大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "供佛" : Including related character : 供仏

698 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..24 --- [ keyword count ]


 

新華嚴經論 (No. 1739) 0762b22 - 0763b03: 有十佛世界微塵數雨寶供佛即明如來果徳常居一切法空之座普賢衆行妙用常感依報之所莊嚴理事因果體用常相益故又已 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0846c04 - 0846c16: 著故有十五行經明菩薩供佛無厭處事法而常行中無所著分三於佛法中心無障礙已下至生諸善根而無所著有十一行經明觀 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0849b01 - 0851c23: 切華有三義一處空雨華供佛二以空起行三明往世造華爲因百萬億香手菩薩雨一切香亦有三義一雨香供佛二明五分法身香 [show] (8 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0851c24 - 0852b01: 阿僧祇色華雲有二義一供佛二表法門大悲萬行遍周其雲具十種明法行圓滿皆從天身出者明智身興萬行也大衆天子天女歡 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0852b02 - 0852c04: 并陳所興十種持散供養供佛分五百千億那由他已下至無厭足有二十五行經舊住兜率天宮中菩薩以諸波羅蜜行興其依果以 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0871c26 - 0872a07: 二諸天得果毛孔興華雲供佛所有香氣若有衆生身蒙香者一切業障皆悉消滅得成就香幢雲自在光明清淨善根此是第二功少 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0876c22 - 0877a26: 依住以無住法隨無住智供佛利生如是修行何慮不獲大力神通一依十迴向品修學即得 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0882b17 - 0882c04: 亂體起大願力成就神通供佛法僧修一切種一切智智教化一切無盡衆生皆成佛故如是依根發起調伏使令皆至一切智智者根 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0888b21 - 0888c14: 行半經明以二心五事之供佛及僧分此中佛法僧者以毘盧遮那爲佛寶文殊師利爲法寶以普賢行爲僧寶總攝三乘人天六道三 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0914b15 - 0916b15: 薩處座放光教化衆生及供佛分七佛子已下至從諸如來足下而入有兩行半經明此位菩薩所放光明遶十方界入佛足下分八爾 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0999a17 - 0999b15: 生如來以如是智幻生門供佛利生無有休息 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經願行觀門骨目 (No. 1742) 1061c07 - 1064c16: 知因縁已又知童子已曾供佛深種善根成佛法器文殊觀察已而爲説法説一切佛積集法相續次第法衆會清淨法法輪法法身法 [show] (1 hit)
無量壽經義疏 (No. 1745) 0104b21 - 0116b26: 也衆皆喜躍名僉欣悦復供佛已未食之前還歸本國自下第七彰彼生者聞法不絶於中初明説法之時衆集講堂如來爲説莫不已 [show] (1 hit)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0140a28 - 0141a07: 住一面白佛哀愍受我微供佛作是思以何器受時四天王各上金鉢佛言出家 [show] (1 hit)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0144a13 - 0144b04: 畏故如其次第今即現化供佛雖忽遍至而不住故如其電光學無畏網者即達詮之智曉幻化法者即悟旨之智網者教也即佛備四 [show] (1 hit)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0160b21 - 0160b24: 養國者述云此第四逐願供佛歎也願所得土如彌陀國故云國無異即求淨土願也願作佛時徳名遠聞故云名顯十方即求佛身願 [show] (1 hit)
觀無量壽經義疏 (No. 1749) 0179c15 - 0182c22: 曰如來阿羅訶者此名應供佛具智斷合可供養故名應供外國語中三名相通一阿羅訶此云應供二阿羅漢此云無生亦云無著三 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏妙宗鈔 (No. 1751) 0226a29 - 0233b15: 分明自此三劫遊歴十方供佛聞法進入道種登於初地此地即得百法明門言百法者如百法論所出名數今於此法皆證三諦乃以 [show] (1 hit)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0324b01 - 0325a20: 五退具二壽長於無量劫供佛聽法陪隨勝人即長時修道故是名不退三無女人故無婬欲迷愛而六塵境界見聞觸知令心不染而 [show] (1 hit)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0325c06 - 0326b15: 菩薩與諸菩薩飛行十方供佛聽法二中品者是人在家不捨妻子常持經戒至誠忠信飮食沙門作佛造寺起塔燒香散華然燈懸繒 [show] (1 hit)
阿彌陀經通賛疏 (No. 1758) 0340a16 - 0340a25: 遊諸國文分爲三初將華供佛二還國經行三結成極樂此即初也經文易見各以衣裓者衣襟也盛諸妙華者易見供養者進財行曰 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經要解 (No. 1762) 0365b26 - 0365c10: 孤獨給孤長者布金買園供佛及僧餘有少地未布祇陀感歎不復取價施此少地故並存二名也 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0389a06 - 0389b07: 分爲八段第一純陀請受供佛許受也第二純陀設五難佛即答也第三大衆慶純陀仍請純陀令請佛住也第五純陀自慶申大衆意 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0389b08 - 0389c22: 悦可也何者上純陀請受供佛即許受如似實受此迹宜拂又上五難往復聖心悦可及文殊致論迹居負地復宜遣拂也第四從放光 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0614c05 - 0627c09: 却住於中初法次以喩顯供佛善根可愛如子如來不受名病喪亡所設虚棄名 [show] (3 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0629b05 - 0636c14: 親等故從如來求將來食供佛期果説之爲求當來佛果濟己虚乏就喩名食又是現在施食家果從因名食上明所爲唯願已下結請 [show] (8 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0640a19 - 0641b14: 低頭飮涙強抑哀情若不供佛求度生死徒悲無益故須強抑裁己哀情便涙不墮名爲飮涙二白佛下領佛前勸明己現在不能思量 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0674c20 - 0678b14: 非是種性已前下文宣説供佛五恒方堪爲依故非善趣文中説之具煩惱性非第八人明非地上如來滅後現化益物名爲出世五住 [show] (3 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0748a06 - 0749a08: 捨是其内觀方便之行任供佛等是其隨縁造修之行如是時中任供佛師是攝法行任修施等是其依法造修之行就知足中先問起 [show] (2 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0785c28 - 0797a17: 二竟第三大段琉璃來至供佛可知自下第四問答拂遣來去之相佛先試問爲 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.