大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "命根" :

1793 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..60 --- [ keyword count ]


 

増一阿含經 (No. 0125) 0827c28 - 0828c22: 轉轉命促若死來至斷於命根恩愛別離五陰各散是謂大王有此四大皆不得 [show] (1 hit)
須摩提女經 (No. 0128) 0837c12 - 0839b27: 父母五親寧形五刖斷其命根終不墮邪見之中時六千梵志各共高聲而作是 [show] (3 hits)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0058c17 - 0060b25: 瑞應必定不祥將非我夫命根斷耶或是虎狼師子惡獸食噉我子復非遨戲墮山死乎念是事已便還所止尋見菩薩近一石岸在草 [show] (1 hit)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0061c02 - 0062c18: 雖受如是種種苦惱然其命根亦不肯盡大王當知我今從王無所求欲亦復不 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0128b11 - 0128c08: 尋起四兵伺捕二兄已斷命根軍馬不久當至大王今者何不逃命去也爾時大王聞是語已心驚毛竪身體掉動不能自持憂恚懊惱 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0128c15 - 0128c26: 殺父王竟伺捕二兄亦斷命根今者兵馬次來收我今欲逃命即便抱須闍提太子即出進路 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0148a10 - 0148b03: 頭頂上排山上石下斷其命根作是念已上山排石傷佛足指我慈悲心怨親同等復次提婆達多過去久遠不可計劫爾時有佛出興 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0150a01 - 0150a24: 心懷恐怖懼畏大臣斷其命根爾時五百大臣語婆羅門汝莫恐怖我等今者施汝無畏以大王故貧婆羅門何急用是膿血頭爲我等 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0163a20 - 0164a17: 思惟是已即取獵師奪其命根持師子皮還入山中到尸骸所即以牛頭栴檀聚而成𧂐以火闍維師子皮骨收取舍利起塔供養佛告 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0190a16 - 0191b25: 及無我所是故能捨身根命根一切必定不退於阿耨多羅三藐三菩提世界無有一切不善之名亦無受戒破戒之名毀戒悔過一切 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0216a06 - 0220b17: 光明來觸香氣來熏尋得命根還起如本與諸親屬共遊園觀以所五欲共相娯 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0222a22 - 0225a23: 若不受者我今要當斷汝命根然後乃去爾時諸人長跪叉手作如是言仁者今已爲我調御如仁所勅我今授持盡其壽命不復偸盜 [show] (2 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0280c16 - 0281b28: 耨多羅三藐三菩提令我命根於爾所日不絶意念不亂不生悔心盡彼邪命呪術得成告言善男子可取我皮時土鳴邪命手執利刀 [show] (2 hits)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0321a20 - 0322a08: 伺求其便而將毒藥斷彼命根我身如是本非眞實終致無常非聖愛故出家菩薩又觀自身如水上泡雖復妙好瑠璃珠色刹那因縁 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0570c10 - 0570c19: 答曰夫言死者神識去身命根已謝長與父母兄弟妻子眷屬恩愛別離永無重覩命終之後精神獨行歸於異趣恩愛好惡非復相知 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0763c03 - 0763c12: 若人行慈應不損害他身命根假使祭祀一切諸天及於火神殺害衆生得彼常樂定果報者猶尚不可殺害於命而用祭祀況復一切 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0841c09 - 0841c15: 作神通已莫害於彼龍王命根但當燒其皮肉筋骨悉令淨盡爾時世尊即作如是神通變化以神通故令彼龍王命不傷害但使其餘 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0853b25 - 0853b25:   第七即是壽命根 此等無有能殺者   [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0859c26 - 0859c26:   呑噉衆類身命根 我親自於彼處見   [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0902c02 - 0902c12: 我今可覓梵徳王便斷其命根若得殺者我即獨取王位治化彼優波伽作是念已欲取刀時更作是念此梵徳王於先爲我作此利益 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0911a16 - 0911a16:   我寧自捨此命根 於汝更不相擾亂 [show] (1 hit)
佛所行讃 (No. 0192) 0014b28 - 0014b28:   如人命根壞 身死形神離   [show] (1 hit)
僧伽羅刹所集經 (No. 0194) 0131a26 - 0131c08: 有香各當散離此亦如是命根已盡當載向塜間猶如彼蓮華子熟後復生萌芽此相亦如是數數受有猶彼壞敗花莖想衆生類於是 [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0373a25 - 0376b01: 雖貪其利王法嚴重懼失命根無敢與者如是往返了不能得時優婆夷倍増憂 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0492c24 - 0493b20: 答言彼地獄中亦是業力命根得存王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那答言須彌山有 [show] (1 hit)
衆經撰雜譬喩 (No. 0208) 0533a27 - 0533b13: 毒蛇者四大也草根者人命根也白鼠者日月也日月尅食人命日日損減無有暫住然衆生貪著世樂不思大患是故行者當觀無常 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0611b19 - 0611b19: 無著 火受苦樂 命根亦爾   [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0614b01 - 0614b29: 毀壞其器時彼瓦師懼失命根竊自逃走至迦尸國界復於彼土造作瓦器波斯匿王聞彼造器復遣臣佐至彼國界悉使壞破所造瓦 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0614c13 - 0614c24: 父前肝裂命終時父見子命根已斷即捨居業出家學道雖爲沙門念子在心不能捨離亦復不思惟道徳專定坐禪求増上法亦復不 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0619c18 - 0620b14: 所謂死人恩愛已離無復命根妻子五親永與世別風逝火滅水消土散各在異處魂神遷轉形如乾木無所覺知故曰死也我時比丘 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.