大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "有門" : Including related character : 有门

415 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 --- [ keyword count ]


 

維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0781c05 - 0794c20: 苦報及云皆由業定並屬有門二聲聞下明小乘似外道過去至定數者拘留孫 [show] (3 hits)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0797b24 - 0808a07: 亦生下約宗別解二初約有門解薩婆多此云一切有見有得道也荊溪云若依 [show] (2 hits)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0839b18 - 0844a19: 位也三約四門空門即開有門即示兩亦門即悟雙非門即入四約觀心者心性三諦不可思議此觀明淨名開雖不可思議而能分別 [show] (2 hits)
淨名玄論 (No. 1780) 0858a20 - 0858b19: 八識皆在四句之中即爲有門所攝故知皆墮二句之内無絶四句之言也又重 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0887a11 - 0887b11: 應病授藥爲權此二智皆有門所攝是故倶短要淨名不病之身爲實示病之義爲權也問但約有智開權實明其倶短亦就空智具於 [show] (1 hit)
維摩經義疏 (No. 1781) 0910a03 - 0915c27: 無此理乎若有斯理即是有門何名絶四若無此理則智無所會凡不可隔聖何 [show] (1 hit)
維摩經義疏 (No. 1781) 0924a09 - 0931b14: 爲二初得離門歎次就空有門嘆此就所得嘆也嘆所得事二句初嘆自徳大導師下歎化他原令出三界謂小導師令絶出三界内外 [show] (3 hits)
金光明經文句 (No. 1785) 0066a19 - 0073a21: 見斷斷見其門不同或從有門入如阿毘曇或從無門入如成實論或從亦有亦 [show] (1 hit)
金光明經文句記 (No. 1786) 0125b17 - 0131b01: 門阿毘曇此云無比法詮有門觀法拘隣五人千二百羅漢皆此門入成實論詮 [show] (4 hits)
金光明經文句記 (No. 1786) 0131b08 - 0138a06: 斥失二初斥小乘師毘曇有門説存隣虚成實空門説破隣虚若存若破皆爲析 [show] (2 hits)
入楞伽心玄義 (No. 1790) 0430c02 - 0433b20: 機要略顯十門一縁起空有門二諸識本末門三識體眞妄門四本識種子門五佛性遍通門六二乘迴心門七行位卷舒門八障治無 [show] (2 hits)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0746c21 - 0750b01: 其地而莊嚴門標而已又有門標即是大悲胎藏之門標令知所入之門方位之相也言標者此標即是如上所圖者然有畫作者及立 [show] (1 hit)
金剛頂大瑜伽祕密心地法門義訣 (No. 1798) 0814a27 - 0814c14: 故以喩之山有八面面各有門於中空同八大菩薩常所居宮也而諸菩薩各據 [show] (1 hit)
請觀音經疏闡義鈔 (No. 1801) 0983b29 - 0988c29: 等者等取兩亦雙非常即有門無常即空門餘二可知是事實等者以己解一門 [show] (1 hit)
請觀音經疏闡義鈔 (No. 1801) 0998a06 - 1004b05: 癡心不起毘曇論明三藏有門見空如成論即三藏空門於四門中略擧二門此約聲聞乘也若觀下明一念十二因縁也大集云因眼 [show] (2 hits)
倶舍論記 (No. 1821) 0160c15 - 0161a19: 遺法弟子既分成十八各有門人部執不同互興鬪諍此顯能學法人如是所夢但表當來餘事先兆此非如所見」  又諸中有至 [show] (1 hit)
倶舍論疏 (No. 1822) 0594b03 - 0594c02: 分成十八顯所學法 各有門人部執不同互興鬪諍此顯能學法人如是所夢但表當來餘事先兆非如所見故知菩薩母夢中見白 [show] (1 hit)
倶舍論頌疏 (No. 1823) 0868b20 - 0869a22: 表遺法弟子十八部内各有門人部執不同互興鬪諍也此之十夢但表先兆非如所見菩薩母夢見白象者是善瑞先應非白象也色 [show] (1 hit)
中觀論疏 (No. 1824) 0095c06 - 0100b08: 責之上半就無門下半據有門若法有待成者重牒立也未成云何待者既待故 [show] (1 hit)
中觀論疏 (No. 1824) 0144b08 - 0148b15: 破倒不倒初是空門次是有門後是依名門就初四偈即四第一偈破倒次破不倒第三破著第四總結破初偈上半牒下半破性空門 [show] (1 hit)
十二門論宗致義記 (No. 1826) 0214a16 - 0218c11: 空非空門及依幻有非不有門説彼縁有永非是空永非空故方爲俗諦如是二諦極相形奪方成本性如瓔珞云世諦有故不空眞諦 [show] (1 hit)
百論疏 (No. 1827) 0232a05 - 0238a20: 迷而提婆獨悟二龍樹多有門人而提婆最爲標領故叡師云提婆是龍樹上足 [show] (1 hit)
百論疏 (No. 1827) 0276b08 - 0280b19: 合亦通兩難問偈本但就有門通於兩難天親何故更就一作耶答此有深旨論主上有雙破初云一無故多亦無此是正無瓶難故今 [show] (1 hit)
百論疏 (No. 1827) 0301c06 - 0309c11: 曰應有諸法破有故此就有門破能破也凡有五義一者既有能破則有所破故一切法有不應言空二汝有能破我有所破二倶是有 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0414c06 - 0419a02: 顯此自體亦非離宅面別有門亦非以彼更顯於彼故是倶非百之十十之三者問曰何以不言十之一十之二耶解且據顯處説也衆 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0567b06 - 0580a13: 國土處也宣説正法盡所有門者隨其根宜説正法盡彼法門若由此故乃至皆悉成就者由此機根於諸有情或謂勸導或謂慰喩此 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0699b01 - 0705c23: 師義以此文爲證次辨倶有門於中初辨心意識次辨倶有相後釋已還結初言此中諸識皆名心意識者此就通門八識皆有集起之 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0739c04 - 0749b19: 何等相事十門一簡無取有門但以依他中除名等四安立相事如分別有門中已解二有無想論門非唯依他起亦取遍計性名爲相 [show] (3 hits)
瑜伽論記 (No. 1828) 0795b13 - 0801b05: 不可滅亦名爲住第六釋有門有三問答初辨是有次辨其相後明有之所以兩番釋第七釋常門問答徴釋第八釋樂門亦問答徴釋 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0845b15 - 0850b19: 一解或求欲門者欲界也有門者色無色也又即此愛由六處門所起無明觸所 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.