大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "習禪" : Including related character : 習禅

390 hits : 1..2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 --- [ keyword count ]


 

佛光國師語録 (No. 2549) 0210b25 - 0211a25: 必入地獄汝性若善雖不習禪修定亦生天道亦生佛國亦不入地獄天堂佛國地獄在於心之善惡不在定亂間也一日告師云某已 [show] (1 hit)
義堂和尚語録 (No. 2556) 0522b28 - 0523b04: 慕諸亮座主之高致也而習禪餘暇時復爲道俗懇請講説經論王公貴人獲益者多有禪者竊議曰碧潭既歸吾宗只合全提祖令尙 [show] (1 hit)
知覺普明國師語録 (No. 2560) 0642c04 - 0643a26: 看經否濟曰不看經又問習禪否濟曰不習禪常侍曰經也不看禪也不習作甚 [show] (3 hits)
常光國師語録 (No. 2562) 0037c18 - 0040a06: 爲師咲曰老僧十八上解習禪也曾作是念來中年忽然自謂坐瞌不妨幸趁色 [show] (1 hit)
大通禪師語録 (No. 2563) 0059a25 - 0059b10: 罄誠焉吁既能出家持戒習禪以悟爲則亦令恃怙現世安樂而後生善處者必矣夫世間出世間何善而如焉也善哉善哉仰啓盡虚 [show] (1 hit)
西源徳芳和尚語録 (No. 2573) 0483a15 - 0483a21: 也無師云不看經王云還習禪也無師云不習禪王云經又不看禪又不習畢竟作甚麽師云總教伊成佛作祖去王云金屑雖貴落眼 [show] (2 hits)
普勸坐禪儀 (No. 2580) 0001a04 - 0001b23: 禪之要術也所謂坐禪非習禪也唯是安樂之法門也究盡菩提之修證也公案 [show] (1 hit)
正法眼藏 (No. 2582) 0135a13 - 0136a05: 羅門トイフ史者コレヲ習禪ノ列ニ編集スレトモシカニハアラス佛佛嫡嫡相傳スル正法眼藏ヒトリ祖師ノミナリ石門林 [show] (3 hits)
正法眼藏 (No. 2582) 0136a06 - 0136a09: 以之爲史者又從而傳於習禪之列使與枯木死灰之徒爲伍雖然聖人非止於禪那而亦不違禪那如易 [show] (1 hit)
正法眼藏 (No. 2582) 0136a10 - 0137b28: 面壁燕坐ストイヘトモ習禪ニハアラサルナリ一卷ノ經書ヲ將來セサレトモ正法傳來ノ正主ナリシカアルヲ史者アキラ [show] (2 hits)
正法眼藏 (No. 2582) 0182c21 - 0182c23: 於少林面壁燕坐而已非習禪也久之人莫測 [show] (1 hit)
正法眼藏 (No. 2582) 0182c24 - 0182c28: 其故因以達磨爲習禪夫禪那諸行之一耳何足以盡聖人而當時之人以之爲史者又從而傳於習禪之列使與枯木死灰之徒爲伍 [show] (2 hits)
正法眼藏 (No. 2582) 0217a26 - 0217c13: 坐禪ノ法術ナリ坐禪ハ習禪ニハアラス大安樂ノ法門ナリ不染汚ノ修證ナリ [show] (1 hit)
傳光録 (No. 2585) 0352a08 - 0353b19: 仙法師者遇十力弟子修習禪和從是報分殊途已經六劫尊者曰支離累劫誠哉不虚今汝可捨邪歸正以入佛乘師曰昔阿私陀仙 [show] (1 hit)
傳光録 (No. 2585) 0356b25 - 0357c05: 出家ニ二種アリ一ニハ習禪二ニハ誦經汝タユべキニアラズ師世人ノソシリヲキキテ自誓ヒテイハク我出家シテ若シ三 [show] (1 hit)
傳光録 (No. 2585) 0372c21 - 0374a21: 到罽賓國有波利迦者本習禪觀故有禪定・知見・執相・捨相・不語之五 [show] (1 hit)
光明藏三昧 (No. 2590) 0459a01 - 0460a02: 淨ノ光明ヲ紛飛雜念ト習禪シテ頻リニ焔火ヲ拂イ盡シテ常寂光ヲ見ン [show] (1 hit)
心學典論 (No. 2602) 0661b03 - 0662c10: 於少林面壁燕坐而已非習禪也久之人莫測其故因以達摩爲習禪夫禪那諸 [show] (3 hits)
荒田隨筆 (No. 2603) 0699b14 - 0701a19: 意鮮矣哉人知焉也徒謂習禪或問面壁之宗意若何曰不可必言極焉而言則從于是蓋面壁者異習禪之爲枯木死灰矣其坐不以 [show] (4 hits)
荒田隨筆 (No. 2603) 0720a27 - 0720b13: 焉大錯唐僧史編少林於習禪者不見吾祖傳全佛法之過而彼史者不見則職不及也吾徒不見豈不大戻乎林間之辨大有補弼祖 [show] (1 hit)
建康普説 (No. 2604) 0732c22 - 0735b07: 從有昔人見初祖面壁似習禪呼名壁觀婆羅門者而來傍家指其法孫以稱坐禪宗後世省坐字也然而其旨逈別豈混烏鷺哉石祖 [show] (1 hit)
普照國師法語 (No. 2606) 0760a04 - 0760b02: 不密被天人覰破若眞正習禪猿鳥獻花無路天人修供無門坐斷生死路頭佛佛祖祖天下老和尚無奈其何百千萬億魔軍逡巡加 [show] (1 hit)
選擇傳弘決疑鈔 (No. 2610) 0049c17 - 0050a29: 十科者一譯經二義解三習禪四明律五護法六感通七遺身八讀誦九興福十雜科也大乘義章五聚者一教聚二義聚三染聚四淨 [show] (1 hit)
黒谷上人語燈録 (No. 2611) 0105b06 - 0112a23: 科法者一譯經二義解三習禪四明律五護法六感通七讀誦八遺身九興福十雜科當知前九是純後一是雜也大乘義章立五聚法 [show] (1 hit)
黒谷上人語燈録 (No. 2611) 0156b09 - 0156c28: 一經高僧傳第二十四習禪篇云釋道綽姓衞并州汶水人弱齡處俗閭里以恭讓知名十四出家宗師經誥大涅槃部偏所弘傳講二 [show] (1 hit)
器朴論 (No. 2681) 0015c25 - 0016a04: 捨心以血洗血也高僧傳習禪篇云見性成佛者頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性本自具足此心即佛畢了無異如此修證是 [show] (1 hit)
悉曇要訣 (No. 2706) 0534c08 - 0535a16: 何可定 答人師有三一習禪二義解三翻譯也習禪人不可翻梵語義解人依三藏所翻經論准推而翻故其所翻有當不當翻譯之 [show] (2 hits)
三密鈔 (No. 2710) 0726c03 - 0727a31: 證者死右斥誦文法師夫習禪人唯尚理觀觸處心融暗於名相一句不識誦文 [show] (1 hit)
金剛般若經旨賛 (No. 2735) 0081c24 - 0082a13: 第三五百年多聞牢固不習禪定多持文義故第四五百年福徳牢固又捨多聞樂修塔寺故第五五百年鬪諍牢固又捨福徳業多樂 [show] (1 hit)
毘尼心 (No. 2792) 0672a05 - 0672b20: 也二増定學修心正念懃習禪定三増慧學求解思義修道觀法 三種持 一持經依經而行二持律依律而行三持摩夷依論而行 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.