大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法空觀" :

229 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 --- [ keyword count ]


 

唯識論同學鈔 (No. 2263) 0532c15 - 0532c18: 云第八識等定非法執品法空觀品與倶起故如佛第八識文今量宗可含六識異熟無記心耶 疏云然今七識總合爲法文 付之六 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0532c19 - 0532c20: 法空智倶起故法空觀品與倶起故之因不遍彼可有一分兩倶不成過耶 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0533a03 - 0533a07: 依之爾者撲揚大師第六法空觀五識異熟心倶起云云如何 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0536a22 - 0536b02: ○今言伏二依菩薩説以法空觀伏煩惱時同體所知亦即能伏若生空觀伏煩惱時亦不能伏非治道故○詳曰疏中不言二乘伏惑亦 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0553a05 - 0553a13: 唯識觀例難者唯識觀是法空觀伏除所取能取故生空遊觀無漏不作此觀故唯識章云直往迂迴地前皆同迂迴之人雖得無漏遊觀 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0577a07 - 0577a26: 果位第七成無漏之時必法空觀也凡意樂自起伏道斷道之識中有單生空之時其所以者加行位深樂單生空觀入生空無漏心畢由 [show] (2 hits)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0577b07 - 0577b13: 問法空觀必帶生空觀歟 答必帶生空也 付之菩薩觀解自在也何無單法觀哉況既有不帶法空之生觀何無不帶生空之法觀乎 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0577b14 - 0577b27: 位唯出有漏無心位不出法空觀位説法觀不起之位廣擧有漏及生空智果無心位明知雖有單生空觀位無單法空觀時云事依之疏 [show] (3 hits)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0577b29 - 0577c07: 也意云加行入心雖欲獨法空觀入無漏觀觀門必細故帶其人觀麁意爲言長有得業義也二云地前心作行解觀生空法空故隨其行 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0577c08 - 0577c12: 加行位菩薩二空觀門且法空觀可帶生空乎 兩方若必帶者疏云加行入心雖獨法空云云 若不帶者相似實證雖殊觀門淺深自 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0577x32 - 0577x32:  Footnote  得意地前位哉地上將入法空觀本意雖唯法空正起其法空觀時雖非前本意帶生觀云事也不可得意加行位歟亦非實唯法觀時有 [show] (2 hits)
唯識論聞書 (No. 2264) 0878a14 - 0878a20: 申云不與無明惠相應故法空觀品與倶起者破安慧計見タリ但安慧ヲハ第八卷破之也今能破文モアリ當段面正義道理立也此 [show] (1 hit)
唯識論聞書 (No. 2264) 0881b11 - 0881b19: 即唯識觀云事聊卒爾也法空觀雖無所執一義與唯識觀聊義門異也習樣アリ私云此四離識及識非有之樣ナラハ所取無唯識觀 [show] (1 hit)
唯識論聞書 (No. 2264) 0910c19 - 0910c22: 出法空觀位法空如帶生空也法空觀起位事乃至上位十地及如來地也法空智不起位出生空智果單單生空位也佛果單生空時ア [show] (2 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0299c05 - 0299c14: 初地即有轉變第六若入法空觀時第七即與平等性智相應故云未對治已前即轉變故據佛果名對治故有間斷不名種子非恒隨故 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0442c16 - 0443a04: 倶生者伏即何以知者生法空觀違二執故望安慧宗唯有我執無有法執既第七滅引平等性智空二執故此智但依第六上立而不立 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0470a13 - 0470a18: 意云隨上下地第六識入法空觀時皆引得平等性智故平等智通上下地有以無漏第七與第六必同地繋若有漏末那與第六或異地 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0470a21 - 0470b17: 位中若依有頂地等六依法空觀入滅定時引得平等性智此平等性智與淨七六爲依滅定不無所以有頂第六還以有頂地第七平等 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0472c29 - 0473a02: 違故者菩薩人法執違自法空觀三乘人我執違自乘人空觀故言並自違文 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0473a06 - 0473a19: 引滅定我執不行菩薩以法空觀引滅定法執不起或雙入二觀即二執不行後出得生言生及法執者意説小乘人入生空時我執不行 [show] (2 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0477a22 - 0477b03: 法執相應是染也第六入法空觀即與平等性智相應純淨無漏也是隨所應界之差別者意云第七成淨差別者是意識之力也要由第 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0478b16 - 0478b18: 觀不引起平等性智若入法空觀即能引第七平等性智 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0480a01 - 0480a10: 地已去法執有行不行若法空觀相續即不行若人空觀相續法執現行乃至十地滿心方永除斷若有學迴心及頓悟菩薩我執至七地 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0691a10 - 0691b05: 時由第六識先依初禪入法空觀所以第七識與平等性智相應即是欲界染不染第七識引生初禪平等性智乃至引起二禪三禪乃至 [show] (2 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0706a12 - 0706a19: 知當知根何以故以不求法空觀故又解雖爲法空觀地前引起無漏猶未證法空此中不説爲未知根以未知根於見道證法空觀時立 [show] (3 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0823c01 - 0823c07: 與五法相應有見等故又法空觀初現前時此識應斷障治相違不行故釋曰佛地初因通一切異熟之心非唯第八或此亦兼明餘異熟 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0823c16 - 0823c22:  佛地論第七四右云又法空觀初現前時此識應斷障治相違不倶行故若爾所餘有漏種子應無所依所修功徳應無熏習無所熏故 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0825c21 - 0826a14: 伏今言伏二依菩薩説以法空觀伏煩惱時同體所知亦即能伏若生空觀伏煩惱時亦不能伏非治道故由此道理望所知障生空無漏 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0828a08 - 0829a07: 義等皆執有性便障唯識法空觀智故斷法執方名眞觀四論云由於現前住安一切相中無所作意無所分別斷分別故者釋曰於此安 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0881b17 - 0881b24: 生空智意説十地中所記法空觀必帶生空智此所帶生空智無門道中既不斷其現又復不斷煩惱麁重起無間道何所斷耶又此所帶 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.