大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "地分" : Including related character :

839 hits : 1..8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 --- [ keyword count ]


 

大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0341c06 - 0342a09: 以釘障起方面則令道場地分一切皆同金剛是故諸障無能嬈害四右以上明風雨各別治法以下明二障通用治法也今依義釋文 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0342a11 - 0342b01: 初想同一切金剛者道場地分同金剛也後同於一切金剛者自身同金剛也問金剛眞言者何眞言乎答義釋云成辨諸事金剛薩埵 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0381c29 - 0383b22: 問經法天譯第二知近悉地分第六云專心誦持不得間斷直至三種相現是爲 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0491a17 - 0491a20: 此釋修多羅有幾云何作地分二句也私云是第十三・第十四兩問謂一問線有幾種二問拼地之法也修多羅此云線又云經也 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0498c08 - 0498c13: 釋一切如來座○念居其地分十四句也私云是答第二十一問也但其供養及護摩等諸問後後答之例如第一云或後問先答文無 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0509c22 - 0510c29: ○未度東國也已上文初地分得諸經有文未是祕藏何以爲勝百心成佛合十地此亦未足爲奇以一一地互具十地也何以辯之  [show] (2 hits)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0664b29 - 0665b08: 佛二名故作此釋歟然初地分證位也第二卷中菩提心爲因判初地故又第七釋云到修行地即是淨菩提心初法明門例如聲聞見 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0712c25 - 0713a16: 三劫成佛者斷三妄是初地分證成佛故菩提心義三云義釋説超三重妄執名度三阿僧祇劫過第三劫入佛惠初心名淨菩提心門 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0713a17 - 0713c07: 得至佛惠初心是即明初地分證成道也此中有顯密成佛顯雖約究竟且就密成分證義也今若一生度此等者更顯一生成佛究竟 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0717b24 - 0718c24: 下地歟今謂不爾前約九地分上下今約四果論上下歟前又通二乘今局聲聞故異也今此兩釋皆不合疏意今段本意拔業・惱株 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0767c01 - 0767c20: 三心配十地後別門短地地分三今文是也此中有二初釋總標句後此經無量下釋別句文初中二略示・廣釋也廣釋中因縁者因 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0769a10 - 0770b07: 二正顯今宗正義上來住地分證之義皆約顯教行人説或從初地或初住入此祕密所以處處文中所説位義多約教道淺略門今此 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0167c05 - 0168a05: 地云也文此意修行與悉地分爲二句可見歟又云第七句中有行修行二義以文分可爲二文此御會釋專文意符順但前御釋強取 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0236b04 - 0236b12: 種子等十心云意也於十地分長短三句時短三句一一地皆具准彼各各地十心可得意也一義云今御釋約三乘共十地被作釋也 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0279c11 - 0279c21: 伽顯揚莊嚴集量攝論十地分別瑜伽觀所縁縁二十唯識辨中邊論集論等爲攝理明唯識三性十地因果行相之位大乘故知第三 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0317b09 - 0318b14: 果果中之果釋付之就十地分因果義第十地是可極果第八地釋果中之果意如何答云八心時第八是極果也依之釋果中之果後 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0346c03 - 0347b28: 今三品悉地宮共持明悉地分故此外可有法佛悉地云事大師解釋分明也然者今三品悉地宮持明悉地中三品悉地不攝法佛悉 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0520a26 - 0520b04: 知自心名爲生死人今初地分斷無明故如實知自心本性名爲成覺也 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0654a22 - 0656a19: 於境界有微細分別然地地分際故云漸離八地已去無出觀外縁境故於七地盡此惑也故云無相方便地究竟離也四者現色不相 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0682c20 - 0682c27: 疏三十四下百一云然安地分有三十句亦明信慈悲等與此何異論云前清淨地法今盡是障地淨法者前句文異若具應云前是清 [show] (1 hit)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0737a16 - 0737a29: 作成就當獲薩般若依於地分所宜處者弟子如此蒙阿闍梨聽許已五徳倍増進安住堅固之大菩提心故阿闍梨爲度此人擇治地 [show] (3 hits)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0737b01 - 0737b12: 地等之所宜也是故依於地分等一句是傳法初事業故云起後也 [show] (1 hit)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0745a03 - 0745b21: 云請白眞言所修業依於地分所宜處云云成就者於如此之所宜行處成就所修妙業如上之一生成佛門中所説故云彼作成就處 [show] (1 hit)
金剛頂經開題 (No. 2221) 0002b13 - 0004a09: 入故復有一千金剛一一地分十地故復有微塵數不可説不可説金剛差別雖有如是不可説金剛然除淺就深攝枝歸本有三十七 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0138b23 - 0138b27: 入故復有一千金剛一一地分十地故復有微塵數不可説不可説金剛差別 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0138c04 - 0138c07: 千等者即横義也 一一地分十地者上一百金剛各具十地故總成一千也此依疏第十五所明寶炬陀羅尼經十地各具十地百心 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0228a12 - 0228b16: 次明與出世智果初從初地分得一切智智果乃至第十一地究竟圓滿總云大乘現證故理趣經稱金剛薩埵云大乘現證三昧耶持 [show] (1 hit)
蘇悉地羯羅經略疏 (No. 2227) 0405a25 - 0406c13: 度想是聲聞辟支佛所遊地分若不得一向求菩提人即應平治此中畫作悲生 [show] (1 hit)
蘇悉地羯羅經略疏 (No. 2227) 0457a15 - 0457a20: 人勤惰眞言亦成上下悉地分文爲二初明由人勤故下品眞言成上悉地次於上品下二明由人惰故上品眞言成下悉地此即初也 [show] (1 hit)
菩提場經略義釋 (No. 2230) 0563a14 - 0563a22: 伽陀略説普通修眞言行地分及時也祕密地居人者謂地天也明者先行後指示相最勝者謂持明者修先行後地天示相最勝及中 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.