大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "有門" : Including related character : 有门

415 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 --- [ keyword count ]


 

止觀義例 (No. 1913) 0449b27 - 0451b11: 攝諸行故五爲示品後必有門故正助五者一爲重蔽者必須助故二爲示事度能治蔽故三爲示助道攝法遍故四爲示正助合行相 [show] (1 hit)
四念處 (No. 1918) 0555c15 - 0563a15: 不淨即此意也云云毘曇有門觀生空名爲空法修心不淨從不壞内外色以不 [show] (6 hits)
四念處 (No. 1918) 0563a23 - 0567a11: 人共得即其例也若幻化有門則通五人四門門門有五人是則二十人三藏雖四多用有門通多用空門別多用亦空亦有門圓多用 [show] (4 hits)
四念處 (No. 1918) 0567a19 - 0573b12: 性如闇室瓶盆井中七寶有門也衆生佛性猶如虚空畢竟清淨無門也譬如乳中亦有酪性亦無酪性亦有亦無門也佛性非空非有 [show] (3 hits)
觀心論疏 (No. 1921) 0608c01 - 0614c06: 是不生心中六道生生即有門也今則無滅者即是無滅心中二乘生不生之滅 [show] (4 hits)
觀心論疏 (No. 1921) 0614c13 - 0621a01: 者明圓觀心十界六道即有門是生生句二乘即空門是生不生句菩薩即亦空亦有門是不生生句佛界即非空非有門是不生不生 [show] (3 hits)
法界次第初門 (No. 1925) 0681b10 - 0681b16: 須善識道品之階級若依有門學聖必約衆生空觀以修三十七法若用平等斷惑則應歴法空行於道品之門故次二空而辯也通言 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0722a01 - 0725b07: 三藏教有三門入道一是有門二是空門三是假名門也又智度論彈方廣義云 [show] (6 hits)
四教義 (No. 1929) 0729a10 - 0731c13: 明三藏教四門即爲四一有門二空門三亦有亦空門四非有非空門一有門[show] (18 hits)
四教義 (No. 1929) 0731c20 - 0732c25: 四門入道其四門者一者有門二者空門三亦有亦空門四非有非空門但四教各明四門雖倶得入道隨教立義必須遂便若是三藏 [show] (7 hits)
四教義 (No. 1929) 0737b04 - 0737c25: 處之明文也空法者毘曇有門止觀生空名爲空修心觀不淨者即是初背捨不壞内外色相以是不淨心觀外色是名初背捨從初背 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0739a16 - 0743c10: 爲果也略説三藏教毘曇有門明七賢七聖位大意竟但賢聖義多有所關毘曇有門雖有多義無復是過若欲分別究其支流必須讀 [show] (6 hits)
四教義 (No. 1929) 0741x15 - 0741x15:  Footnote 有門)+辟<甲><乙> [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0743c17 - 0747a18: 亦應具有四門今約毘曇有門明大乘菩薩位即爲四意一翻譯二辨位三料簡四釋淨無垢稱義第一翻譯所言菩薩摩訶薩者是天 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0751c23 - 0752c25: 此別教入道亦有四門一有門二空門三亦有亦空門四非有非空門別教雖有四門而尋經論意多用亦有亦空門明行位也如涅槃 [show] (2 hits)
四教義 (No. 1929) 0760a19 - 0764a19: 圓教入道亦具有四門一有門二空門三空有門四非空非有門圓教雖有四門而諸大乘經意多用非空非有門以明位也正如此經 [show] (6 hits)
天台八教大意 (No. 1930) 0769a12 - 0773c14: 之門有四隨入咸然今約有門略明十義一明所觀之境即是識正無明因縁生一切法也故大論云色若麁若細總而觀之無常無我 [show] (4 hits)
樂邦文類 (No. 1969A) 0181x05 - 0181x05:  Footnote  佛國笙歌兩度來, 惟有門前古槐樹, 校低只爲罣金臺》百三十六字<甲> [show] (1 hit)
樂邦遺稿 (No. 1969B) 0241c06 - 0241c18: 初地佛國笙歌兩度來唯有門前古槐樹枝低秖爲挂金臺 [show] (1 hit)
淨土或問 (No. 1972) 0292a05 - 0292a19: 適越之北者取爲司南茲有門弟子洪慈募衆流行非獨與世之修淨業者共亦足爲不信者之一勸耳三宗講主守愚悟勤識 [show] (1 hit)
撫州曹山元證禪師語録 (No. 1987A) 0527b12 - 0527b18: 師曰只爲密密所以不知有門云此人如何親近師曰莫向密密處親近門云不向密密處時如何師曰始解親近門云諾諾又問不改 [show] (1 hit)
金陵清涼院文益禪師語録 (No. 1991) 0590c16 - 0590c28: 言語何不仍舊去世間法有門佛法豈無門自是不仍舊故諸佛諸祖祇於仍舊中得如初夜鐘不見有絲毫異得與麼恰好聞時無一 [show] (1 hit)
虚堂和尚語録 (No. 2000) 1037a29 - 1037b01: 雲屋深萬機冥合道人心有門不是無人到自是靈蹤不可尋 [show] (1 hit)
宏智禪師廣録 (No. 2001) 0104b27 - 0104c03: 華根造化豈無柄區分自有門出出沒沒也倶承此恩 [show] (1 hit)
無門關 (No. 2005) 0292a27 - 0292b09: 無門盡大地人得入説道有門無阿師分第一強添幾箇注脚大似笠上頂笠硬 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0418a16 - 0419c26: 性自是門性無有相亦無有門故云無門爲法門亦名空門亦名色門何以故空 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0439a05 - 0441a13: 易曉差別智難明若能空有門中雙遮雙照眞俗諦内不即不離方可弘法爲人 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0460b10 - 0462c27: 法界外無法而論絶者約有門明絶也是絶亦絶約空門明絶也如駃馬見鞭影無不得入是名絶待妙也用是兩妙妙上三法衆生之 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0543a03 - 0547c04: 善生死即中故名妙此名有門不可思議境也二發眞正心者一切衆生即大涅槃云何顛倒以樂爲苦即起大悲興兩誓願令未度者 [show] (2 hits)
宗鏡録 (No. 2016) 0594b24 - 0599a25: 來又解脱者名曰爲入如有門戸則通路入金性之處金則可得解脱亦爾如彼 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.