大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "真言门" : Including related character : 真言門 眞言门 眞言門

802 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ..27 --- [ keyword count ]


 

大日經疏妙印鈔口傳 (No. 2214) 0683a10 - 0683c14: 無所住而住其心故曰入眞言門住心品也云云面授云此文者師資相承之祕符也既云此品統論經之大意有何異論耶以此眞言而 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0712b28 - 0713a18: 菩薩十地滿足義是皆依眞言門三密行業殊勝力故有此功能也問疏第六末云又如上所説一生補處及八地三昧是約教道法門作 [show] (9 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0713c04 - 0722a17: 義意者此已上疏文明入眞言門三類行者之趣入證果次第相云也故彼菩提心 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0722b06 - 0728b22: 觀二乘非上根上智何入眞言門上智觀即菩提心論上根上智應是天台別教菩 [show] (2 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0733b09 - 0743a04: 心名云得正法眼生也疏眞言門至得法眼淨者依前小乘例而正成眞言門淨菩 [show] (4 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0743a09 - 0751a08: 瑜祇行又云復次祕密主眞言門修行菩薩行諸菩薩無量無數百千倶胝那庾多劫積集無量功徳智惠具修諸行無量智惠方便皆悉 [show] (11 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0764b20 - 0765b06: 得成正覺者是爲欲顯示眞言門超越頓證成佛義故先明漸次經歴三無數劫而成佛顯教常途義以是勝劣相對意也又若不顯漸次 [show] (3 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0783b20 - 0792a21: 心三妄執染也漸言是對眞言門頓入行者故云漸也是約行明漸義也是無生觀 [show] (13 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0792a26 - 0799c26: 極微細妄執畢而堪能入眞言門淨菩提心用云也文云曰離於根境等者言以釋 [show] (8 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0800a04 - 0805b04: 宗至金剛寶藏故者是以眞言門初地菩薩而簡別於前顯教所説初歡喜地菩薩也故即身成佛義云歡喜地者非顯教所説初地是自 [show] (5 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0805b05 - 0810a10: 手問意也此教菩薩直乘眞言門上菩薩地者是指入眞言門頓入者也上疏文云 [show] (4 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0810a13 - 0811c16: 者能證得功徳也此位當眞言門中初歡喜地歟故此疏上第二云已歎入眞言門功徳竟然行者復以何法入此門耶故經次云所謂空 [show] (4 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0811c20 - 0818a25: 之故廣答之也故經云若眞言門修菩薩行者是標此眞言門菩薩行法也上佛略 [show] (6 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0002c24 - 0003a27: 人雖未得瑜伽三昧善解眞言門次第法用明了無疑得師聽許堪爲造漫荼羅阿闍梨是名最初淺行阿闍梨具縁品所説大悲壇七日 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0036b22 - 0038a07: 意明十方三世諸佛皆歸眞言門成佛果義且擧釋尊菩提樹下正覺令證誠之略出經一云於菩提樹下獲得最勝無相一切智勇猛釋 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0088b17 - 0089a24: 者南麼三曼多沒駄南阿眞言門諸菩薩能作佛事普現色身於阿字門一切法轉已上胎藏對受記第二云師説云最上大阿闍梨先想 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0116c01 - 0119b05: 無障礙智三平等戒三者眞言門行菩薩根本四重禁戒四者眞言門行菩薩十重禁戒五者入三昧耶耳語一偈戒六者四波羅夷三摩 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0189a03 - 0189c24: 重曼荼羅也第二明初入眞言門功徳中云行者得此心時即知釋迦牟尼淨土不毀乃至修對治道者雖迹隣補處然不識一人是故此 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0190a10 - 0190b02: 一概之執也又第二明入眞言門功徳中與上行等從地涌出諸菩薩同會一處末之十三右涌出菩薩在海會中必矣可可作疑 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0190b03 - 0191a16: 頓及超昇其相如何又於眞言門中修三密者有彼三品否爲當顯密相竝説否已上些些疑文云而諸衆生○一切内深玄三人差別如 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0220a18 - 0220b27: 經文眞言有形音義是名眞言門祕密身口意其身口意即本地法身平等身口意故云即是法佛平等身口意也世間成就品義釋云當 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0246a21 - 0247b19: 爲明不思議果來處先示眞言門本末也如來一一三昧門者明本地聲字爲欲以此等者明加持聲字也 即是故等者十四卷本作即 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0272a10 - 0274a21: 觀智軌云奉送聖會雖約眞言門儀軌奉送常恒思惟一切聖衆同一法界無來無去願力成就常在法界宮中光云明本作常在靈鷲山 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0320a17 - 0322a14: 也○次受四根本戒名爲眞言門行菩薩比丘比丘尼次受耳語一偈是同僧祇六念有部五時之法以驗曾受具戒以否次受三昧耶四 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0322a15 - 0322c17: 不可以前四乘法得度唯眞言門當令得度○此論勝義門云凡夫外道二乘菩薩皆可厭棄義釋三昧耶戒中亦云説法有四所謂三乘 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0345b09 - 0345b11: 是等眞言門乃至汝所言也者光云以下金剛手勸勵未來眞言行人也 是等眞言門等者牒經當是故眞言乃至作諸事業文 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0345b12 - 0345b26: 者隨釋義釋第七云是故眞言門修菩薩行諸菩薩亦當紹如來種性放効諸尊住本曼荼羅位作諸事業也如欲作寂災事業即當自作 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0383b23 - 0383c15: 釋通達三乘之文云復次眞言門乘三密印至佛三平等名爲通達三乘二十二右可思之 或轉法輪等者釋經䙖聲法合是語密也  [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0390a14 - 0391a23: 出相應句諸流出相應句眞言門修菩提諸菩薩速於是中當得眞言悉地已上義釋八云又復誡令善聽然後演説悉地流出相應句二 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0392a01 - 0393a13: 云第十一善住衆學者是眞言門所應學事如前入曼荼羅品中衆多支分供養法中衆多支分今此作成就時衆多支分等乃至縁曼荼 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.