大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "供佛" : Including related character : 供仏

698 hits : 1..3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ..24 --- [ keyword count ]


 

樂邦遺稿 (No. 1969B) 0248c05 - 0248c15: 龍舒曰供佛齊僧造塔建寺念誦禮懺孝養父母兄友弟恭宗族之間無不和睦郷黨隣里恩禮相與事君則赤心爲國爲官則仁慈利 [show] (1 hit)
龍舒増廣淨土文 (No. 1970) 0265a10 - 0265a25: 齋僧供佛燒香獻華懸幡建塔念佛禮懺種種三寶上崇奉以此功徳迴向願生西方亦可或爲世間種種利益方便善事若爲子而孝 [show] (1 hit)
龍舒増廣淨土文 (No. 1970) 0281a12 - 0281a21: 人有福曾供養佛亦勿謂供佛乃身後事近年秀州一僧專念阿彌陀佛爲人祷病即得痊愈豈可謂佛不利於生前既可祷病則亦可 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0310b27 - 0310c06: 稱佛一聲勝四天下七寶供佛及阿羅漢六果感見佛勝衆生念佛必定見佛七親迎往生勝化佛菩薩放光迎接行者往生佛土 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0342c13 - 0342c28: 親近諸佛益四遊歴十方供佛益五親聞佛説益六福慧資糧疾得圓滿益七速證菩提益八諸天人等同集一會益九無退轉益十無 [show] (1 hit)
汾陽無徳禪師語録 (No. 1992) 0624b16 - 0624b17: 親勤行精進莫教虧專心供佛挑燈燭獻果焚香志勿疲 [show] (1 hit)
大慧普覺禪師宗門武庫 (No. 1998B) 0949c02 - 0949c07: 涙下師毎歳得時新必先供佛及圜悟然後敢甞謂左右曰非佛與老和尚我安得如此 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0645a26 - 0650c09: 短縁乘大願風相續不斷供佛利生無有休息如華嚴論云十一地等覺位菩薩 [show] (1 hit)
萬善同歸集 (No. 2017) 0967a25 - 0968b06: 親近佛壽益四遊歴十方供佛益五於諸佛所聞授記益六福慧資糧疾得圓滿益七速證無上正等菩提益八諸大人等同集一會益 [show] (1 hit)
萬善同歸集 (No. 2017) 0971a13 - 0972a21: 起勇猛心運眞實行酬恩供佛代苦行慈欲成助道之門不起希求之想若不欺誑事不唐捐脱或智眼未明猶生我執但求因果志不 [show] (1 hit)
萬善同歸集 (No. 2017) 0978a05 - 0982c26: 得耶至於寶炬蘇燈續命供佛遂乃恒増智焔常曜身光因正果圓行成業就故 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0050c14 - 0050c14: 一卷亦云申越長者悔過供佛經申越申起未知何定 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0138b09 - 0138c16: 五百銀錢顧五莖花用以供佛青衣從命并寄二花以獻於佛願我後來常爲君妻時王及大臣禮佛散花悉墮於地善惠五花皆住空 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0165b19 - 0165c12: 將來食惟願哀閔受我微供佛云我今受汝最後供養令汝具足檀波羅密純陀白言雖知如來方便示現涅槃而我不能不懷苦惱佛 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0191c29 - 0194a16: 雨約三日無應當然一手供佛懺未竟雨已大浹慈雲行業記云約三日不雨自 [show] (2 hits)
佛祖統紀 (No. 2035) 0211a23 - 0211c20: 夜中人靜庶幾能聽焚指供佛左三右二有欲效之者師止之曰如我乃可修西方淨業未嘗須臾廢或禱大士求放光光即隨現沙門 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0217c28 - 0218a27: 照大明圓頓之旨然三指供佛祖祈妙悟未幾擢居第一座神照以止觀一帙授之曰汝當建大法幢恨吾不之見耳既而言歸郷邑繼 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0219b28 - 0219c12: 道場刻西方三像燼五指供佛毎月集四十八人同修淨業名卿賢士多預其會政和丁酉春微疾夢彌陀聖衆授手接引後三日浴身 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0227b17 - 0227c03: 想佛七日不廢忽起然香供佛歸座趺坐而化旬日頂上溫煖面體紅潤見者謂其猶生葬於法堂之右 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0233c12 - 0234a03: 瓣香藏之三十年將臨終供佛仰報大恩今其時吾將有行及香煙正熾起白佛 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0241b01 - 0241c12: 晩年專修淨業然三指以供佛持律至嚴不以事易節創隱淪堂休室以爲燕居治平元年春謂門人曰我翌日午刻當行果留偈安坐 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0277b24 - 0277b27: 竺謝去居南山龍井焚指供佛左三右二專修淨土觀臨終告其友道潜曰吾西方業成後七日去矣至期右脇吉祥而逝 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0279b28 - 0279c02: 修大悲懺至九載然五指供佛毎月率四十八僧同修淨土懺久之夢佛菩薩來迎後三日合掌西望而逝 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0279c07 - 0279c12: 修念佛三昧以平時所積供佛齋僧造像設浴如是二十年後微疾不服藥請利行人七僧念佛以助往生次日見蓮華其大如屋又一 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0280b03 - 0280b08: 想西方越七日臨終索香供佛加趺而化異香經旬 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0285x01 - 0285x01:  Footnote  九品往生圖印施般若經供佛飯僧徑山天寧五刹皆建大殿像平時諸善悉用迴向銓及施氏前後命終皆感化佛持錫接引西去) [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0288c04 - 0288c08: 九品往生圖印施般若經供佛飯僧徑山天寧五刹皆建大殿像平時諸善悉用回向銓及施氏前後命終皆感化佛持錫接引西去 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0319a18 - 0319b02: 供佛 諸如來者皆是法身若在世若滅後所有供養福無有異寶積經供養佛者得大福徳速成菩提不思議境界經若施畜生得百 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0347b25 - 0347c02: 媛病請僧行道有獻蓮華供佛者漬銅罌中王流涕禮佛曰若阿姨因此和勝願華竟齋不萎七日齋畢華更鮮紅視罌中稍有根須母 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0373a12 - 0373a17: 年西天沙門婆羅請然燈供佛帝御延熹門臨觀燈輪高二十丈點金銀燈五百盞望之若華樹○菩提流志等進新譯寶積經百二十 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.