大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "有門" :

415 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..14 --- [ keyword count ]


 

大樓炭經 (No. 0023) 0281a05 - 0282b01: 者一切寶門城周匝四方有門金欄楯者金柱栿銀桄銀欄楯者銀柱栿金桄琉 [show] (1 hit)
大樓炭經 (No. 0023) 0287b15 - 0288a16: 七重行樹周匝圍繞四方有門門高十萬里廣六萬里各各有三百阿須倫止周 [show] (2 hits)
大樓炭經 (No. 0023) 0293b13 - 0294a20: 樹木周匝圍繞姝好四面有門以四寶作上曲箱蓋交露下有園觀浴池樹木飛 [show] (1 hit)
大樓炭經 (No. 0023) 0294a28 - 0295c06: 作七重壁欄楯交露樹木有門高千二百里門上有曲箱蓋交露樓觀下有園觀 [show] (1 hit)
起世因本經 (No. 0025) 0396c16 - 0396c22: 乃至七寶之所成就四方有門皆有樓櫓却敵臺閣倶七寶成彼雜穢園亦有二石一名善現二名小善現以天頗致迦所成亦各縱廣 [show] (1 hit)
起世因本經 (No. 0025) 0396c23 - 0397a01: 乃至馬瑙七寶所成四方有門各有樓櫓却敵臺閣亦爲七寶之所莊嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜二名善歡喜以天銀成 [show] (1 hit)
佛説泥犁經 (No. 0086) 0907a13 - 0908b26: 城中泥犁城正四方四面有門城四面皆堅門皆有守鬼其城壁地皆鐵城用鐵 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0282a22 - 0282c07: 道發掘者智持以刀劍見有門扇婆羅門見已作是言却此門扇發掘者智持以 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0886b01 - 0886b07: 有一鐵城其城四面皆各有門時彼城中無有一人若男若女童男童女出迎慈者唯聞是聲誰飢誰渇誰裸露者誰急走者誰遠行來 [show] (1 hit)
衆經撰雜譬喩 (No. 0208) 0541c21 - 0542a28: 觀壁上屋表裏盡畫遍唯有門頬邊五尺未畫復至仰觀視諸物不知復作何物自念我始來時過一小城城邊有池池有蓮華見有一 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0416b29 - 0417a13: 微風吹動出妙音聲其城有門一萬二千建雜寶幢而莊嚴之十億園林周匝圍遶城中衆生皆悉成就業報神足行同諸天一切所欲 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0683c29 - 0685c27: 具淨法眼得一切法無所有門修行無量智慧大海究竟到於智慧彼岸悉得般若波羅蜜力成就神通波羅蜜度衆生海於三昧波羅 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0392c13 - 0394b16: 固妙寶莊嚴雲燈城東面有門名摩尼山光明於其門外有施會處其地廣博清淨平坦無諸坑坎荊棘沙礫一切皆以妙寶所成散衆 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0039a10 - 0039b11: 是無量門不思議門此所有門能得一切智智轉故復次無邊莊嚴由此如來以無量異名今爲汝等開示演説此諸法門欲令汝等普 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0373c24 - 0373c24:     一切諸法無有門 物無有故現非有     [show] (1 hit)
佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312) 0739c03 - 0740c06: 隨起正念住等引心閉三有門息滅諸病離諸重擔超越疑惑出離諸有如是知者即於諸佛及聲聞弟子若沙門若婆羅門善知識所 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0392a12 - 0396a16: 來又解脱者名曰爲入如有門戸則通入路金性之處金則可得解脱亦爾如彼 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0478c10 - 0480b21: 此事大王阿鼻地獄四方有門一一門外各有猛火東西南北交過通徹八萬由延周匝鐵牆鐵網彌覆其地亦鐵上火徹下下火徹上 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0632a26 - 0636b15: 來又解脱者名曰爲入如有門戸則通入路金性之處金則可得解脱亦爾如彼 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0721c11 - 0723b28: 此事大王阿鼻地獄四方有門一一門外各有猛火東西南北交過通徹八萬由 [show] (1 hit)
佛説無言童子經 (No. 0401) 0526a20 - 0527c19: 則無所下以無所下則無有門以無有門便離言教以離言教則度識句以度識句則不復還以不復還則無有處以無有處則無非處 [show] (2 hits)
佛説無言童子經 (No. 0401) 0533b08 - 0534c04: 我等亦聞所歸於門實無有門等如虚空其佛世尊及諸菩薩現説如是吾等所 [show] (1 hit)
佛説文殊師利現寶藏經 (No. 0461) 0452b17 - 0458c25: 不可見所以者何彼法寧有門不答曰有無門之門文殊師利曰我以是故言諸 [show] (1 hit)
大方廣寶篋經 (No. 0462) 0466b08 - 0471b09: 爲是何門答言文殊都無有門文殊又問善男子而是寂靜頗有門不答言文殊 [show] (2 hits)
持人菩薩經 (No. 0481) 0627b22 - 0629b11: 入所以者何族姓子皆無有門亦無所入則無有見所以者何如來至眞不得諸法有所入處也而有所見也有所説者也亦無善惡麁 [show] (2 hits)
無所有菩薩經 (No. 0485) 0687c18 - 0688a15: 事供養比丘及彼比丘所有門徒八千五百常相隨順一切皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提善男子於彼之時難調怨讐殺害人 [show] (1 hit)
佛説大迦葉本經 (No. 0496) 0760c18 - 0761a05: 事詣於四衢於四衢道無有門戸而危其命若族姓子制心修行亦當如是佛告 [show] (1 hit)
佛説阿闍世王經 (No. 0626) 0397a22 - 0399a04: 亦無有斷何以故其輪無有門故所以者何不二心故其諦亦無轉者所以者何不可説故其輪亦無有能解者所以者何亦不有其音 [show] (1 hit)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0418b22 - 0418c25: 無常輪故其法輪者亦無有門無有二故則法輪門其法輪者無能轉者無所轉故其法輪者亦無所説法輪無言故其法輪者亦無名 [show] (1 hit)
佛説因縁僧護經 (No. 0749) 0566a25 - 0566b11: 中有一長者告諸商人我有門師名曰僧護可請爲師辯才多智甚能説法時諸商人相隨往請到僧護所頭面作禮白僧護曰我等諸 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.