大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "本覺" : Including related character : 本覚

2024 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ..68 --- [ keyword count ]


 

金剛三昧經論 (No. 1730) 0994a28 - 0994b27: 發言作佛事時毎先取其本覺之利是生死念本來寂滅如是寂滅即是如理理中總攝本始諸徳亦乃該羅生死萬法圓融不二是故 [show] (2 hits)
金剛三昧經論 (No. 1730) 0994b28 - 0995a08: 今到妙覺永離生滅窮歸本覺一心之源故入第九識中明淨又前因位有仰縁義所以其心影像相現今歸心源體彼本質由是諸影 [show] (1 hit)
金剛三昧經論 (No. 1730) 0998b24 - 0998c08: 莫不皆從分別所作若就本覺本來靜門離諸分別故是法非生滅謂從本來滅諸分別無生滅因故非生滅若使生之與滅皆從分別 [show] (1 hit)
金剛三昧經論 (No. 1730) 1001a15 - 1001a19: 分故入如來藏海者入於本覺深廣義故 [show] (1 hit)
金剛三昧經論 (No. 1730) 1002a29 - 1002b22: 如是 論曰此是第四決本覺利品中起疑彼言無住菩薩言一切境空一切身空一切識空覺亦應空佛言可一覺者不毀不壞決定 [show] (3 hits)
金剛三昧經論 (No. 1730) 1003a24 - 1003b06: 造相故一本科法者是一本覺以是爲根能生諸行及諸功徳故然科有二種一者雜染之科謂諸本識義如上説二者純淨之科謂一 [show] (3 hits)
金剛三昧經論 (No. 1730) 1006a11 - 1006a21: 是能得故始覺究竟還同本覺以之故言得於本得上來第三決疑分竟 [show] (1 hit)
金剛三昧經論 (No. 1730) 1006c02 - 1006c12: 斷結故三者所詮之旨是本覺利如經無生覺利故四者能詮之教難可思量如經不可思議故次問中問二事先問經名爲知經要故 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0116c01 - 0119c10: 中眞如成佛亦以始覺同本覺故是故總在衆生心中從體起用應化身時即是衆生心中眞如用大更無別佛起信論中盛明此義又 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0126a20 - 0127b01: 正受二佛者覺義有二謂本覺始覺又論云如蓮華開如睡寤等此初覺所知後覺煩惱或三覺謂自他滿即有覺之者名爲覺者或名 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0129b13 - 0132a01: 有去或亦無來以始覺同本覺故既無始覺之異是故無來故經云如來者無所從來亦無所去故曰如來又一切法者所覺二諦之法 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0169c01 - 0169c29: 智者表信中最初始覺從本覺起故菩薩同名首者表信是因初故其文殊名義略敍五義一者名文殊師利或云尸利或云漫殊室利 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0202c23 - 0203a11: 初釋名者本覺内薫大心創起故云發心行成位立名爲菩薩功超遠劫徳廣塵沙故云功徳此明菩薩初發心之功徳是此所辨爲簡 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0215a12 - 0216a26: 一唯本謂眞理以就性淨本覺名佛二唯末謂所變衆生三倶謂能變之心以依眞能變故此三縁起融通無礙隨一全攝餘性不異故 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0226b21 - 0228b02: 也此是總下別辨初顯内本覺故云不斷佛性二行雖即理而造修恒起故云不壞正法是故等佛二於法能興初句總辯才下別顯有 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0239c02 - 0241c22: 也若約頓教以始覺則同本覺無始覺之異故遂合此智當相則是如智相亦盡唯一妙理離言絶慮爲佛果也若約圓教既理智混融 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0296a04 - 0299a01: 教已去智如境故始覺同本覺故亦非無常論云非如無常意識者簡未轉依時妄念意識是無常即知轉依已去眞智是常此簡能縁 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0406b17 - 0414b25: 謂佛果智與衆生中因性本覺無差別故是故即在纒之因具出纒果法以圓教中因果無二餘聖教中未見斯義二何以故下釋因具 [show] (2 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0452c23 - 0453a19: 處中辨法師釋云覺城者本覺也東者始覺也大塔廟者始覺覺本覺也則於此處説普照法界者則於始覺覺本覺處覺心無初從本 [show] (3 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0471c02 - 0472a19: 心故云從彼海起又釋從本覺所流故云從彼智起七成就下歎成善根故得佛加被力定也八離懈怠下歎求法專誠九歎見佛成行 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0517c21 - 0526c21: 證衆生心中眞如成佛故本覺無異以始同本總在衆生心中從體起用應化身時即是衆生心中眞如用大更無別佛如起信中多明 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0541a14 - 0548b04: 亡爲眞門矣如此入者則本覺湛然名窮果海眞非妄外則因果圓融心境無涯則解脱無際矣第三所謂下別明得法讃佛四十衆中 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0569c15 - 0573b12: 種子建立趣生故名爲廣本覺現量與佛等故名之爲大新新生故名之爲生染淨苦樂所不能動故名爲息即上法身在纒名藏謂空 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0588a08 - 0591b29: 無智増無明故信中之智本覺起故主同名首者梵云室利一名四實一首二勝三吉祥四徳是以譯者前後不同今通用之以信爲首 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0626b27 - 0628c27: 是四徳寶而自莊嚴斯則本覺如來升法須彌之頂三宗趣者先約會以十住行徳爲宗攝位徳果爲趣二品以嚴處請佛赴感爲宗根 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0628c29 - 0632c20: 住爲住則心絶動搖方契本覺湛然常住第九下方無上慧名如初頌又從法王教生當紹佛位故名無上頌意爲顯欲令増進心無障 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0634b14 - 0640b07: 生故所念眞如亦即本智本覺智故後二顯是恒沙性徳然此三心有一必兼餘二而三賢互有増微十住直心増故故名爲解解爲行 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0643b09 - 0649a26: 門決擇故言自然者法爾本覺内熏發故隨因所起者過去聞熏之所發故或於現在正思惟等而能知故言隨縁所起者謂得善友増 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0655a12 - 0660a09: 若約一人心即總相佛即本覺衆生即不覺乃本覺隨縁而成此二爲生滅門下半此二體性無盡即眞如門隨縁不失自眞性故正合 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0660a16 - 0667c18: 前後二會並無此智即是本覺之智了因自得悟不由師假佛縁顯故得云與及 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.