大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "南天鉄塔" : Including related character : 南天鐵塔

86 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0025b02 - 0025c02: 義決云龍樹以芥子打開南天鐵塔戸入誦此金剛頂傳世云云教王經開題云此經 [show] (3 hits)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0086c28 - 0087a07: 耶 答愚推云今宗所言南天鐵塔可此也何以故得知者既言過去諸佛諸仙賢聖於彼住爰知是四重法界曼荼羅聖衆所住也所謂諸 [show] (2 hits)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0586c29 - 0587c11: 經及大日經龍猛菩薩從南天鐵塔中誦出文既尋大師血脈專符表製集等文造玄海雲相承遶不空血脈邪正可悉之況海雲雖唐家人 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0001c21 - 0002a13: 分流廣本者龍猛菩薩入南天鐵塔對金剛薩埵所誦傳十萬頌經是也今疏云毘盧遮那大本有十萬偈文又下釋云然此經流布閻浮提 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0002a27 - 0002b13: 之龍猛菩薩傳密教事入南天鐵塔相承之此外龍猛菩薩密宗相承事不見仍兩部大經共塔内相承也教王經開題云此經及大日經竝 [show] (2 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0002b24 - 0002c01: 後八百年中龍猛大士入南天鐵塔中兩部大經相承流傳見凡以龍猛相承爲密宗規模事楞伽懸記分明也付法傳上金剛頂經義決等 [show] (1 hit)
教王經開題 (No. 2222) 0007a02 - 0007b16: 及大日經並是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦出如來祕密藏之根本不同應化佛所説三世一切如來皆從此門而成佛餘教説成佛者并是 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0120c12 - 0121b24: 頂也付法傳上云遂則入南天鐵塔中親授金剛薩埵潅頂誦持此祕密最上曼荼羅教流傳人間文 三密祕藏等者正明流傳三密祕藏 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0126a20 - 0126b15: 剛薩埵金剛薩埵自持在南天鐵塔以待龍樹開見佛滅度後八百年中龍樹大士自入塔内親隨薩埵受之從厥以來次第相承流傳閻浮 [show] (1 hit)
理趣經開題 (No. 2236) 0612a28 - 0612b14: 頌十八會并是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦出如來秘密藏之根本不同應化佛所説三世一切如來皆從此門而成佛餘教説成佛者并是 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0657a20 - 0657a24: 萬頌十八會并龍猛菩薩南天鐵塔中所誦出云云論其時代者且依高祖解釋如來滅八百年也從爾以降師資相傳于今不絶矣 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論私記 (No. 2289) 0600a20 - 0601a15: 持所有一切法門遂則入南天鐵塔中親授金剛薩埵灌頂乃至楞伽經及摩訶摩耶經等釋迦如來所懸記則是人也云云當論第十云我 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0045b18 - 0045b24: 據耶答眞言流布源書自南天鐵塔若於鐵塔未開之前眞言未弘者鐵塔以來兩部相傳之全無相違也故大日經開題云於大日經十萬 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0114a05 - 0114a19: 無畏所寫非今始從本在南天鐵塔内龍猛菩薩豈不見之耶何此等二義倶以不審也所以先付譯者所引云第七供養法卷無畏三藏雖 [show] (2 hits)
圓密二教名目 (No. 2373) 0425a24 - 0425b03:   此經者龍猛入南天鐵塔誦得之令弘通之塔内廣本無數大本也龍猛相承略本十萬頌云云此土所渡隨力略本金剛智所譯略出 [show] (1 hit)
教時諍論 (No. 2395B) 0363c06 - 0363c12: 執金剛手結集祕藏安置南天鐵塔中也唯而可云顯教密教結集亦異從此以後至 [show] (1 hit)
眞言宗教時義 (No. 2396) 0430a07 - 0430a24: 義決龍樹呪白芥子打開南天鐵塔之戸自入其塔誦此金剛頂經以傳於世 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0517b10 - 0517b20: 意法花寶塔也依密教意南天鐵塔也龍樹者爲本身開鐵塔明達應迹開寶塔給也顯密一致故也」 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0517b21 - 0517c04: 有又眞言祕密智生時者南天鐵塔可開云云甚深之口傳也」 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0578b14 - 0578b21: 時者五尺身也實事此劍南天鐵塔開義劍堀出云也 已上眞言本分四種法外 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0607b21 - 0607c12: 於鐵塔三種不同所謂一南天鐵塔自劫初有之是無始無終本有常住爲顯也二眞言寶爲縁起一時化現塔婆也故龍猛感見後塔婆如 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0607c13 - 0607c27: 寶塔爲流通鐵塔化現故南天鐵塔云釋迦所説内有之所謂楞伽經中大惠菩薩如 [show] (2 hits)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0609b04 - 0609b22: 尋云南天鐵塔者其相如何 示云凡塔婆者周遍法界表示法然自覺體相也故大日如來法身本有三摩耶形習也南天者不二平等性 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0613a25 - 0613b02: 本堂意赴者龍樹菩薩開南天鐵塔得三部經次第深得意如此被廢立也此山閉籠拜不動本身願拜生身不動給ヘリシカハ覺大師讃 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0623b01 - 0623c08: 今龍女是也法花寶塔云南天鐵塔也南天者兩部理智不二灌頂方形取也龍女寶塔前開悟得脱事表示不二一乘法門也云云又示云 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0662a11 - 0662a18: 云凡眞言者源龍樹大聖南天鐵塔開縁起依何兩流差別出來耶 仰云凡天台流意善無畏三藏台藏界相傳震旦將來給金剛智三藏 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0662c13 - 0663a19: 子開法界扉文若如此意南天鐵塔云一遍執定末代行者開塔義不可預依何末代行者可令得益乎凡眞言意三世超過三世得益無邊 [show] (2 hits)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0663b08 - 0663b11: 界塔内者於龍猛大士於南天鐵塔下大日五字明誦於塔外虚空金子曼荼羅感見給此台藏曼荼羅也依之台界塔外相傳云也 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0663b16 - 0663b24: 第三兩部倶塔外者凡南天鐵塔者爲眞言教弘通龍猛大士現作處塔婆也此塔婆遍法界妙理爲顯示現也故法界本有不顯妙理者塔 [show] (3 hits)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0663c08 - 0663c17: 尋云南天鐵塔付幾種習在之乎 仰云種種習在之所以一劫初在之二龍猛現作一時化現塔婆也三乾陀羅國金粟王起立塔婆也付 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.