大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "極樂浄土" : Including related character : 極樂淨土 極楽浄土 極楽淨土 極乐浄土 極乐淨土

76 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

眞言宗教時義 (No. 2396) 0431c26 - 0432a24: 阿字非必字聲從口輪出極樂淨土水鳥樹林皆説法音非定説法從舌相出又辟支佛雖無言説示現文字教化衆生非必教法從音聲起 [show] (1 hit)
眞言宗教時義 (No. 2396) 0436a27 - 0436b24: 内證以明説法若約外化極樂淨土水鳥樹林皆説法音瓔珞過去頂王如來般涅槃後全身舍利住世一十二劫説法利生如佛在世彼佛 [show] (1 hit)
眞言宗教時義 (No. 2396) 0448b13 - 0448b18: 書寫若不書寫決定往生極樂淨土但除二事一偸僧祇物二誹方等經云云准而論之能信不學勝學無信 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0255a03 - 0255a10: 人無量壽如來荷負令生極樂淨土具足三十二相八十莊嚴速令成正覺」軌云復有衆生連年累月痿黄病惱苦楚萬端是病人者先世 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0255a26 - 0255b02: 又云欲令父母靈生極樂淨土向西方誦千遍定生極樂淨土是故建立父母墓所以此眞言制無量壽梵字安置父母墓所必彼靈雖經無 [show] (3 hits)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0531c11 - 0532a07: 旨被仰間龍興寺西庇於極樂淨土境圓頓戒受之御其初天台法門傳受之於吾朝値行表和尚習禪法御其後御入唐後禪林寺參秀禪 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0535a04 - 0535b01: 仰間龍興寺西ヒサシニ極樂淨土作受圓頓戒畢其後隨邃滿兩師御學文有之一家法門傳行滿一心三觀受道邃給禪宗法門禪林寺 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0740c18 - 0740c27: 壽如來爲死者授手引導極樂淨土彼呪七返若十返二十返誦更不可量若於墓所誦四十九返必得無量壽如來荷負期靈決定令生極 [show] (3 hits)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0741a14 - 0741a15: 惡道必往生極樂淨土蓮花中寶坐上成佛時從眉間放白毫光明故名光明眞 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0788c18 - 0789a05: 當麻寺曼荼羅習事亦號極樂淨土示云此曼荼羅者經觀經觀音來織故經只十三定善觀法計説故今曼荼羅縁計經在中台至極肝心 [show] (1 hit)
眞迢上人法語 (No. 2422) 0280a05 - 0280c26: リ傳教大師山門ニ於テ極樂淨土院ヲ立テ御自作ノ阿彌陀如來ヲ安置シ玉ヘリ其外唐朝ノ智者明匠和國ノ大師高徳多分西方 [show] (1 hit)
眞迢上人法語 (No. 2422) 0286b13 - 0286b22: 修行ヲシラント欲セバ極樂淨土院ヲ拜見スベシ云云 [show] (1 hit)
薄雙紙 (No. 2495) 0622a03 - 0622a05: 心前有hrIH字變成極樂淨土寶池中有 hrIH字變成蓮花座座上有hrIH字變成開敷紅蓮花以一古爲莖此蓮花變成 [show] (1 hit)
薄草子口決 (No. 2535) 0182a12 - 0182b14: 壽如來爲死者授手引導極樂淨土況七反若十二十遍誦功徳更不可量若置墓處四十九反必無量壽如來荷負此靈決定令生極樂淨 [show] (2 hits)
薄草子口決 (No. 2535) 0262c11 - 0263a13: 悉地下品得仙穢土中品極樂淨土上品知足密嚴也云云私云此尊三首五眼表金胎五部三部安養都率又密嚴華藏故依此尊加持生 [show] (1 hit)
祕鈔問答 (No. 2536) 0347a12 - 0347a27: 壽如來爲死者授手引導極樂淨土況七遍若十二十反誦功徳更不可量若置墓所誦四十九遍必無量如來荷負此靈決定令極樂淨土 [show] (4 hits)
徹選擇本願念佛集 (No. 2609) 0020c17 - 0021b28: 者十方淨土門二者西方極樂淨土門十方淨土門者所謂十方隨願往生經是也又十住毘婆沙論易行品是也西方極樂淨土門者所謂 [show] (2 hits)
徹選擇本願念佛集 (No. 2609) 0024c04 - 0027a20: 之時選捨十方淨土選取極樂淨土此則普賢菩薩選擇臨終之義也六就文殊菩薩有一選擇所謂文殊發願經云文殊菩薩臨終之時選 [show] (2 hits)
徹選擇本願念佛集 (No. 2609) 0031b06 - 0033c07: 因然教主種尊別依西方極樂淨土門説往生經之時有總説有別説約總之時明三 [show] (1 hit)
黒谷上人語燈録 (No. 2611) 0114b27 - 0115c16: 而勸往生四約十方淨土極樂淨土二教住滅而勸往生五約兜率西方二教住滅而勸往生六約釋迦慈悲彌陀本願而勸往生一來意者 [show] (4 hits)
黒谷上人語燈録 (No. 2611) 0151b17 - 0152c28: 即明阿彌陀佛修因感果極樂淨土二報莊嚴是爲令衆生發欣求心也然釋此經諸師領解途轍不同今且依善導和尚意此經偏説專修 [show] (1 hit)
黒谷上人語燈録 (No. 2611) 0169a13 - 0169c17: 本願一念名號則必往生極樂淨土之業乃於是滿足焉一念即生不勞多念一念之外何重唱之又有究竟實義只是信知本願而已矣彼 [show] (1 hit)
黒谷上人語燈録 (No. 2611) 0177c26 - 0180c26: ヒステテイソギテカノ極樂淨土ニムマレテカノクニニシテ佛道ヲ行スル也シルレハカツカツ淨土ニイタルマテノ願行ヲタ [show] (1 hit)
黒谷上人語燈録 (No. 2611) 0218a04 - 0218b15: 候也阿彌陀佛ニ縁ナク極樂淨土ニチキリスクナク候クン人ノ信モオコラスネガハシクモナク候ハンニハチカラヲヨバズタ [show] (1 hit)
選擇密要決 (No. 2620) 0351b21 - 0351c03: 能譬娑婆也西岸者所譬極樂淨土也東聲者衆生安心之三心也西岸上人者來迎彌陀也一經説廣説衆譬今來三心開顯其譬也故云 [show] (1 hit)
修業要決 (No. 2621) 0373a15 - 0373a16: 樂之外無淨土故念佛限極樂淨土故擧此題也應知 [show] (1 hit)
修業要決 (No. 2621) 0378b21 - 0378c05: 得益教離娑婆苦界往生極樂淨土然此識不了知娑婆與淨土不了別凡夫與佛不了別願與行不了別心與識而一期解不二解一如流 [show] (1 hit)
修業要決 (No. 2621) 0380b01 - 0380b04: 者智慧指娑婆末慈悲指極樂淨土以此觀經因總本末爲出離生死之要門 [show] (1 hit)
愚要鈔 (No. 2644) 0551a22 - 0552a14: 行具足ノ口稱ヲ勸メテ極樂淨土ヘ送リ屈ル助成ノ位ノ知識也然ラバ臨終ノ時ハ必ズ善知識ヲ請シテ相共ニ念佛シテ正念ニ [show] (1 hit)
愚要鈔 (No. 2644) 0556a06 - 0557b15: 松ノ風ニ意ヲスマシテ極樂淨土ノ目出度事ヲ思ヒヤル事ナリ然レドモ心地ノ妄想未止人ハ情我執尚アリ是ニヨリテ此遁世 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.