大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "有門" : Including related character : 有门

415 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 --- [ keyword count ]


 

宗鏡録 (No. 2016) 0678c19 - 0684a24: 破不同權教定執教相之有門寧比小乘唯證析法之空理今則以別成總將偏 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0891a07 - 0895b05: 引圓教四門堪當入道一有門二空門三亦有亦空門四非有非空門止觀云圓教四門妙理頓説異前藏通二教圓融無礙異於別教 [show] (11 hits)
緇門警訓 (No. 2023) 1082c21 - 1082c28: 之兮其鳴歴歴直欲使諸有門開三途苦息隨身所止懸之屋壁塵垢易生長須拂拭擲雲外兮不以爲難解虎競兮未須勞力幸哉凡 [show] (1 hit)
勅修百丈清規 (No. 2025) 1156b22 - 1157a29: 以通照妙徳潜感于何不有門人法正等甞所禀奉皆得調柔遞相發揮不墜付 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0226a17 - 0226b02: 是深達境智之妙作三千有門頌以示明智智可之文見名文光教志晩年刻意西歸爲明智作觀堂淨土院記發揮寂光淨土之旨宗 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0442c06 - 0442c06:   三千有門頌  陳 瓘 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0442c07 - 0442c22: 一切法皆無餘不以妙假有門觀誰知法界具足法聞思修證無不妙心能觀此體具故若秖觀心不觀具則於一觀分二家一家觀門 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0442c24 - 0443b25: 深佩提奬之意感徳無已有門頌但隨順古意過蒙采覽仰見法師收&T07 [show] (9 hits)
佛祖統紀 (No. 2035) 0443b26 - 0443c15:   鑰舊讀了翁集見有門頌一篇莫知其旨有二沙門來扣門袖出有門頌眞績及與明智講主論此頌二帖讀之恍然因問天台教 [show] (6 hits)
佛祖統紀 (No. 2035) 0443c16 - 0443c20: 説蓋於佛無所得也了翁有門頌其於佛有所得歟攻媿其知之者歟景定二年正月二十八日天台法照爲四明學子可登題於月桂 [show] (1 hit)
續高僧傳 (No. 2060) 0456c02 - 0458b11: 倶胝十億像所禮懺辭別有門人外行者皆報好去今與汝別亦不須來來亦不 [show] (1 hit)
宋高僧傳 (No. 2061) 0761c17 - 0762b05: 經云隨縁赴感即其事也有門弟子法鑑及呉中法欽此二大士重光道原僉具別傳受菩薩戒弟子吏部侍郎齊澣廣州都督粱卿潤 [show] (1 hit)
宋高僧傳 (No. 2061) 0795a27 - 0796a11: 比夫秉法傳授從佛口生有門人法華曇俊崇默龍興崇一開元智符稱心崇義香嚴懷節寶林洪霈覺引灌頂皆不傾油鉢無漏浮嚢 [show] (1 hit)
宋高僧傳 (No. 2061) 0840b05 - 0840b19: 工巧同支法存之妙用焉有門僧臥疾幾云不救藏切脈處方信宿平復其僧多 [show] (1 hit)
宋高僧傳 (No. 2061) 0865a06 - 0865a24: 初地佛國笙歌兩度來唯有門前古槐樹枝低只爲挂銀臺一云是台州刺史段 [show] (1 hit)
宋高僧傳 (No. 2061) 0882b22 - 0882c02: 一精廬七寶莊嚴非世所有門外有僧梵貌且奇特倡言曰法藏汝造伽藍不無善報奈何於三寶物有互用之愆何從洗雪藏首露之 [show] (1 hit)
大唐西域求法高僧傳 (No. 2066) 0005a15 - 0006a16: 座而爲尊主不論其徳諸有門鑰毎宵封印將付上座更無別置寺主維那但造 [show] (1 hit)
弘賛法華傳 (No. 2067) 0020c22 - 0021a29: 日灑掃庭院端坐入禪所有門徒皆令念佛遂因在定於是而終時年六十餘矣道俗悲慟若喪所天素服而從弟子禮者萬餘人矣於 [show] (1 hit)
弘賛法華傳 (No. 2067) 0035c01 - 0035c24: 凡五十餘年向二十千遍有門人善思者亦誦法華萬有餘遍臨終之日幡華音樂紛聒空際在寺僧衆咸悉見聞又自見華臺迎之思 [show] (1 hit)
法華傳記 (No. 2068) 0084b05 - 0085a15: 城有五重門其門兩邊各有門室門門相對門上各各題額欲似篆書不識其字 [show] (1 hit)
往生集 (No. 2072) 0131c13 - 0131c26: 初地佛國笙歌兩度來惟有門前古槐樹枝低只爲罣金臺賛曰或謂銀臺至而 [show] (1 hit)
往生集 (No. 2072) 0147b16 - 0147b22: 人無惑也雖然悟遷善之有門而痛自怨艾可也恃帶業之猶生而安心造惡僥倖於萬一不可也古之惡人以此爲藥今之惡人執此 [show] (1 hit)
景徳傳燈録 (No. 2076) 0350c15 - 0351a01: 與文殊對談何事師曰唯有門前鏡湖水清風不改舊時波師自是聲聞于遐邇錢王欽其道徳奏紫衣師號 [show] (1 hit)
續傳燈録 (No. 2077) 0526c14 - 0527b15: 敷千花競秀分宗列派各有門庭故或瞬目揚眉&T016254;拳擧指 [show] (1 hit)
續傳燈録 (No. 2077) 0579c26 - 0580c07: 得入門通身紅爛去方知有門裏事更須知有不出門底乃曰喚甚麼作門僧問 [show] (1 hit)
大唐西域記 (No. 2087) 0886a09 - 0886a18: 里四境負山山極陗峻雖有門徑而復隘狹自古隣敵無能攻伐國大都城西臨 [show] (1 hit)
釋迦方志 (No. 2088) 0956a17 - 0956a29: 賓周七千里四面負山雖有門徑狹而劣通城西臨大河長十三里廣四里許寺百餘僧五千餘人土出龍種馬欝金火珠有四浮圖各 [show] (1 hit)
南嶽總勝集 (No. 2097) 1063c11 - 1064a05: 宮計屋六十六間東西各有門周迴壁畫宮嬪乃國初武岳筆至政和八年丹青塵晦乃修飾之靈貺門乃廟之北門又曰兵門有神樟 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0212a24 - 0212b02: 眇求靈性曠追玄軫道雖有門迹無可朕直引反物我兼謝心行同泯一去後心百非寧盡感資理悟或以言陳言不自叩出之者身有 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0330a07 - 0330a14: 起信其三波若無底重玄有門長開久暗永拔沈昏不求正覺莫會天尊唯令智海先度黎元其四 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.