大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "得益" : Including related character :

1455 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..49 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0584c21 - 0588a05: 辨統二總辨眷屬三威光得益四偈讃如來五父王宣誥六倶行詣佛初文可知第二夫人下總顯眷屬者有徳曰夫人有色曰采女王 [show] (9 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0683a25 - 0690c16: 得自在下有十二句雜辨得益三得檀下十句約行辨益四入一切佛刹下七句約大用辨益後三並通諸位或可第二段明迴向第三 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0744a27 - 0751a19: 三善集助道即生得淨願得益衆生處上上勝生生而便得悲智勝念以助正道 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0833c20 - 0840a29: 亡名平等也當爾之時下得益名爲下結位入佛境者所證同也具十力者行徳同也墮佛數者如始出家便墮僧數第二佛子如轉輪 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0852a26 - 0857c25: 餘並文顯三何以下徴釋得益之由所以得者釋意云空觀成故於中二先智證 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0866c28 - 0869c12: 明見蓋益於中二先正明得益二佛子菩薩住此下明攝化轉益今初準晋經云種一恒河沙轉輪聖王所植善根所謂白淨寶網輪王 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0871c19 - 0880c01: 並可知後五中初一自敍得益即是領旨次偈領衆意請次偈歎衆堪聞次偈敍佛令請後偈正求説主已領佛意故不請佛第二口光 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0887c06 - 0893b15: 證實方能後二因圓果滿得益中究竟安隱謂菩提涅槃第七成就衆生者上通明二利心安今別明利物成就故上云則能慈愍度衆 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0915c05 - 0919c12: 因縁四是故皆得下明其得益今初有四一標光意二從眉間下主光體用表即法界中道無漏正智方能證前所現之法界故三世是 [show] (7 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0922b07 - 0927b02: 即預指後説初一即見竟得益二即聞化宿因三即歎發心處四即聞彼受持處五六及七皆普眼法門所證八聞依正莊嚴九即顯發 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0931c25 - 0939b04: 修前法二生歡喜下因修得益無濁約無他清淨約自體三如是思惟下推功歸友至此偏悲者修悲將滿故四又作是念下廣歎友能 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0941a19 - 0948b21: 修因十普智寶焔下聞經得益前六可知就第七佛興益物中三一明得道之場二須彌山下總顯佛數三其第一下別明初佛於中七 [show] (5 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0955b23 - 0962c29: 多即相在門二爾時下明得益第二纔始稽首下見正報中二先總標所謂下別顯於中五一見初發心時二或見初得慈心下見其修 [show] (8 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0021a01 - 0024c12: 七轉利益八造修益九頓得益十稱性益此依從淺至深自利利他等而爲其次今疏順前九門展轉相生後能成前以爲次第耳然見 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0086b26 - 0092c28: 時經目歴耳熏成其種故得益耳言終自醒悟者即五十八經云但以曾發菩提心故終自醒悟疏又云如日亦與等者出現身業中長 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0089x19 - 0089x19:  Footnote  時經目歴耳熏其成種故得益耳言終醒悟者即五)<乙> [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0188b06 - 0191c26: 應也今擧冥顯之機成前得益所以故云冥顯雙資于何不可疏身相如空法性身也者疏文有二先略釋經文後問答廣顯今初具四 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0633a06 - 0637a14: 意取不欲聞以喩不信而得益耳法華不輕可知菩薩之名起自聞謗之日者亦即此卷答云云何未發心而名爲菩薩如日光明諸明 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0662a26 - 0669c29: 爲王現變王乃發心詣佛得益王自述云世尊善知識者是大因縁所謂化導今得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心疏謂令不觀種姓 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0737b05 - 0737b24: 諸大乘經人天三乘同聞得益各別又華嚴經云於一毛端處及以一塵中諸佛轉法輪衆生解差別又經云菩薩在一小衆生身中成 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0774b10 - 0774b11: 第五明十大天王以自得益法門歎佛十地行果 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0774b12 - 0774b13: 日月天子八部王等以自得益法門歎佛十迴向行果 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0780c14 - 0781a21: 皆是如來以五位行攝生得益之衆還將行相法門次第作法樣式令其後學者一一倣之善知因果故 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0782c17 - 0783c28: 行大施門廣濟如海利他得益爲月光除煩惱熱得清涼故以此名號即是所行之行即此十箇菩薩之號是十住位中初發心上十波 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0796c01 - 0797a06: 衆如是當佛自衆來集復得益及賀佛出興心歡喜故衆生心喜動故地亦隨心動故此明初會當境之内大集一終然後面門放光普 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0799b13 - 0799c23: 因果法門行滿十方使令得益是故經云欲令一切菩薩大衆得於如來無邊境界神通力故放眉間光又光體是法界之理勝音大衆 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0800a21 - 0800c08: 於中菩薩示有疑問寄同得益皆是成其凡夫始信之心是故名爲擧果勸修生信分仍是信他佛及菩薩得然未是信自心得也第二 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0807c07 - 0807c12: 明第二如來歎威光入道得益所得之益是八地法門如經云得灌頂智慧海名無功用修極妙見 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0807c13 - 0807c17: 道場出興威光見佛聞法得益第三如來説頌歎威光之徳此二十二行頌明第三如來頌歎威光所得之法 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0808c17 - 0809a09: 亡得法性智清涼故約自得益之法以成佛號十行位中以十箇眼佛下名悉同號之爲眼爲明十行以智智眼利生攝益故佛號爲眼 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.