大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "無生法" : Including related character :

1744 hits : 1..7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ..59 --- [ keyword count ]


 

説無垢稱經 (No. 0476) 0581b26 - 0582a04: 心者若食此食要當證得無生法忍然後乃消其已證得無生忍者若食此食要當安住不退轉位然後乃消其已安住不退位者若食此 [show] (1 hit)
説無垢稱經 (No. 0476) 0587c09 - 0587c16: 菩薩爲自毀傷不能速證無生法忍何等爲四一者輕蔑發趣大乘未久修行初學菩薩二者不樂攝受誨示教授教誡三者甚深廣大學 [show] (2 hits)
大乘頂王經 (No. 0478) 0603a23 - 0603b05: 説此法時善思惟童子得無生法忍踊躍歡喜得未曾有諸佛法常爲諸菩薩授記 [show] (1 hit)
持世經 (No. 0482) 0649c18 - 0650a17: 世間智慧菩薩摩訶薩得無生法忍至佛慧境界是人雖如是觀察選擇五受陰細微相從初入胎乃至無色天亦不能究盡如諸佛所知 [show] (1 hit)
持世經 (No. 0482) 0651b26 - 0652a03: 十億那由他佛然後乃得無生法忍得法忍已復値一億那由他佛然後得阿耨多羅三藐三菩提二人共劫次第作佛一名無量音二名 [show] (1 hit)
持世經 (No. 0482) 0657a12 - 0657c04: 以無生相知見三界疾得無生法忍當知是菩薩於諸現在佛得近受阿耨多羅三藐三菩提記是菩薩不久當得受記次第受記持世如 [show] (2 hits)
持世經 (No. 0482) 0665c26 - 0666b26: 障所惱持世若是人未得無生法忍者我與受記於當來世第二第三佛當得無生法忍已得無生法忍者於一切法中疾得自在力疾得 [show] (3 hits)
不思議光菩薩所説經 (No. 0484) 0670b10 - 0670b10:     於無生法中 佛出不相應 [show] (1 hit)
不思議光菩薩所説經 (No. 0484) 0672b06 - 0672b21: 是法時不思議光菩薩得無生法忍歡喜踊躍上昇虚空高七多羅樹時此三千大千世界六種震動大光普照天雨衆華百千伎樂不鼓 [show] (1 hit)
不思議光菩薩所説經 (No. 0484) 0672c16 - 0673a17: 藐三菩提心六萬菩薩得無生法忍五百比丘斷諸結漏心得自在成阿羅漢爾時佛告阿難汝受此經持讀誦説於大衆中廣敷演之令 [show] (1 hit)
無所有菩薩經 (No. 0485) 0681c11 - 0681c11:     無疑無生法 故彼得授記     [show] (1 hit)
無所有菩薩經 (No. 0485) 0688c05 - 0689a05: 中六十六那由他諸天得無生法忍復有六十二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時寂定威儀比丘聞是偈已無喜樂意心生熱惱 [show] (1 hit)
無所有菩薩經 (No. 0485) 0693a19 - 0693a29: 千億那由他數諸天皆得無生法忍於此衆中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等皆亦得於無生法忍於未來世當得作佛號曰不 [show] (2 hits)
無所有菩薩經 (No. 0485) 0696b23 - 0696b27: 法門得出離已皆悉已得無生法忍故現此相 [show] (1 hit)
寶授菩薩菩提行經 (No. 0488) 0702b16 - 0702b16:   經於幾多時 學成無生法 [show] (1 hit)
寶授菩薩菩提行經 (No. 0488) 0702c10 - 0702c13: 提心時此寶授童子已證無生法忍經三百千劫 [show] (1 hit)
寶授菩薩菩提行經 (No. 0488) 0702c14 - 0702c18: 佛處得授記時我初證得無生法忍寶授童子於彼法中爲大菩薩解空第一舍利弗復白佛言世尊寶授菩薩何因何縁經如是時不證 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0744a29 - 0744b03: 時會中八萬四千菩薩得無生法忍無數百千有情遠塵離垢得法眼淨復有無數有情先未曾發菩提心者皆發阿耨多羅三藐三菩提 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0747b09 - 0748b04: 出過一切世間十者證得無生法忍善男子菩薩若修如是十種法者即能超勝帝釋梵王護世天等又善男子菩薩若修十種法者能知 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0750a22 - 0750a26: 有七十二那庾多菩薩得無生法忍無數百千倶胝那庾多有情遠塵離垢得法眼淨無數百千倶胝那庾多有情先未曾發菩提心者皆 [show] (1 hit)
佛説隨勇尊者經 (No. 0505) 0773a16 - 0773b06: 破多羅樹心不復更生證無生法者彼復何有異相可得時尊者舍利子以尊者隨 [show] (1 hit)
佛説巨力長者所問大乘經 (No. 0543) 0836a09 - 0836a22: 夢等畢竟歸空悉皆悟入無生法忍發阿耨多羅三藐三菩提心願我當來如今世尊能於無量人天大衆之中作大師子吼顯示微妙清 [show] (1 hit)
佛説巨力長者所問大乘經 (No. 0543) 0836b18 - 0837a10: 巨力長者并五百長者悟無生法忍發阿耨多羅三藐三菩提心次第成佛因縁之事汝當善聽阿難是諸長者已於過去無量百千倶胝 [show] (1 hit)
樂瓔珞莊嚴方便品經 (No. 0566) 0930c13 - 0935b21: 羅尼得無礙辯成就具足無生法忍得無所畏無量佛所種諸善根進入大乘其名 [show] (1 hit)
樂瓔珞莊嚴方便品經 (No. 0566) 0938a13 - 0939b03: 老死亦不可盡無盡即是無生法性若生是盡則無生無盡大徳舍利弗縁合生法是法無諍爾時大徳舍利弗白佛言世尊誰能選擇人 [show] (1 hit)
佛説梵志女首意經 (No. 0567) 0939b10 - 0940c19: 法輪無獲法輪無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云吾所轉輪爲轉空輪所轉法輪不可思議所轉法輪不可稱 [show] (1 hit)
有徳女所問大乘經 (No. 0568) 0941a27 - 0941b28: 法輪無等法輪如實法輪無生法輪無自性法輪無相法輪世尊如此法輪如來已轉作是語已即以兩手捧栴檀香末散佛足上而作是 [show] (1 hit)
佛説長者女菴提遮師子吼了義經 (No. 0580) 0964c12 - 0964c16: 菩提心有五千衆於中得無生法忍者得法眼者又得心解脱者其無量聲聞衆而於佛法自生慚恥者無量 [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0033a27 - 0033b02: 曉了諸法實性悉皆逮得無生法[show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0035b15 - 0036a26: 毀禁之罪何等四一者得無生法忍以諸法無來故二者得無滅忍以諸法無去故三者得因縁忍知諸法因縁生故四者得無住忍無異 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.