大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "地分" : Including related character :

839 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..28 --- [ keyword count ]


 

華嚴經探玄記 (No. 1733) 0316a13 - 0318b23: 初偈頌讃請分二正説本地分三以偈重頌分初中五頌分二初三明大衆慶聞前地一聞法心喜二身業散華三語業讃歎後二解脱 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0333c22 - 0334a10: 三分同前初讃請分二顯地分三重頌分初中八偈分四初二明菩薩聞法歡喜供養次一天女妙音歌頌地法次四天王慶聞供請於 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0334a11 - 0334c17: 故者此釋勢力義謂除前地分別解心名除智障亦是滅當地所斷所知障也得此四地殊勝之慧故云攝勝二釋内法中論云此如是 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0338a29 - 0340c23: 間道合爲初分二以正住地分解脱道爲第二分三以地滿勝進道爲第三分就初中勝慢對治者遠公云慢有二種一他地慢謂前四 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0359b05 - 0362b20: 地方便一總明方便作集地分者是遠方便總前七地作起此地集成方便二得淨忍分者是近方便謂前地所得無生忍光至此修熟 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0364a19 - 0365c07: 分九初三頌前方便作集地分二有三頌淨忍分三有十五頌勝行分於中初五頌勝行後十頌發起即七勸等四有十二頌淨佛國土 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0373b20 - 0379a13: 中有八分一方便作滿足地分者攝前九地所修諸行總爲方便滿此地也二得三昧分者初住地行行徳無量以此地受職必依三昧 [show] (2 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0379a14 - 0379a27: 二十九偈頌方便作滿足地分於中初七偈地總頌前九種地中善擇智次二別頌初次二頌二地次二頌三地次二頌四地次二頌五 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0486b04 - 0490a16: 一百三句亦有諸徳配十地分之今亦通辨一一各顯一徳皆先喩後合准釋可知以此説者聽者倶是大人皆廣見故是故所擧譬喩 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0526c28 - 0533c11: 十向分六第六會聖位十地分七第七會因圓果滿分八第八會普賢大行分九第九會初行成證入分十善財下善友教證分八本末 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0702a18 - 0709b05: 唯佛窮故菩薩所識者登地分見故大心所受者地前能受故莊嚴佛刹者即正顯示此雖義當形色意是總該二清淨下別明有二圓 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0744a27 - 0751a19: 謂所説不過義説二大是地分齊於中二先敍説儀意後正顯偈辭今初觀察十 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0760a28 - 0770a14: 子此菩薩以大悲下安住地分中三初總明安住二所謂下別顯安住三佛子菩薩以成就下總結安住今初文有三句一大悲爲首是 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0770a20 - 0778c25: 現得第三有六頌頌安住地分初五句頌信心成就次七句頌修行成就後三偈頌迴向成就第四恒起下二十二偈半頌校量勝分於 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0814b08 - 0820c08: 種差別一總明方便集作地分二入一切法本來無生下得淨忍分三佛子菩薩成就此忍下得勝行分四佛子菩薩住此第八地以大 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0820c15 - 0826b26: 爲七段初一偈半頌集作地分二一偈半頌淨忍分三有七偈頌得勝行分於中二初二頌深行勝後五頌發起勝於中云但以甚深無 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0826c05 - 0833c12: 此菩薩下約位顯勝以初地分得此地任運故無暫捨後何等下徴列名字智縁法等無拘礙故法等皆智境界從境分四一法者法體 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0833c20 - 0840a29: 論分八分一方便作滿足地分攝前九地所修總爲方便滿此地故二得三昧分初住地行行徳無量偏擧受職之所依故三得受位分 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0899b23 - 0907c08: 門明含容清淨徳即彼集地分中無住道清淨等故及淨忍分中得無生故亦是 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0358c03 - 0363a17: 八地初有總明方便集作地分集前七地爲八地方便四十地初有方便作滿足地分是也疏未必起神境通等者此亦即前第十二經 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0372c11 - 0380a01: 者八識轉智唯佛窮故登地分見見他受用故雖含有別意皆是總疏初辨因滿 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0406a06 - 0414a27: 列應云一序分二法説顯地分三約喩顯地分四流通分言教證準前者若約教道即正宗開二已如上列若約證道即流通開出應云 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0414b06 - 0422b12: 二見道後即是修道且約地分見屬初地故從二説疏寄入八地至於佛地者然論但云此處菩薩於菩提有五障不配地位配即遠公 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0422b20 - 0430a25: 時即倶舍云諸根相謂九地分自利利他二行故三廣長諸相滿足者亦即倶舍諸相字攝謂第十地得大法身充滿一切一切功徳皆 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0459x03 - 0459x03:  Footnote  第四校量勝分=安住地分竟<甲> [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0474c27 - 0476c16: 聞餘可準知廣如瑜伽本地分中者有十七地聲聞地當第十三從二十一論至三十四即此卷中明縁覺地第十四終此卷建立縁覺 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0564c17 - 0568b23: 於九地已斷十八故云此地分有斷除次引金剛方畢竟雙證上二金剛方畢明十地猶有既言方畢明九已有除又約煩惱障種金剛 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0623b06 - 0632a16: 故能證所證及與離障十地分得故通因果故擧一義理無不收疏然此三種下 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0793a04 - 0793b27: 十大天王託事表初歡喜地分爲四一擧天王名號二寄位表法三釋名配行四結數嘆徳一擧天王名號者如經云所論釋迦因陀羅 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0839c29 - 0842a25: 行經明行此十法速入諸地分第六復次佛子已下至而自莊嚴入菩薩地有十行經明入地昇進分第七佛子有十種法已下至所行 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.