大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "習禪" : Including related character : 習禅

390 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..13 --- [ keyword count ]


 

大寶積經 (No. 0310) 0527a26 - 0527b26: 薩不修諸行不斷煩惱不習禪誦不求多聞我説是人非出家者彌勒若有勤修智斷行者智出生者智成就者不作世業營衆務者我 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0838b04 - 0839c30: 糲飮食常願於寂靜處修習禪定速得成就最上最勝妙三摩地專注一境遠離動亂諸惑障染常得遊戲諸佛定門亦復遠離聲聞縁 [show] (1 hit)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0195b17 - 0196a20: 進求一切善根二十者修習禪定出過無色二十一者以權攝慧二十二者四恩攝權二十三者有戒無戒等以慈心二十四者至心聞 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0868a01 - 0868a17: 息行者如是於一切經修習禪定常有悕望學此經已速成解脱超三界有復次善男子如人重病如服醍醐次服八種甘味之藥其藥 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0216b02 - 0216c19: 身者令多聞者生愛樂心習禪之人心得寂靜善療一切諸惡重病能除一切國土惡相所謂惡賊惡鳥惡獸惡風惡雨惡寒惡熱善男 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0383b22 - 0384c23: 於如是大堅固鎧最初修習禪波羅蜜本業能過欲界了知禪分斷除五支成就 [show] (1 hit)
佛説海意菩薩所問淨印法門經 (No. 0400) 0513a16 - 0514b10: 得思惟法樂大利十者修習禪支得心調暢大利十一者勤求多聞得大慧大利十二者離諸慢故得大智大利十三者少求少事故得 [show] (1 hit)
佛説無言童子經 (No. 0401) 0534c05 - 0535b17: 進靡不周遍二十令備修習禪定一心 [show] (1 hit)
大集大虚空藏菩薩所問經 (No. 0404) 0619b16 - 0619c10: 時不爲所濕如是菩薩修習禪定不爲一切諸煩惱火之所焚燒一切解脱等持等至諸禪定水之所漂溺常無間雜令散動有情安住 [show] (1 hit)
大方廣十輪經 (No. 0410) 0682b04 - 0682b04: 布施持戒忍精進 修習禪定與智慧   [show] (1 hit)
大方廣十輪經 (No. 0410) 0689a18 - 0689b15: 智我於爾時安置大乘修習禪定讀誦受持種種供養自誦教人誦自説教人説自供養教人供養自住大乘亦教人住大乘互相教化 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0845c08 - 0846a13: 尊宣説精進或時衆生樂習禪定如來則爲讃説禪波羅蜜彼亦生念世尊爲我宣説禪法或時衆生樂求智慧如來則爲讃説般若波 [show] (1 hit)
般舟三昧經 (No. 0418) 0904b24 - 0906a07: 等意得悲意心護行棄蓋習禪不隨色不受陰不入衰不念四大不失意不貪性 [show] (1 hit)
僧伽吒經 (No. 0423) 0975a03 - 0976b04: 於世法多作有行不知修習禪定解脱之道不知發大誓願成無上道佛是父母佛是示解脱道者能雨利益衆生愚癡衆生不知護法 [show] (1 hit)
賢劫經 (No. 0425) 0022b23 - 0025c02: 持辯才無量是曰精進所習禪定以用勸助是功徳報令衆生安是曰一心其以聖明在六住地柔順法忍至不退轉是曰智慧是爲六 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0239a15 - 0239a18: 禪三昧經 南無阿蘭若習禪法經 南無摩登伽經 南無舍頭諫經南無過去現在因果經 南無太子本起瑞應經 南無修行 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0732a21 - 0733b16: 進亦不著於精進五者雖習禪定亦不著於禪定六者雖修智慧亦不著於智慧七者雖依三界亦不著於三界八者雖求菩提亦不著 [show] (1 hit)
差摩婆帝授記經 (No. 0573) 0946a23 - 0946a23:  復於一切時 恒常習禪慧   [show] (1 hit)
禪法要解 (No. 0616) 0286b17 - 0286c28: 外老病死賊其力甚大壞習禪定我身可畏於諸煩惱賊中未有微損於禪定法 [show] (1 hit)
禪法要解 (No. 0616) 0287a22 - 0292b03: 爲惡厭如是觀者是名初習禪法若習法時中間或有五蓋覆心即應除滅如黒 [show] (1 hit)
思惟略要法 (No. 0617) 0299a04 - 0299a28: 能令人得種種善法是故習禪之人先當念佛念佛者令無量劫重罪微薄得至禪定至心念佛佛亦念之如人爲王所念怨家債主不 [show] (1 hit)
達摩多羅禪經 (No. 0618) 0320b20 - 0320c08: 若修行者久積功徳曾習禪定少聞開示發其本縁即能思惟觀察五陰了達深法滅除生死猶如大風飄散重雲亦斷一切魔所樂法 [show] (1 hit)
佛説未曾有正法經 (No. 0628) 0434a26 - 0434b03: 修菩薩行者於十劫中修習禪定而不及彼娑婆世界衆生發起一念慈悲喜捨之心便能獲於無量功徳滅除一切煩惱重障何以故 [show] (1 hit)
佛説大乘智印經 (No. 0634) 0479c06 - 0480c29: 庾多菩薩於百千劫已修習禪定解脱離諸妄想生死怖畏常樂熏修微妙勝行聞此最上三摩地法心懷踴躍於阿耨多羅三藐三菩 [show] (1 hit)
佛説大乘智印經 (No. 0634) 0484b18 - 0485c04: 業勤求衆善離諸惡欲修習禪定散亂不生以大智慧悟諸法性方便願力利樂有情聞無量法心無忘失修種種善爲利有情於世樂 [show] (1 hit)
月燈三昧經 (No. 0639) 0586c13 - 0586c13:   處林習禪定 棄捨衆閙過   [show] (1 hit)
佛説大乘隨轉宣説諸法經 (No. 0652) 0775b19 - 0776c01: 境堪可安居精持結夏修習禪觀遵佛禁制然於此中多諸走獸虎狼師子野干 [show] (1 hit)
佛説大乘隨轉宣説諸法經 (No. 0652) 0779c13 - 0781c09: 提解脱法已恭敬供養修習禪定任持讀誦宣説書寫如是熏習五法人皆歡喜三業清淨於一切法一切佛法圓滿宣説得安樂行爾 [show] (1 hit)
佛説大乘隨轉宣説諸法經 (No. 0652) 0782a17 - 0782a17:  遠離諸慾樂 專心習禪那   [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0076b12 - 0079c24: 復善男子善女人進學修習禪觀法門於諸通慧無所染著志求道者各令歡喜復能誘導將示道逕隨前人心果其所願求大乘者畢 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.