大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" : Including related character : 十二部経

988 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..33 --- [ keyword count ]


 

摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0290b10 - 0293c15: 世尊如佛住三事示現説十二部經修多羅祇夜乃至優波提舍復有善男子善女人受持誦説是般若波羅蜜等無異何以故世尊是般若 [show] (4 hits)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0320b16 - 0323a21: 事復次須菩提説法者知十二部經次第義所謂修妬路乃至優波提舍聽法者不知 [show] (4 hits)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0378c20 - 0379c20: 發意供養諸佛諸佛所説十二部經修妬路乃至憂波提舍是菩薩聞持誦利心觀了達了達故得陀羅尼得陀羅尼故能起無礙智起無礙 [show] (1 hit)
大明度經 (No. 0225) 0479c05 - 0480b21: 起不滅耶能出一切法謂十二部經法善業白言如世尊言是爲幻人學一切智已學一切智乃出諸法如直言之當云何佛言吾因是以問 [show] (1 hit)
大明度經 (No. 0225) 0487b23 - 0488b09: 罪苦等矣誹謗明度爲謗十二部經也秋露子言佛未説謗斷經罪入大山其形類如受身大小願哀釋之佛言無問聞之必恐中熱沸血由 [show] (2 hits)
妙法蓮華經 (No. 0262) 0034b03 - 0034b03:     十二部經 爲人演説 令諸聽者     [show] (1 hit)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0168c12 - 0168c12:     十二部經 爲人演説 令諸聽者     [show] (1 hit)
無量義經 (No. 0276) 0385b23 - 0387a15: 提心或住聲聞次説方等十二部經摩訶般若華嚴海雲演説菩薩歴劫修行而百千比丘萬億人天無量得須陀洹得斯陀含得阿那含得 [show] (1 hit)
佛説菩薩本業經 (No. 0281) 0449a30 - 0449a30: 當願衆生 悉令通佛 十二部經     [show] (1 hit)
度世品經 (No. 0292) 0620c15 - 0621a02: 智慧以成佛道班宣開示十二部經開化邪見六十二疑使發道意諸佛遙讃菩薩悦豫普智菩薩復問普賢何謂發菩薩心何謂行法何謂 [show] (1 hit)
度世品經 (No. 0292) 0658c22 - 0659a09: 四恩三十七品六度無極十二部經空無想願四諦三脱及以三寶以用療治此諸穢 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0436a11 - 0436c03: 句何等四菩薩求法所謂十二部經脩多羅祇夜受記經伽陀憂陀那尼陀那如是諸經本生經方廣經未曾有經阿波陀那論議經求已誦 [show] (1 hit)
佛説觀無量壽佛經 (No. 0365) 0344a18 - 0344b24: 佛所出音聲皆演妙法與十二部經合若出定時憶持不失見此事已名見無量壽佛極樂世界是爲普觀想名第十二觀無量壽佛化身無 [show] (1 hit)
佛説觀無量壽佛經 (No. 0365) 0345c10 - 0346a26: 終時遇善知識爲讃大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名故除却千劫極重惡業智者復教合掌叉手稱南無阿彌陀佛稱佛名故除 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0372a27 - 0372b12: 差別菩薩爾時雖不廣説十二部經先已通達今入涅槃廣爲衆生分別演説是故我言二施果報等無差別善男子如來之身已於無量阿 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0385b13 - 0385b24: 火聚終不敢於如來所説十二部經及祕密藏謗言云是波旬所説若言如來法僧無常如是説者爲自侵欺亦欺於人寧以利刀自斷其舌 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0448c24 - 0449a14: 男子佛亦如是從佛出生十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等經從方等經出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如醍 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0451b13 - 0451b29: 善男子是菩薩摩訶薩知十二部經謂修多羅祇夜授記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝曰他本云目多伽闍陀伽毘佛略阿浮陀達摩 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0451c26 - 0452b27: 舍經菩薩若能如是了知十二部經名爲知法云何菩薩摩訶薩知義菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義是名知義云何菩薩摩訶 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0466a27 - 0466b16: 之人亦復不知不見不覺十二部經十二因縁四倒四諦三十七品阿耨多羅三藐三菩提大般涅槃若知見覺者不名世間當名菩薩善男 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0466b25 - 0467a02: 所謂一切衆生悉有佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切菩薩安住方等大涅槃經悉見佛性如是等事憶而不忘因修定故得十一空 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0468a29 - 0468b06: 變過去諸佛爲度衆生説十二部經如來亦爾故名如來諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃如來亦爾是故號佛爲如來 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0468c26 - 0474a19: 法利不爲食利菩薩若持十二部經若讀若誦常爲衆生令得解脱安隱快樂終不自 [show] (5 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0487a07 - 0488c11: 世中得無所畏開示分別十二部經演説其義無有差違不從他聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善男子是名聞已能爲利益斷疑 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0489c15 - 0490c28: 曇花法亦如是難可得聞十二部經中方等復難是故應當專心聽受時琉璃光菩薩摩訶薩既蒙聽許兼被誡勅即白佛言世尊云何菩薩 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0493b13 - 0495c25: 訶薩修大涅槃不聞而聞十二部經其義深邃昔來不聞今因是經得具足聞先雖得聞唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義聲聞縁覺 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0495c26 - 0497b08: 何以故善男子我都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅槃經善男子譬如良師教諸弟子諸弟子中有受教者心不造惡菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0510c01 - 0510c11: 識智臣爲王所説治法喩十二部經王既聞已至心信行喩諸菩薩繋心思惟十二部經所有深義如法治國喩諸菩薩如法修行所謂六波 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0511a08 - 0511a23: 識故因是親近復得了達十二部經甚深之義若能聽是十二部經甚深義者名爲聽法聽法者則是大乘方等經典聽方等經名眞聽法眞 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0512a01 - 0512b15: 經中説我弟子專心聽受十二部經則離五蓋修七覺分以是修習七覺分故則得近於大般涅槃以聽法故須陀洹人離諸恐怖所以者何 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.