大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "地分" : Including related character :

839 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..28 --- [ keyword count ]


 

楞伽阿跋多羅寶經註解 (No. 1789) 0394a19 - 0394b18: 皆菩薩化道之相至歴諸地分分離諸妄想徹見諸法如幻如夢入於佛地成法性身普應衆生隨宜説法漸引入實亦了諸法如幻離 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經註解 (No. 1789) 0416c01 - 0416c17: 等上雖已明而未曾約諸地分別示其所以入一切佛法至如來地者故復請之答中先通示五法迷悟相謂修行者趣入則五法通是 [show] (1 hit)
注大乘入楞伽經 (No. 1791) 0502c12 - 0504c09: 細故正障菩薩道故於地地分斷要至佛地方盡無餘由此即説二障修惑倶至佛地故對法論云又諸菩薩十地位中唯修所知障對 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0609b27 - 0616a28: 導師聖者聲聞衆曾遊此地分佛常所稱譽者若山泉福地衆聖所曾遊履自屬 [show] (2 hits)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0616b06 - 0619b10: 非聖迹及僧所居但隨於地分有起制底之處於其四傍便可造作漫荼羅火神 [show] (1 hit)
首楞嚴義疏注經 (No. 1799) 0931a23 - 0931a23:   七明十地分十一歡喜地 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0202b05 - 0208c10: 半月七自性即蘭若處隨地分齊八圍輪中間別結多界外以大界通圍如鐵圍山繞四天下九一門恐是多界同門十方土隨國邑境 [show] (1 hit)
金剛般若論會釋 (No. 1816) 0727a05 - 0727b09: 障故前十六住處爲信行地分爲四文初二各一合二爲第三合餘十二爲第四故或分爲二初解攝住處後解餘三住處以波羅蜜住 [show] (1 hit)
金剛般若論會釋 (No. 1816) 0766a15 - 0766c04: 身之義如前皆説戒即初地分得三身名爲能得謂初地以上隨位證得遍行等眞如故名畢竟通達轉亦不違也次解平等智由證平 [show] (1 hit)
金剛般若論會釋 (No. 1816) 0767a01 - 0767b26: 竟轉依今説淨心即攝十地分位雖殊皆淨心故得二種智攝十勝行自他利中智爲首故離我度慢十種障攝彼據礙智通名此以高 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0212b02 - 0212b22: 句三性分別後五句界・地分別」  論曰至善惡無記者釋初句無表唯通善・不善性無有無記所以者何是強力心所等起故 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0303b11 - 0304a24: 或二界合縁引證可知約地分別准界應思又婆沙十九云問何故不一刹那頃頓縁三界若苦若集耶 答彼縁欲界亦隨増縁色・ [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0378a16 - 0378a22: 分増五明漏・無漏六約地分別 此即第一擧數總釋無明・睡眠皆永斷故及如實知四聖諦境 已作已事是盡智 不復作故 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0380c29 - 0381a14: 無無漏故者此即第六約地分別勵力轉故猶疑慮故所以無喜餘文可知此文但約諸地總説若約現行四念住中唯取一種餘容並 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0434b01 - 0434c29: 攝者釋第九・第十句依地分別第三喜無量但依初・二靜慮喜受攝故餘定地中無此喜故所餘慈・悲・捨三無量通依六地此 [show] (1 hit)
倶舍論疏 (No. 1822) 0561c14 - 0562a11: 至爲同類因自下五部九地分別先問後答此即問也」  論不爾云何至自部自地重問答也先總答後別釋」  論部謂五部 [show] (1 hit)
倶舍論疏 (No. 1822) 0696c11 - 0696c26: 色例此應知准界應思約地分別」  論此九雖能至准界應思明上縁通局如文可解上地・自地不合縁者以有隨増無隨増故 [show] (1 hit)
倶舍論疏 (No. 1822) 0797b06 - 0798a11: 八本中間明依身及人依地分別也正理云唯不時解脱以時解脱愛聖道故依十一地除上七邊以上七邊無勝徳故若在欲界從未 [show] (1 hit)
倶舍論頌疏 (No. 1823) 0956b19 - 0956b23: 覺分増五明漏無漏六依地分別且擧數者論云道亦名爲菩提分法此有幾種名義云何頌曰 [show] (1 hit)
中觀論疏 (No. 1824) 0001a04 - 0005b13: 名赤縣禹於赤縣之内畫地分疆以爲九州故鑄九鼎鎭九州則知赤縣是九州之總名忽得移靈鷲以作鎭者赤縣唯以五岳爲鎭而 [show] (1 hit)
百論疏 (No. 1827) 0260a23 - 0270c17: 成二見三界分則三見依地分則有九見欲界地乃至非想故成九乃至分別所起處凡有九百三十六我見也問頗有一時總計五陰 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0311a07 - 0317c22: 目者首稱瑜伽師地論本地分中五識身相應地第一解云瑜伽師地論者前乃 [show] (3 hits)
瑜伽論記 (No. 1828) 0331b17 - 0335c29: 故者如五十四釋云如本地分説六種所行性此何差別也即隨次第釋此中六故所依處者謂器世間及有情世間爲所依處自性者 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0387b11 - 0399c21: 別立道行以爲第四六依地分別者有漏者十一地謂欲界初近分中間并八根 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0399c29 - 0401c27: 十地名第一究竟於不定地分別體相所攝者散境也此是定地不同類法故思惟散境名出定也定所作者謂飮食等者此是出定所 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0414c06 - 0419a02: 有伺地已説此即指前本地分及決擇分兩處有尋有伺地具明染淨因果故所觀無法中若遠離性者牛中無馬等性若非有性者此 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0544b13 - 0546a15: 分別後五境因具教住故地分別後五中初二是境一微細慧悟入所知如所有性故等依眞諦三藏云如理智名如所有性如量智名 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0567b06 - 0580a13: 八分差別一方便作滿足地分二得三昧滿足分三得受位分四入大盡分五地釋名分六神通力無上有上分七地影像分八地利益 [show] (3 hits)
瑜伽論記 (No. 1828) 0587a25 - 0590b07: 三乘無餘通説但説有五地分若據如來亦有無尋無伺地等餘地又釋識之與意順有漏故佛地不説五識意地及定散地等言一數 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0591a06 - 0609a05: 明十七地之體義即初本地分也下之四分義重辨前首皆稱攝此分乃下四分中之初分也以重攝未決擇了簡故名攝決擇分或有 [show] (12 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.