大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "有門" : Including related character : 有门

415 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 --- [ keyword count ]


 

北山録 (No. 2113) 0630c28 - 0636a18: 以義淬礪矛斧傾塞巣穴有門下典儀李師政撰内徳通命正邪論三篇擧其所 [show] (1 hit)
法苑珠林 (No. 2122) 0964c12 - 0965a01: 中有一長者告諸商人我有門師名曰僧護可請爲師辯才多智甚能説法時諸商人往到僧護所頭面作禮白言我等欲入大海今請 [show] (1 hit)
大宋僧史略/附、紹興朝旨改正僧道班文字一集 (No. 2126) 0239b28 - 0239c05: 祇律手披目閲敷揚四分有門人道覆旋抄漸成義疏覆公即解四分之始也至宋元嘉中慧詢善僧祇十誦更製條章即解二律之始 [show] (1 hit)
釋氏要覽 (No. 2127) 0295b21 - 0295b26: 但手披目閲敷揚四分律有門人道覆旋聽旋抄漸成䟽焉講論即羅什授嵩法師成實論爲始也 [show] (1 hit)
一切經音義 (No. 2128) 0453b12 - 0453b12: 羅鉢底此翻爲門主或曰有門謂古者建立此城王之號也 [show] (1 hit)
金七十論 (No. 2137) 1253c25 - 1253c25:   故具三有門  諸根悉是門 [show] (1 hit)
金七十論 (No. 2137) 1253c26 - 1254a07: 故説能取一切塵故三具有門者是覺等三具能爲諸門主若覺等三具相應在眼根是眼根能顯照色餘根不能是三隨集一根能取 [show] (1 hit)
金七十論 (No. 2137) 1253x19 - 1253x19:  Footnote  有門\DvArin. [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0564b08 - 0564b20: 十三三淨門十四二無所有門十五料簡門如是諸門總攝爲三初二釋名次一出體後十二是諸門分別意卽可見然此諸門與梁同 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0574a11 - 0574a20: 下地境界第十四二無所有門連承料簡門明義故迴爲次第釋文義顯故又有三一明如如境無五相二明如如智無五執三合結智 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0581c12 - 0581c28: 智障斷無明住問二無所有門後至此廣説法身五義八性及與三身因果妙門理須別門何故起立治三障耶答義乘前門説故攝即 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0342c14 - 0343a01: 是眞實即有義也孔子得有門故云眞玄歟虚是虚無即老子體空門故云虚玄歟莊子雙談有無而未窮證聖理但能得口説之巧便 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0364b24 - 0364c01: 此流出名爲門者梵語中有門之義雖然今以流出爲正意也故云此流出乃至意明流出也餘文可見云云 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0539b22 - 0539b24: 二從已又有門標相下明諸門標相如具縁品所説故云已又有門標乃至標是四梵住也 [show] (2 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0743a09 - 0751a08: 約心生滅門隨染業幻似有門意而於悟有淺深於迷亦有麁細故約此門即有心續生次第差別云也故釋大衍論二云位地異眞如 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0792a26 - 0799c26: 病義也其各各住心皆有有門空門非空非有門亦有亦空門及中道門故也如 [show] (5 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0129a07 - 0132a02: 意也經初門者三重壇各有門第三重門云初門從外入内此門初故也 欲入漫荼羅等者欲引入弟子之時先於門前行灑水凡於 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0134a12 - 0135a29: 文○又下轉字輪品中胎有門與此文異疏云重重院強不違轉字輪品歟 使 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0188a20 - 0189a02: 可對般若四門地藏名似有門除障名似空門虚空藏名似空有門文殊名不違 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0227c26 - 0228b28: 門此云篋藏四者非空非有門不得般若方便學毘曇門則墮有見學於空門則墮空見學昆勒門則墮亦空亦有見學非空非有門[show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0452b01 - 0452b09: 蓮花故約衆生邊亦就本有門明義爲本也四種拳並表圓滿月輪故據如來邊亦以修生門明義爲本也 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0489b15 - 0490a02: 大悲方便而爲分別或約有門明三諦如盲聞貝或約空門明三諦如盲聞粖或作空有門明三諦如盲聞雪或作非空非有門明三諦 [show] (3 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0141c14 - 0142a08: 文天台開四教門四教名有門空門空有門非空非有門四門分爲十六門華嚴五教門分乃至説無量乘所詮八萬四千教法乃至無 [show] (3 hits)
金剛頂大教王經疏 (No. 2223) 0037b06 - 0037b26: 故以喩之山有八面面各有門於中空同八大菩薩常所居宮也而諸菩薩各據一面而演説法於其室内乃有十方諸佛微塵大會此 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0209c09 - 0210b22: 故以喩之山有八面面各有門於中空同八大菩薩常所居宮也而諸菩薩各據一面而演説法於其室内乃有十方諸佛微塵大會云 [show] (1 hit)
蓮華胎藏界儀軌解釋 (No. 2231) 0581b29 - 0582a01: 曼荼羅具足定慧義也雖有門門總是顯明三部四處字輪義也大疏云最初阿字即是菩提心若觀此字即同大日法身體謂觀此阿 [show] (1 hit)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0011a15 - 0011a19: 與彼五教有相攝耶 答有門且雖別通會無異化制ニ教各有大小四宗五教初一皆小餘並大衆化制ニ教大小隨應棊相可知即 [show] (1 hit)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0015a23 - 0015b16: 判亦通同教況於爾前所有門乎賢首大師所製諸文出教體性建立多途起信疏中總立四門探玄・心玄倶擧十門今此戒疏亦立 [show] (1 hit)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0051a21 - 0052c16: 多是隨事以明戒體是即有門若論入理如幻空並是始教大乘戒體二約終教大乘明戒體者此有二門即玄記中隨相・約本初即 [show] (1 hit)
資行鈔 (No. 2248) 0278a27 - 0278b18: 紙後代引之以爲義節次有門人道雲作疏九卷廣被時賓復有門人道暉製疏 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.