大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" : Including related character : 十二部経

988 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..33 --- [ keyword count ]


 

佛説佛名經 (No. 0441) 0305b26 - 0305b26:  從此以上四千九百佛十二部經一切 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0307a07 - 0307a07:  從此以上五千四百佛十二部經一切 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0308b06 - 0308b06:  從此已上八千三百佛十二部經一切 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0308c20 - 0308c20:  從此已上八千四百佛十二部經一切 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0310a19 - 0310a19:  從此已上八千五百佛十二部經一切 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0310b24 - 0310b24:  從此已上八千九百佛十二部經一切 [show] (1 hit)
佛説彌勒大成佛經 (No. 0456) 0433c15 - 0434a09: 以梵音聲説釋迦牟尼佛十二部經大衆聞已怪未曾有八十億人遠塵離垢於諸法中不受諸法得阿羅漢無數天人發菩提心繞佛三匝 [show] (1 hit)
佛説文殊師利般涅槃經 (No. 0463) 0480c08 - 0481b21: 山爲五百仙人宣暢敷演十二部經教化成熟五百仙人令得不退轉與諸神仙作比 [show] (1 hit)
佛説大方等頂王經 (No. 0477) 0594c13 - 0594c23: 求四無畏用十二因縁了十二部經以十八種行十八不共諸佛之法用十方衆犯十惡故行十善求十種力用三弊故致三達智著六情故 [show] (1 hit)
私呵昧經 (No. 0532) 0811b26 - 0811c18: 孺如來用十方人故因説十二部經令一切人各得其所何等十二一者聞經二者説經三者聽經四者分別經五者現經六者譬喩經七者 [show] (2 hits)
私呵昧經 (No. 0532) 0812a23 - 0812b08: 比丘僧四者如來滅訖後十二部經悉遍布閻浮提内五者如來滅訖後若邊地及諸大國不解經法無義理處及諸外道法於其中當興盛 [show] (1 hit)
佛説大安般守意經 (No. 0602) 0172a24 - 0173a23: 念爲直有所念爲不直也十二部經都皆墮三十七品經中譬如萬川四流皆歸大海三十七品經爲外思惟爲内思惟生道故爲内道人行 [show] (1 hit)
修行道地經 (No. 0606) 0181c14 - 0181c25: 大業洪要之典通盡法藏十二部經三達之智靡不貫博鈎玄致妙能體深奧以大慈悲弘益衆生助明大光照悟盲冥叙尊甘露蕩蕩之訓 [show] (1 hit)
禪法要解 (No. 0616) 0287a22 - 0292b03: 涅槃方便八直聖道三者十二部經宣示八道如是念法心生歡喜復次能知如是實 [show] (1 hit)
佛説超日明三昧經 (No. 0638) 0536a07 - 0537b16: 無人無壽無命五通六達十二部經講讀諷誦菩薩道法於七法財不以爲厭四恩之行行四等心慈悲喜護六度無極衆善之行無毀害心 [show] (1 hit)
佛説超日明三昧經 (No. 0638) 0544c22 - 0545a04: 當解此義信奉行之欲了十二部經典之要開三達教越于三脱至三達智當解斯義猶郡國縣邑丘聚村落百穀草木藥果之樹皆因地生 [show] (1 hit)
佛説超日明三昧經 (No. 0638) 0546a01 - 0546b06: 道明令達眞僞遵習聖典十二部經度諸有海二六牽連常志大乘消衆人患至微妙慧斯則菩薩光耀普照 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0647b16 - 0647b23: 莊嚴何等爲二一者先説十二部經令諸衆生讀誦通利如是種種名爲法施二者以妙色身示閻浮提及十方界令諸衆生見佛色身具足 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0656b14 - 0656c02: 穢惡耳常得聞無上微妙十二部經聞已信解如説修行除滅八十劫生死之罪若不見者如前入塔諦觀像耳一日至十四日亦得如向所 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0690c29 - 0691b19: 歡喜倍加精進頂戴恭敬十二部經於説法者起大師想於佛法僧起父母想令心調 [show] (1 hit)
佛説華手經 (No. 0657) 0136c16 - 0137c21: 阿難陀羅尼門爲令受持十二部經修多羅祇夜闍伽羅那伽陀優陀那尼陀那阿波 [show] (1 hit)
合部金光明經 (No. 0664) 0369b07 - 0369b18: 儀犯極重惡二者於大乘十二部經心生誹謗三者於自身中不能増長一切善根四者貪著有心又有四種對治滅業障法何者爲四一者 [show] (1 hit)
佛説諸徳福田經 (No. 0683) 0778b29 - 0778c20: 界之珍寶矣説三十七品十二部經分別罪福言皆至誠開三乘教各得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高衆僧之中有四雙八 [show] (1 hit)
佛説灌洗佛形像經 (No. 0695) 0797a01 - 0797b04: 令某甲明經智慧曉了佛十二部經四阿含安般守意三十七品四意止四意斷四神足五根五力七覺八直行道若能至心求佛道者疾得 [show] (1 hit)
佛説造塔功徳經 (No. 0699) 0801a14 - 0801b05: 一分或置如來所有法藏十二部經下至於一四句偈其人功徳如彼梵天命終之後生於梵世於彼壽盡生五淨居與彼諸天等無有異善 [show] (1 hit)
五苦章句經 (No. 0741) 0545a11 - 0545c17: 得道無不度者般泥洹後十二部經留在世間動有卷數無人視者亦如栴檀束薪賣 [show] (1 hit)
大方廣圓覺修多羅了義經 (No. 0842) 0921c16 - 0922a12: 守護十方菩薩之所歸依十二部經清淨眼目是經名大方廣圓覺陀羅尼亦名修多羅了義亦名祕密王三昧亦名如來決定境界亦名如 [show] (1 hit)
陀羅尼集經 (No. 0901) 0805a30 - 0805c17: 畫作七寶經函其中具有十二部經即是般若波羅蜜多藏右手垂著右膝之上五指 [show] (1 hit)
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (No. 0945) 0121c12 - 0122a09: 修證雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河沙秖益戲論汝雖談説因縁自然決定明了人間稱汝多聞第一以此積劫多聞熏習 [show] (1 hit)
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (No. 0945) 0141c01 - 0141c14: 世界食辛之人縱能宣説十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食次舐其唇吻常與鬼住福徳日銷長無利益是食辛人 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.