大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316_ 法護譯 ) in Vol. 11

[First] [Prev+100] [Prev] 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

所説起尊重心。是人於所聞間。即能發生清
淨信心。如聞所住常得不離諸佛正法。隨何
等相名句文義。此等正法即能受持。以此善
根殊勝力故即得四種勝慧之法。何等爲四
一者獲得大慧。二者以勝慧故。而得見佛親
近攝受。三者以勝慧故淨信出家。四者以勝
慧故成證阿耨多羅三藐三菩提果。此是四
種勝慧之法
又復獲得四種無礙之法。何等爲四。一者得
生人中而無障礙。二者値佛出世親近信奉
而無障礙。三者淨信出家而無障礙。四者成
證阿耨多羅三藐三菩提果而無障礙。如是
四種無礙之法
又復獲得四聖分法。何等爲四。一者得轉輪
王具勝金輪。二者得大梵王統於梵世。三者
得帝釋天主。四者成證阿耨多羅三藐三菩
提果。而得圓滿了知神通境界天上人間得
眞實眼
佛説大乘菩薩藏正法經卷第二十一佛説大乘菩薩藏正法經卷
第二十二
 *西天*譯經三藏*朝散大夫
試光祿卿*傳梵大師 賜紫
沙門*臣法護等奉  詔譯 
  持戒波羅蜜多品第七之五
爾時世尊。説是義已。復増教示諸大菩薩摩
訶薩衆。説伽陀曰
    應觀世間能救護 一切有情最勝因
    諸無邊智悉了知 獲得涅盤無量樂
    往來殊勝獲妙果 永斷世間諸苦因
    遍善調伏生天中 刹那遠離諸惡趣
    我今速得見諸佛 遠離一切苦難因
    世間伏藏無有邊 隨意自在悉獲得
    一切資財與珍寶 隨念應現於世間
    八功徳水亦復然 河沙池沼悉澄湛
    免離種種醜陋因 一切不生諸苦惱
    聾盲癩病等因縁 善調伏者獲妙果
    所有世間諸患者 若完若缺衆生類
    背傴&T029039;躄矬陋形 諸染著故悉減沒
    遠離一切異類相 當獲最上殊勝報
    面貌具足悉圓美 善調伏者得妙果
    色相端嚴大名稱 諸天咸來伸供養
    八部皆生恭敬心 一切有情亦如是
復次善調伏者得此果利。除滅一切諸惡趣
已。然後得生諸天界中。速疾成就大菩提果。
善調伏者得此果利。善解一切諸有情心。善
能通達諸有情行。行七歩已。於諸世間發大
音聲。於諸識中獲大智慧最勝解脱。皆得成
就最上智慧。與諸有情皆悉明了。於智慧中
善能安立。最勝智慧皆悉清淨。於諸佛所皆
悉成就。於諸體性智慧明了。於自他中皆悉
成就。若諸有情具智慧力。於諸作用皆悉成
就。善能如是宣説此義。少欲有情悉無願力。
多貪有情皆悉迷著。罪業因縁皆悉増上。積
集惡業無量無邊。於諸正法不能信受。若有
有情諸少欲者。於正法中不生尊重。於諸有
情不生恭敬極瞋恚相生染汚心。自謂已得
阿羅漢果。所有世間衰老病者諸大苦惱悉
集其身。彼人獲得如是果報。所有一切諸不
善相。虚受應供諸飮食等。作不善業當墮地
獄。不能持彼清淨戒行。何況復得阿羅漢果。
若生信解造諸塔廟。發恭敬心得生善處。如
是持戒修行業已。舍利子。諸菩薩摩訶薩。求
趣大乘正法藏者。應當親近諸軌範師。而常
獲得無量善法。如是如是稱讃功徳。皆悉獲
得諸善果報。然後轉増無量無邊不可思不
可量不可數無邊功徳。如是成已。舍利子。菩
薩摩訶薩。安住菩薩藏者。得善調伏清淨戒
行圓滿具足。諸菩薩行皆悉成辦。云何名爲
戒行清淨悉得圓滿。舍利子。菩薩摩訶薩有
十種行相。何等爲十。一者一切有情於菩薩
所不生嬈害。二者菩薩於諸有情所有財寶
不生貪著。三者菩薩遠離一切諸有眷屬。四
者菩薩於諸有情不生欺誑。五者菩薩於諸
有情及自眷屬。不起離間諸惡語言。六者菩
薩於無量劫。以柔軟語化利有情。七者菩薩
於諸有情不發綺語。八者菩薩於諸有情資
生之具不生貪愛。九者菩薩於諸有情不生
瞋恚。所有誹謗皆能忍受。十者菩薩遠離邪
見。亦不歸依諸天趣故。舍利子。此十種法。皆
是菩薩摩訶薩清淨戒行具足之相
復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨戒
行。何等爲十。一者菩薩於諸戒行堅持不破。
不被無明之所侵嬈。二者菩薩堅持戒行絶
諸瑕玼。於諸險難而不生故。三者菩薩堅持
禁戒。於諸煩惱雜染等事悉皆遠離。四者菩
薩持戒清淨。於潔白法常不遠離。五者菩薩
持諸禁戒。常行平等隨心自在。六者菩薩堅
持禁戒。於諸智者不生毀謗而得安隱。七者
菩薩堅持禁戒。而皆遠離一切過失。八者菩
薩堅持禁戒密護諸根令不起故。九者菩薩
堅持禁戒。防護諸根初中後時皆悉成就。十
者菩薩堅持禁戒。於正念中普盡無餘皆悉
圓滿。舍利子。此十種法。菩薩摩訶薩皆悉
成就
復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種持戒行
相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。於諸飮食
少欲知足。二者菩薩堅持禁戒。斷貪瞋癡生
喜足故。三者菩薩堅持禁戒。於其身心不生
貪愛。四者菩薩堅持禁戒。遠離一切諸女人
故。行住坐臥居曠野中。五者菩薩堅持禁戒。
行頭陀行常不忘失諸功徳故。六者菩薩堅
持禁戒。自在成辦諸善根故。七者菩薩堅持
禁戒。於勝種族常生歡喜。亦不正視餘諸相
好。八者菩薩堅持禁戒。言行相應於人天中
不生欺誑。九者菩薩堅持禁戒。於自身中常
行伺察。自心決定不生過失。於他過失亦不
起見常行庇護。十者菩薩堅持禁戒。以四攝
法化利有情常不棄捨。舍利子。如是十法。菩
薩摩訶薩。皆能圓滿清淨戒行
復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨圓
滿戒行之相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。
於佛信解不生退屈。二者菩薩堅持禁戒。於
正法中常能擁護。三者菩薩堅持禁戒。於大
衆中常生尊重。四者菩薩堅持禁戒。趣求菩
提志意柔和。於無上果心不暫捨。五者菩薩
堅持禁戒。於諸善友常能親近。復能積集諸
善功徳。六者菩薩堅持禁戒。於諸惡友而常
遠離。於不善法皆能棄捨。七者菩薩堅持禁
戒。於諸有情常起慈心而生慜念。八者菩
薩堅持禁戒。於諸有情常起悲心。於險難中
而常救護。九者菩薩堅持禁戒。愛樂正法如
游園觀生大喜樂。十者菩薩堅持禁戒。於違
順境心常捨離皆悉平等。舍利子。此十種戒
行之相。菩薩摩訶薩。皆能如是清淨圓滿」
復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨行
相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。於諸施
度善能調伏一切有情。二者菩薩堅持禁戒。
常行忍辱於自己心而常防護。三者菩薩堅
持禁戒。於諸善法精進不退。四者菩薩堅持
禁戒於諸定聚而常加行不生散亂。五者菩
薩堅持禁戒。於勝慧中常樂多聞而無厭足。
六者菩薩堅持禁戒。於菩薩藏而求正法。常
修聞慧堅固無懈。七者菩薩堅持禁戒。而常
伺察諸無常法。志求菩提不惜身命。八者菩
薩堅持禁戒。於自壽命而常伺察如夢如幻
刹那生滅。九者菩薩堅持禁戒。於自意願及
諸有情。一切善行清淨圓滿。十者菩薩堅持
禁戒。以持戒力願於當來生佛會中。及諸有
情悉同圓滿清淨戒行。舍利子。菩薩摩訶薩。
皆能圓滿如是十種清淨戒相。舍利子。菩薩
摩訶薩。如是圓滿清淨戒行。當獲天上及於
人間種種吉祥殊勝妙果。菩薩於諸世間種
種事業。悉皆明了。菩薩於諸世間種種妙欲
悉能施與。一切有情而不自著。菩薩行慈行
時。與諸有情等行慈行。互相憐*慜而無損
害。菩薩行菩薩行時。深信正法而無虚妄。復
於一切有情。皆生父母之想。復於一切有情。
親近隨順而生信愛。於有爲法。念念而生無
常之想。於有爲行皆生覺悟。於自身命而能
棄捨故。得圓滿清淨戒行。爾時世尊。爲諸菩
薩説伽陀曰
    色相光明妙無比 宣説諸佛正法門
    清淨禁戒堅護持 法身上妙當獲得
    遠離愚盲諸苦惱 癃殘百疾不能侵
    清淨禁戒堅護持 當獲諸根悉圓滿
    勢力廣大無與等 威徳熾盛亦復然
    智慧猛利超世間 降伏一切諸魔障
    以慧愛力攝群動 能破一切諸疑網
    天龍八部咸歸依 國王王屬皆供養
    能離一切諸恐怖 安住禁戒無退轉
    不墮一切惡趣中 行大法故具名稱
    一切有情著睡眠 菩薩而能常警覺
    復能游往遍四方 爲利有情求善法
    最上珍寶及妻妾 離我執故悉能捨
    爲求無上大菩提 安住圓滿清淨戒
    爲求無上正法故 於諸佛教生尊重
    常作世間人中師 能廣供養於塔廟
    能除一切瞋恚心 於諸惡作悉能忍
    以忍辱力而自安 一切誹謗皆不動
    能於言行悉相應 一切時中無虚妄
    當坐菩提大道場 三千世界悉震動
    而能盡求諸佛法 亦不歸依諸天趣
    棄捨外道邪見心 無上菩提誓成就
    一切器杖及毒藥 有情持以互相害
    菩薩救護於其中 是故名爲大智者
    我於倶胝多劫中 *慜念一切含生類
    若見受其苦惱時 委身代彼無懈倦
    一切有情多虚誑 來菩薩所欲侵奪
    造諸惡業閻浮中 唯佛正法能除斷
    能施一切諸珍寶 而常親近諸善友
    若諸有情侵害時 終不起於恚惡意
    一切有情身邊處 而常棄捨愚夫法
    諸佛妙行獲圓成 清淨戒足常不捨
    而常善住諸佛法 亦能於法皆隨轉
    菩提行願悉能行 得成正覺菩提果
    淨證三明甘露法 亦常善住於戒蘊
    一切法習悉能成 天上人間獲妙供
    爲求一切無上法 於諸事業悉明了
    善解有情取捨心 堪受人天諸供養
    宣説最上甘露法 於戒蘊中常清淨
    悟了無上菩提因 一切魔障悉遠離
    詣菩提樹安坐已 譬如日月照世間
    具大威徳熾盛光 於世間中爲最上
    慧眼最上出世間 於無畏語先成就
    示正道已悉圓成 當施有情諸無畏
    菩薩不起愛樂心 於身命財能棄捨
    世間珍寶無所貪 當證無上菩提果
    衆等不捨菩提道 具足持戒常精進
    而能安住正法中 遠離一切諸諂誑
    菩薩安住戒蘊中 世間或有諂誑者
    來菩薩所伸語言 以眞實語而教示
    或有常持衣鉢者 多行諂誑而不實
    欲施菩薩而無施 菩薩正念無所動
復次舍利子。如是菩薩摩訶薩。圓滿清淨諸
戒行已。於諸世間有爲法中不生愛樂。於諸
有情常生母想。於五欲中生無著想。了知世
法悉皆無相。心行平等無諸險惡。現前成辦
菩薩之行。何以故。菩薩摩訶薩。行平等心時。
不離涅槃。若染汚心而生執著。令諸險惡轉
生増勝。眼著色故。菩薩了知從識心生。煩惱
虚假。離自性故而皆斷滅。於諸攀縁而生計
執。非眞實法而爲善法。菩薩知是虚妄自内
心起。而生勝解。於諸煩惱盡得解脱。身亦解
脱。於貪瞋癡悉皆盡故。何以故。此之貪法刹
那盡故。若或別有貪法。若或別有盡法。悉
皆眞實。如是貪法眞實了知。眞實盡故
復次舍利子。然此貪法非於内心眞實所起。
是遍計故。彼人於法。若生分別亦非眞實。若
於眞實知非眞實。於諸苦惱而皆解脱。若離
苦惱名眞實者。彼眞實無諸苦惱。性本清淨
是涅盤義。本非貪法。何以故。是涅盤中非想
念故。彼貪盡處而是涅盤。若見貪盡而非貪
盡。若見涅盤而非涅盤。而乃是名眞實涅盤。
何以故。貪及涅盤自性無異。本性和合。智者
於此。知彼自性而求涅盤。若非眞實而皆虚
假。彼虚假中自性空故。云何名空。爲其計執
我我所故。而或計執我性常故。而或計執我
性斷故。而或計執一切諸法悉無變異。若無
我人及無壽者。畢竟不生貪瞋癡法。彼法若
生此法定有。是故復生我我所故。於我我所
而皆復起一切行故。舍利子。起一切行者。
由其四種積集之行。何等爲四。一者身積集
行。二者語積集行。爲於尋伺發麁惡語。所作
行業嬈惱他故。三者心積集行。四者想積集
行。爲於自他計執想念故。諸有情悉被纒縛。
此上文標四行内二有解二
闕解文梵本元無不可添足
復次舍利子。菩薩摩訶薩。見諸有情。如是色
相。如是計想。如是顛倒。而皆不能與諸菩薩
同修勝行。而生解了。何以故。菩薩摩訶薩。若
與有情同修行時。恐彼損減。而我常求無畏
法故。舍利子。菩薩摩訶薩如是縁故。於一切
有情而生信重無有疑惑。舍利子。云何菩薩
而生信重。菩薩摩訶薩。於一切有情如父母
想。舍利子。菩薩摩訶薩。於一切有情無有遺
餘。而於無邊世界。無始時來一切有情。皆悉
曾爲我之父母眷屬。時彼有情。以貪愛故而
生忘失。不記曾爲父母眷屬。復起瞋恙心時。
亦皆忘失曾爲父母眷屬。遂生棄捨。舍利子。
菩薩摩訶薩。以此縁故而爲譬喩。應當了知。
菩薩摩訶薩於一切有情。常生眷屬之想。舍
利子。於過去無量無數阿僧祇劫。復於不可
説不可説無邊廣大不可思議世。時於彼世
中有佛。名爲最上衆如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊。出現於世。住於世間九十倶胝歳有九
十倶胝那踰多大聲聞衆。諸菩薩摩訶薩。悉
來集會。時彼會中有一菩薩摩訶薩。得正念
住。而生王宮勝種族中。當初生已。其王及后。
各令八萬四千采女而爲侍衞。於是太子色
相殊妙。身體端直潔白圓滿。諸相具足人所
樂見。由是外族眷屬。見是太子威嚴色相。而
皆來集親近侍衞。舍利子。時彼太子有三善
友。共營所居殊妙樓閣。謂於熱時雨時寒時。
於三時中而爲娯樂。游往安住各遂其宜。復
有千萬人衆。悉來隨時。各奏音樂而共嬉戲。
親近承事供給。普遍發諸妙聲。皆悉和合。時
彼太子忽然思念生滅之法。息其音樂。尋思
樂聲從何而來。從何發生。何處是滅。云何
是生。云何是滅。晝夜思念曾無睡眠。惟念無
常厭離生滅。舍利子。此菩薩摩訶薩。得正念
已。於四萬歳心常厭離音樂之聲。復於四萬
歳中。不樂世間所有諸欲。時彼菩薩未出家
時。常勤修習四禪諸定。而得成辦五種神通。
從自舍宅騰空。往詣最上衆如來之所。親近
瞻仰禮拜供養。欲問世尊諸善法要。舍利子。
是時最上衆如來已般涅*盤。時彼菩薩而伸
請問。諸大比丘及善男子。最上衆如來已涅
*盤邪。善男子。我最上衆如來已般涅*盤菩
薩聞是語已悲啼號泣悶絶躄地。良久乃蘇。
時彼菩薩憶念如來説伽陀曰
    我佛明照於世間 超一切法登彼岸
    諸放逸行已遠離 清淨妙果得成就
    我於百千倶胝劫 難値如來出世間
    不逢供養染障深 自捨如來誰救護
    世間慈母非善友 亦不稱讃於如來
    多生正法未曾聞 於佛世尊難値遇
    世間慈父非善友 令我耽著於五欲
    隨順五欲増染心 使我不見如來相
    我佛六十種妙音 未甞得聞於佛所
    故於善惡不能知 令我永沒生死海
    復於多劫不遇佛 於諸世間生*慜念
    發*慜念中悉能行 了一切法到彼岸
    我於倶胝多劫中 不曾親近供養佛
    以放逸故歴多生 由是深障不見佛
    我聞如來出於世 到佛所已般涅*盤
    父母恩愛爲所纒 令我不得見調御
    若値如來久住世 我必得聆於正法
    廣修供養親近時 六十妙音聞具足
    六十妙音本清淨 三世如來咸具足
    我雖生住於世間 不得親聞梵音響
    我生縁業多重障 佛滅度已而來此
    諸佛正法藏甚深 無能開示於我等
佛説大乘菩薩藏正法經卷第二十二佛説大乘菩薩藏正法經卷第二
十三
 *西天*譯經三藏*朝散大夫
試光祿卿*傳梵大師 賜紫
沙門*臣法護等奉  詔譯 
  持戒波羅蜜多品第七之六
復次舍利子。時彼菩薩摩訶薩説是偈已。而
更前詣最上衆佛般涅盤所。頭面禮竟涕涙
交流。遶百千匝却住一面。復説伽陀曰
    如來於諸有情中 善説最上眞實法
    我今發起眞實心 願求無上菩提果
    佛具大智眞實身 今滅度已我不見
    志發誓願等如來 當獲殊妙諸相好
    我昔曾於俗舍中 於如來法不恭敬
    現招劣弱深鈍根 致諸魔障來嬈惱
    今我未得聞正法 無量苦惱常逼迫
    願得親覩調御師 發起宿植善根本
    我今發是誠實語 對諸八部天龍衆
    證明我此眞實心 願獲當來眞實果
    願我當承善根力 得見最上人中尊
    聞正法已獲神通 如大龍故注甘雨
    願我不墮八難中 遠離一切諸欲染
    於佛常生諦仰心 惡魔重障無能縛
    願我常於諸佛所 親得聞持正法藏
    潔白之業速圓成 無邊佛慧皆通達
    願我速獲眞實語 以眞實故得成佛
    當坐菩提大道場 説眞實法利含識
    願我早同最上衆 振神通力大千界
    倶胝天衆圍遶時 獲利益者心歡喜
    佛神通力難思議 住虚空中復難見
    願以讃歎功徳因 放淨光明照我等
    佛神通力無有量 慜念有情常顯現
    以上妙法令我聞 億千萬偈歎無盡
復次菩薩摩訶薩。心生歡喜轉復増進。説伽
陀曰
    若我往昔承記別 現生當得成佛道
    一切有情隨我心 所修供養皆圓滿
    眞淨境界不思議 求菩提者當趣入
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]