大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "得益" : Including related character :

1455 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..49 --- [ keyword count ]


 

大般涅槃經疏 (No. 1767) 0188b07 - 0191a18: 變如賢愚經云云三時衆得益此中不明交論往復直爾示於希有奇異外道覩變自知不逮仍奔至於婆枳多城問何不交論答三輪 [show] (2 hits)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0197a07 - 0202c21: 爲度衆生須説不定本令得益不令其執不定爲爭次譬中如醫用藥元爲差病 [show] (4 hits)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0224b07 - 0230a10: 五佛聽出家出家後修行得益言二法者或言止觀或定慧奢摩舍摩輕重音異 [show] (3 hits)
涅槃宗要 (No. 1769) 0243a19 - 0255c07: 於施作但隨施衆生見聞得益故説爲用此用有二種一凡夫二乘心所見者爲 [show] (1 hit)
彌勒上生經宗要 (No. 1773) 0299c25 - 0300b09: 萬億諸天發菩提心准此得益菩薩行願故知所聞是大乘教也評曰此教通被大小根性如言愛敬無上菩提心者欲爲彌勒作弟子 [show] (1 hit)
彌勒上生經宗要 (No. 1773) 0300b10 - 0300c04: 又説成道未明應現依經得益證小乘果以之故知非菩薩藏然縫衣之時短針爲要雖有長戟而無所用避雨之日小蓋是用普天雖 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0303b02 - 0304a19: 爲諸衆生聞讃菩薩功徳得益故説上生經爲令衆生聞讃成佛獲益故説餘二經四爲諸衆生□□種善根得益故説上生經爲令衆 [show] (15 hits)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0307a21 - 0307b04: 義故前四徳表衆生修行得益後一徳表彌勒因滿得種智果妙義者種智故 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0312a09 - 0312a16: 三得利約實所餘衆生亦得益而彌勒最勝故不説餘衆生也問何故彌勒集衆中不列答波離慶喜在衆中而不列是等皆舊衆故不 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0316c22 - 0317a21: 修因三見聖不同四彰生得益五還解本文言第一修因人者有三類一菩薩二二乘三凡人初菩薩者一云從初發心乃至法雲此義 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0317a22 - 0317c03: 菩薩應化二身第四彰生得益者且依此經得益有二一滅罪益二聞法益初中六一歸依得益如經云諦觀眉間白豪則除九十億劫 [show] (13 hits)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0317c07 - 0317c14: 應聲即禮以下第五生彼得益問隨觀一相應滅罪何故偏説白毫相光答諸功徳所成故謂大集經第三十七卷云一切衆生三世功 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0319b04 - 0319b06: 生二雖不願生一向聞名得益是初也 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0319b07 - 0319b12: 得聞是以下第二雖不生得益言闇處者三陰邊地者即八難邪見者則五見惡律儀者則不律儀對法論立十四種涅槃經立十六瑜 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0319c15 - 0319c21: 此中四一問二答三時衆得益四奉喜退流通可准也言他方者或有經云十方是則善慧地菩薩聞此經得入第十地健行定以此文 [show] (2 hits)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0322b20 - 0322b23: 者請佛佛爲説法三聞法得益四長者出家略結時衆可准也善財等者善來得戒也 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0324a02 - 0324a13: 十想次衆集所以後時衆得益是初也此中想者以慧爲體智度論無常想者即聖道力名或言四念處或言四諦或言無常想故若相 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0324a28 - 0324b06: 爾時衆中以下第三時衆得益者數名謂佛本行集經言百百千爲千萬千萬百爲十億十億百爲千億千億百爲萬億萬億百爲千萬 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0325c22 - 0325c29: 放光引可度五演梵音衆得益是初也謂樹枝如寶龍坐百寶華故名龍華樹依此樹下成菩提故名菩提樹也大成佛經云早趣出家 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0326a06 - 0326a12: 人民以下第五演梵音衆得益此中三初在華林次城邑益後靈山益初中九一攝衆二觀欲三尋因四彰師五義學六歸力七合奉八 [show] (2 hits)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0326a27 - 0326b12: 曰爾時彌勒佛以下第九得益約實爲論諸佛化物不定或一會或二會乃至十會無量會然而三會者約一化終前佛殘弟子然長阿 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0421a23 - 0433a07: 一向三利益異三會之中得益人別就初會中先序後正序正不定進退兩判一唯取如來所説爲正是則從初盡偈已來通判爲序偈 [show] (2 hits)
維摩義記 (No. 1776) 0433a13 - 0439b30: 聲聞前中常佛現國淨時得益所由下正明益寶積所將得無生者知土本淨從 [show] (2 hits)
維摩義記 (No. 1776) 0460a09 - 0469a13: 段明法施益城中下乞擧得益人見是神力聞其所説得益所由見前維摩所施 [show] (3 hits)
維摩義記 (No. 1776) 0498c28 - 0503a14: 於此佛所有最因縁應見得益徳力微劣莫能自運須大菩薩導引將來如無邊身流離光等各將無量菩薩來此而得利益如是等也 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0508b06 - 0513a27: 受等是第一句明聞者益得益同己故云亦得亦可此句擧劣顯勝明修行益若有手得是經典下是第二句明得經益若有讀誦解釋 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0513a28 - 0517b16: 魔怨修菩提是初地上所得益也降外摧魔是破邪益亦即是其利他益也彼具正智故破外道彼具勝道故能摧魔修菩提道是住正 [show] (2 hits)
維摩經略疏 (No. 1778) 0575c24 - 0578c04: 何實得度雨何甘露各令得益此諸菩薩但説中道實相甘露隨其偏圓所得不同故法華云佛平等説如一味雨隨衆生性所受不同 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0582c05 - 0583b18: 衆等是也三當機衆聞説得益如五百八部四衆等是皆戒乘倶急戒緩乘急也四結縁衆爲作未來解悟由漸即是戒急乘緩戒乘倶 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0588a18 - 0592b10: 佛誠言五佛現淨土時衆得益初正答爲二一答果二答因答果又二一正答二譬顯正答爲三一標章總答二別釋三結成初文言衆 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.