大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法施" : Including related character :

1862 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..63 --- [ keyword count ]


 

佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0881b15 - 0881c03: 復次舍利子法施者謂如其所聞爲他人説愛語者謂正開示無所希望利行者爲他演説不生疲厭同事者於一切智樂甚深法心無 [show] (3 hits)
文殊師利佛土嚴淨經 (No. 0318) 0894a02 - 0894b20: 禁戒未曾闕漏三曰常惠法施無衣食望是爲三法堅護禁戒行菩薩禁因此輒逮十無畏一者能護戒行入於城邑若至聚落心無所 [show] (1 hit)
文殊師利佛土嚴淨經 (No. 0318) 0901c28 - 0902a08: 等心衆生歴劫不廢又兼法施備具六徳此之功徳又不足計不如聞是嚴淨經法發心慕學文殊師利謨式諷誦經行七歩之内徳過 [show] (1 hit)
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經 (No. 0319) 0907c06 - 0908b02: 蘭若二者無所悕望而行法施三者安住淨戒律儀舍利子菩薩安住淨戒律儀即能獲得十種無畏云何爲十一者入聚落無畏二者 [show] (1 hit)
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經 (No. 0319) 0908b05 - 0908b12: 者起念佛心舍利子菩薩法施心不悕望獲得如是十種功徳 [show] (1 hit)
父子合集經 (No. 0320) 0919a09 - 0919b07: 我聞一時佛在舍衞國説法施化能事畢已往迦毘羅國去城不遠住尼拘律陀林中與大比丘衆千二百五十人倶皆阿羅漢諸漏已 [show] (1 hit)
父子合集經 (No. 0320) 0941c04 - 0941c04: 牟尼積集菩提行 常修法施心無悋   [show] (1 hit)
佛説護國尊者所問大乘經 (No. 0321) 0014a20 - 0014b20: 持鉢乞食伏斷煩惱常行法施滿四倶胝歳如佛所行無有疲倦時愛樂城中護城賢聖一切小王宮嬪眷屬及諸衆生皆斅太子出家 [show] (1 hit)
法鏡經 (No. 0322) 0020a01 - 0020c23: 不擇捨爲行權謀之慧以法施合聚人民成就人民四合聚之事爲不擇捨六可 [show] (1 hit)
郁迦羅越菩薩行經 (No. 0323) 0023b26 - 0023c12: 務説法界法力爲法住行法施求法寶我得無上正眞之道最正覺時當爲諸天世間人民開度説法是爲歸命法云何歸命於僧居家 [show] (1 hit)
郁迦羅越菩薩行經 (No. 0323) 0024a02 - 0024a04: 命佛用護法布施爲歸命法施已願求一切智爲歸命僧 [show] (1 hit)
郁迦羅越菩薩行經 (No. 0323) 0028b11 - 0028c07: 智所説輒以善權之智以法施一切開道人民不違四恩之行念於六念聞已即習精進一心奉法正解一心得道慧不離寂定之處護 [show] (1 hit)
郁迦羅越菩薩行經 (No. 0323) 0029b22 - 0029c24: 法徳所以者何爲他人以法施心當念言以供養故來奉事我不以法故以自有信心來供養想施其福不大往至師和上所身意當倶 [show] (1 hit)
佛説決定毘尼經 (No. 0325) 0037b06 - 0038a19: 意菩薩言我能堪忍常以法施饒益衆生意丹作童子光菩薩言我能堪忍度卑下處諸衆生等佛功徳菩薩言我能堪忍示現正道斷 [show] (1 hit)
佛説決定毘尼經 (No. 0325) 0038b25 - 0038c03: 云何爲二一者財施二者法施又舍利弗出家菩薩柔和無瞋應修四施何等爲四一者紙二者墨三者筆四者法如是四施出家之人 [show] (1 hit)
發覺淨身心經 (No. 0327) 0045a09 - 0045a20: 復告彌勒菩薩言善男子法施有二十功徳不求果報不著利養及與名聞而爲説法何等二十得正憶念得勝妙趣得好正意得強志 [show] (4 hits)
發覺淨身心經 (No. 0327) 0045a21 - 0046b11: 徳不求果報菩薩爲他行法施時不著利養名聞饒益爲首數行法施何者二十彼未生辯才則能令生生已不失得陀羅尼當得密動 [show] (8 hits)
發覺淨身心經 (No. 0327) 0050a18 - 0050b12: 勤劬力常憂家業違他善法施以法教而不順從多有思念染著諸味所得精妙之事即不愛樂常造作相害惡業向諸知識新舊恒常 [show] (1 hit)
佛説須摩提菩薩經 (No. 0334) 0077a09 - 0077a09:   行功徳爲法施 聞經説不中止   [show] (1 hit)
佛説須摩提菩薩經 (No. 0335) 0079b19 - 0079b19:   行功徳爲法施 聞經説不中止   [show] (1 hit)
佛説離垢施女經 (No. 0338) 0095a29 - 0095b06: 立無量行而以慇懃修設法施常護生死衆苦惱者嗟歎泥洹宣示安隱方便曉了遵三昧行喜勸助人是爲四佛時頌曰 [show] (1 hit)
大乘顯識經 (No. 0347) 0178c06 - 0180b03: 明達常爲衆生宣暢敷演法施不絶美音深重正直高亮剖析明辯聽者歡喜聞 [show] (2 hits)
佛説遺日摩尼寶經 (No. 0350) 0189b08 - 0190a26: 可復計何謂爲四一者持法施與人不希望欲有所得二者人有犯戒者當慈哀之三者多教人爲菩薩道四者有下賤人來毀辱菩薩 [show] (1 hit)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0195b05 - 0195b14: 無量福行云何爲四一者法施心無悕望二者見有犯戒興大悲心三者願一切衆生樂菩薩心四者見有羸劣不捨忍辱是謂迦葉菩 [show] (1 hit)
佛説大迦葉問大寶積正法經 (No. 0352) 0203c25 - 0204a01: 白言云何四法一者恒行法施心無悋惜二者起大悲心救護破戒衆生三者化諸有情發菩提心四者於下劣惡人忍辱救護迦葉如 [show] (1 hit)
佛説大迦葉問大寶積正法經 (No. 0352) 0204a19 - 0204a22: 白言云何四法一者所有法施二者受持妙法三者不害他人四者亦不輕慢迦葉如是四法生菩薩無礙智我今於此重説頌曰 [show] (1 hit)
佛説大迦葉問大寶積正法經 (No. 0352) 0204a23 - 0204a23:   所行妙法施 令彼得受持   [show] (1 hit)
毘耶娑問經 (No. 0354) 0225c03 - 0225c17: 復有五施何等爲五一者法施二資生施三屋宅施四燈明施五香鬘施是爲五種 [show] (1 hit)
佛説無量壽經 (No. 0360) 0265c06 - 0266a26: 震法雷曜法電澍法雨演法施常以法音覺諸世間光明普照無量佛土一切世 [show] (1 hit)
佛説無量壽經 (No. 0360) 0266a27 - 0266b26: 杜三趣開善門以不請之法施諸黎庶猶如孝子愛敬父母於諸衆生視之若己一切善本皆度彼岸悉獲諸佛無量功徳智慧聖明不 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.