此即答第一問因大乘十二部經所生聞慧熏習此熏習有種類種類即是聞慧以此爲生因依此聞慧數起正思惟増長令堅住故名攝 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0204b10 - 0204b15: 衆生從本以來不聞大乘十二部經説三無性義未得聞慧爲三煩惱所覆譬之如闇有人譬二乘凡夫藤相譬依他性蛇譬分別性二乘凡 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0205c10 - 0205c16: 修多羅祇夜等四義名謂十二部經所顯諸義名五性名謂無義文字六略名謂衆生等通名七廣名謂衆生各有別名八不淨名謂凡夫等 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0209a07 - 0209a09: 由攝一切如來所説大乘十二部經故得現前 釋曰此下明三慧功能此即明聞慧功能聞慧能通達十二部教故言攝 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0209c06 - 0209c08: 由攝一切如來所説大乘十二部經故得現前 釋曰合如來所説一切法通爲一境復次 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.