大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "供佛" : Including related character : 供仏

698 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ..24 --- [ keyword count ]


 

法華文句記 (No. 1719) 0255c07 - 0257c19: 節中有世有數行因中有供佛修行得果中有通號別號國淨中有國名國淨説 [show] (2 hits)
法華文句記 (No. 1719) 0295c09 - 0296c05: 淨土行耶據斯灼然更須供佛若縁覺人入聲聞數即同聲聞出無佛世同決定性六從元諸下廣約四悉總有十重以成四悉世界中 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0305b13 - 0309c21: 平等惡不干逼等者若爾供佛無福何須供佛毀佛無罪何須制罪答實是但爲成校量故向云不論福田濃瘠若從田論凡瘠聖濃故 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0804a05 - 0804a08: 之七頌果記此初有六一供佛二宣法三淨佛土四説法五利生六護法 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0845b07 - 0845b18: 殊妙昔住因中好設樂以供佛今居果位善説法以利生雙彰業・徳以標其名故稱妙音菩薩此品明彼事故名妙音菩薩品 解妨 [show] (1 hit)
觀音玄義記 (No. 1727) 0892a23 - 0899c21: 名無量淨第一太子三月供佛及比丘僧發菩提心若有衆生受三途等一切苦惱若能念我稱我名字爲我天耳天眼聞見不免苦者 [show] (1 hit)
觀音玄義記 (No. 1727) 0908c05 - 0915a15: 密第八説法即是口密六供佛以法供養結於自行七度生言入諸法門者以中 [show] (1 hit)
觀音玄義記 (No. 1727) 0915a22 - 0921a19: 二初正釋萬行熏智名爲供佛智具三故名爲一切此智即是十方三世諸佛正體復名一切二淨名下引證食即三諦能發三智理佛 [show] (1 hit)
觀音義疏記 (No. 1729) 0946b16 - 0952b11: 言一時故復引大品一華供佛以類一時持觀音名其善流入法性海故如海無盡言至畢苦者二死盡也蓋言成佛散華之福猶尚不 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0015a22 - 0019b26: 下列供具五皆大歡下正供佛六隨方而坐七彼菩薩等下歎徳八説偈歎佛前地總此樓觀別住也供具有五散華燒香放光作樂雨 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0019b28 - 0022b07: 覺五與侍倶來六興供具供佛七各據本方坐第二結文十億佛刹等有十億菩薩來者此是國土海體同不別此衆生土名字不同者 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0022b15 - 0025b04: 嚴大精進力次一授記由供佛故成佛次一引證勸令勇猛遍諸世界此中因得定其位者童子第一見佛當十信滿心自分第二聞法 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0069c06 - 0073b17: 天王諸天菩薩慶法雨花供佛大衆次十二天女歌歎佛徳此文有三初一樂供養次十偈頌讃佛徳次一供已入理觀察第二十偈中 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0145b03 - 0146b29: 初有爲後無爲也下正以供佛問何故財供中通供佛及衆此中唯供佛耶答顯法供深細唯佛窮故第三語業供中先標人後偈讃以 [show] (3 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0151c29 - 0153a15: 倶來明具徳圓滿六興供供佛順益義謂因順果也七依本方坐明攝散歸靜何故先辨東方謂顯開明之始故順彼方故以西域方儀 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0161a06 - 0162c02: 爲長時修二塵數佛所即供佛多爲恭敬修三一一佛所發願即願多爲無間修謂願心相續也四塵數行即起行多爲無餘修 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0162c03 - 0164b26: 擧果體用次一頌前因中供佛淨福次二頌前大願次一頌前果内風持寶地次二頌前土因大願以是任放辯才故説不待次也第二 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0181c21 - 0184c11: 田雖一若人於佛興上妙供佛於此人生親愛念故得勝報弊惡返之爲遮此救故後云如來平等無有怨親此是三念處法也正難中 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0186c22 - 0188a17: 一切佛故是故無限也如供佛信三寶離過失度生嚴土悉皆無限故廣大也略示行相分竟第三深心淨信不可壞下有九頌明略示 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0188a18 - 0192a27: 於中有七行一嚴土行二供佛行三光明行四教化行五智慧行六説法行七十度行後二句結行所依三昧以行門無礙稱一切自在 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0203a12 - 0205a04: 相喩十善知煩惱喩十一供佛功徳喩論中攝以爲六初三爲三次五爲一次二爲一後一爲一故爲六也釋有三門一對前六甚深二 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0213b05 - 0214a10: 下明知解益中初一寄對供佛校量解益後一寄對廣施以彰迷損第三由悟殊勝法故名勝林十偈分二初四歎佛光深廣後六明照 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0236c28 - 0239a16: 無數億下從身出供在路供佛八句可知二菩薩興出世供中三初從意業出供二從身業出供三語業歎佛初中二先總顯供事後一 [show] (4 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0248b15 - 0249b14: 佛後供舍利初中先擧所供佛於諸如來下正明興供於中三先總謂如佛所應者明稱佛境界所應之供而以供養謂遍法界等不可 [show] (2 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0249c02 - 0249c17: 諸佛二善分別下二頌前供佛所爲爲益衆生三一切諸佛下二頌半頌前供佛舍利四菩薩善知下一頌頌前供佛迴向行三勝妙智 [show] (3 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0252a03 - 0253b15: 供三世佛前中三初擧所供佛二摩訶薩下明興供養三以此一切下正以深心迴向初中二先一切界佛後彼有菩薩下明有菩薩同 [show] (3 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0258a24 - 0261b01: 色又若能新作衣成持用供佛有二種一暫獻便取得無量福二作時分施亦得大福如今日午時以衣施佛直至明日午時若中間取 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0261b02 - 0265b01: 際得脱生死故無上依經供佛舍利芥子等悉得究竟脱生死苦大悲經亦同施 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0265b02 - 0267b20: 等佛二作業勝中二先上供佛業謂供行順理不求等離過也二一切善根下明下救生業於中二初化他徳備二於生死中下成化他 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0306a24 - 0310b09: 最初供養願此經中唯約供佛攝論通餘勝縁師等第二同第三此經中是請轉法輪爲攝法上首非是自身作轉法輪事第四願有人 [show] (4 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.