大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "真言门" : Including related character : 真言門 眞言门 眞言門

802 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..27 --- [ keyword count ]


 

大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0747c27 - 0749a28: 眞言門修行菩薩行等者疏釋云先歎其功徳耳文私案准疏二釋經文可有二點也依初釋云眞言門修菩薩行之菩薩今教菩薩也無 [show] (8 hits)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0749b11 - 0750b06: 有成佛或不成佛者今此眞言門菩薩若能不虧法則方便修行乃至於經生中逮見無盡莊嚴加持境界非但現前而已若欲超昇佛地 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0750b29 - 0751a04: 有三心別説八九故爲教眞言門等者教者教誡也爲教二字但被諸觀行人讀之爲教誡眞言行人也爲言或又教字使令義也爲教二 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0752b02 - 0753b15: 第三劫行言復次祕密主眞言門修行菩薩至天人世間之所歸依者是總先讃歎眞言行之功徳也此即歎初地已上功徳也淨菩提心 [show] (3 hits)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0753b16 - 0754a17: 顯教是究竟理智法身望眞言門是則初門文法華本地身今教淨菩提心位也爲言疏第七云今此本地身又是妙法蓮華寂深祕處文 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0754b09 - 0756b02: 三劫文第三劫初云復次眞言門故論又云今眞言行人也經云出過二乘疏云眞離二乘地故論又永超二乘文論文可通八九心歟」 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0761b28 - 0762b07: 道二種住心後二心者示眞言門根究竟二心文寶鑰中引經如是初心乃至而業煩惱具依文與住心論少異彼不引於業煩惱等二句 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0762b19 - 0763c18: 顯教是究竟理智法身望眞言門是則初門文但初發心時便成正覺者指今經如是初心佛説成佛因文也何云華嚴文成祕宗義例如 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0764b28 - 0765a09: 已下述頓機入祕也直從眞言門直字此意矣所謂迂迴直往雖巧度拙度不同倶入初地金剛寶藏故云獲寶無異路也意漸頓修行雖 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0765a26 - 0765c22: 畏位第十中門十地總爲眞言門十六重玄義横竪統攝十二部經則旋轉無盡是名諸如來次第證入大悲發生三摩地菩提心論立三 [show] (2 hits)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0775c17 - 0776a12: 眞言行者故故經云復次眞言門等文問若爾今又釋第六無畏云即是眞言行者等文如何答彼經文此疏釋歟或彼約第三劫此約前 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0776a13 - 0776b01: 通指三劫十地文也題入眞言門住心品故又大師以三劫文證眞言行者心相續義故又答請問説六無畏故實義云復次眞言門修行 [show] (4 hits)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0776b02 - 0777a14: 成佛小機歟故上文直乘眞言門上菩薩地文疏第一引大品云或有菩薩初發心時即上菩薩位得不退轉或有初發心時即得無上菩 [show] (3 hits)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0782b05 - 0782b25: 即是也是以第三劫中云眞言門修行菩薩行等也或又初地證理位故顯行人入此位迴心成密人故猶如天台云初地初住證道同圓 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0782b26 - 0783a03: 顯教是究竟理智法身望眞言門是則初門文第八心也又云等空之心於是始起寂滅之果果還爲因是因是心望前顯教極果於後祕 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0786a05 - 0786b01: 即是意明第三重文又云眞言門修行菩薩行可局第三劫第三劫中目眞言門修行菩薩行故又於今十喩作二釋中無通初二劫之釋 [show] (2 hits)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0801a16 - 0801c07: 相釋等者疏第一云今此眞言門修行諸菩薩以見法明道故即生獲得除一切蓋障三昧得此三昧故即能與諸佛菩薩同住發五神通 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0802a14 - 0802a27: 次亦説十縁生句此第一眞言門住心品大心也次説入曼荼羅具縁眞言品此意已知住心差別淨菩提心因縁今明以此淨菩提心入 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0001a06 - 0001a18: 事疏文分二初標題二入眞言門下本文初題中初題號二沙門下撰號也後本文中三十一品相分初入眞言門住心品中二初表品號 [show] (3 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0007a10 - 0007a26: 入眞言門住心品第一 已下本文也於中初表品號後大毘盧遮那下牒釋也當經前六卷中有三十一品此中初品云入眞言門住心 [show] (3 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0014b23 - 0015a27: 盡故曰神力加持經也入眞言門住心品者等釋此意經字可屬上結文條勿論也所詮智證釋義難得意也 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0016a04 - 0016a08: 入眞言門住心品者 上來題額釋段畢已下被釋入眞言門住心品品號文終至則此經深旨也就一段可有料簡此一段文初釋品號 [show] (3 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0016a09 - 0016b16: 入眞言門住心品 凡付此品號疏家大師同異已前聞畢付其此經有三十一品不同雖然理實總持教門祕密深旨故品品悉談三句 [show] (2 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0016b17 - 0016c10: 入眞言門住心品者梵本具有二題初云修眞言行品次云入眞言門住心品竊謂入住之義以兼修行故離煩文但著其一此釋初先梵 [show] (4 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0017c28 - 0018a09: 眞語爲門 此正被釋入眞言門住心品義也此教者法身内證眞言教也大師即身義付經若有衆生遇此教等文文謂此教者指法佛 [show] (2 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0018b24 - 0018c12: 無所住而住其心故曰入眞言門住心品也 是五轉次第皆a字本不生無所住義事釋也△皆以無所住○文以無住爲觀心至要事 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0018c13 - 0018c20: 入眞言門略有三事一者身密門二者語密門三者心密 上品號釋畢結成故曰入眞言門住心品也然重被釋入眞言門略有三事意 [show] (3 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0052a28 - 0052b13: 以爲名 疏家第二末云眞言門行者復越一劫更度百六十心等一重極細妄執得至佛慧初心故云三阿僧祇劫成佛也若一生度此 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0069c20 - 0070c01: 本尊三昧品經文第六令眞言門修菩薩行諸菩薩觀縁本尊形故即本尊身以爲自身無有疑惑而得悉地文又十八會指歸云此等文 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0076b29 - 0077a03: 求修諸苦行所不能得而眞言門行道諸菩薩即於此生而護得如餘菩薩爲求無上道故難行苦行慮如救頭燃經無量劫尚不能得如 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.