大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "命根" :

1793 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..60 --- [ keyword count ]


 

中阿含經 (No. 0026) 0431c14 - 0432c28: 悦故但爲除病惱故攝御命根故安隱無病故若不用者則生煩惱憂慼用則不生煩惱憂慼是謂有漏從用斷也云何有漏從忍斷耶 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0462a27 - 0463b15: 無常死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名死也此説死前説老是名老死是謂知老死如眞云何知老死習如眞謂因生便有老死是謂 [show] (2 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0467b01 - 0469c04: 出成則成興起五陰已得命根是名爲生諸賢生苦者謂衆生生時身受苦受遍 [show] (2 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0740c16 - 0744a02: 至惡而作是語令此沙門命根早斷令此沙門父母早死令此沙門種族絶滅令此沙門腹裂破壞禿頭沙門以黒自纒無子斷種汝寧 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0788c14 - 0790b06: 定起然因此身及六處縁命根是故從定起毘舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0790b10 - 0792b28: 界三者因此身因六處縁命根是謂三因三縁從無想定起如是彼二尊更相稱 [show] (1 hit)
佛説四諦經 (No. 0032) 0814b21 - 0815a15: 以隨以有欲成五陰已生命根已得是名爲生生賢者苦何因縁生苦爲生者人 [show] (1 hit)
佛説四諦經 (No. 0032) 0815a16 - 0815a26: 不復見命已盡五陰已捨命根已滅死時是名爲死賢者苦何因縁死苦死者人爲身更苦從更復更從受復受意念更苦從更復更從 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0085a11 - 0085b20: 出生得陰得界得入處得命根是名爲生縁生老死者云何爲老若髮白露頂皮緩根熟支弱背僂垂頭呻吟短氣前輸柱杖而行身體 [show] (1 hit)
縁起經 (No. 0124) 0547c19 - 0548a05: 蘊得界得處得諸蘊生起命根出現是名爲生生縁老死者云何爲老謂髮衰變皮膚緩皺衰熟損壞身脊傴曲黒黶間身喘息奔急形 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0556c13 - 0557a07: 不停諸根散壞如腐敗木命根斷絶宗族分離無形無響亦無相貎如是諸比丘名曰念死便得具足成大果報諸善普至得甘露味至 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0598a02 - 0599a24: 授決者便當於此處斷其命根不願此生爾時世尊告曰梵志不可以此五莖華授無上等正覺梵志白言願世尊與我説菩薩所行法 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0607c13 - 0607c23: 無常諸陰散壞宗族別離命根斷絶是謂爲滅盡彼云何變易齒落髮白氣力竭盡年遂衰微身體解散是謂爲變易法是爲比丘三有 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0627b25 - 0628a26: 者何時當報怨我今斷其命根時長生太子右手自拔劍左手摸王髮然復作是念我父臨欲命終時而告我言長生當知亦莫見長亦 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0628a29 - 0629a07: 何日當剋我今正爾斷此命根乃名爲報怨是時復作憶念汝長生亦莫見長亦莫見短父王有是教勅怨怨不休息自古有此法無怨 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0638a02 - 0638c29: 無病三者名爲死盡壞敗命根四者有常之物歸於無常是謂大王有此四法不可障護非力所能伏也大王當知猶如四方有四大山 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0660a01 - 0661c16: 母五親寧形毀五刻斷其命根終不墮此邪見之中時六千梵志各共高聲而作 [show] (3 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0686c20 - 0687b21: 入陣時便爲他所捉或斷命根是謂第四戰鬪人也復次第五戰鬪人著鎧持仗欲入陣鬪彼若見風塵若見高幢若見箭若爲他所捉 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0687b27 - 0688a19: 非怖畏設爲他所捉或斷命根是謂第四之人復次第五有人著鎧持仗入軍共鬪彼盡能有所壞廣接國界是謂第五之人出現於世 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0689a04 - 0689c03: 此火毒熱不可稱計斷其命根受苦無量世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言我聞法無清白 [show] (3 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0712c12 - 0713c11: 具足口戒具足意戒具足命根清淨不殺害心無妬嫉心是謂有此六法生於善處云何修六法至於涅槃所謂六思念法云何爲六所 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0744c03 - 0744c27: 不可稱也然復不能濟彼命根是時尊者那伽婆羅便説此偈 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0755a07 - 0755a24: 於一切衆生有其衆生依命根存形有食則存非食命不濟施惠一切衆生其報無量受其果報無有増減佛告長者善哉善哉長者平 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0756c16 - 0758a25: 0879;者當自斷其命根寶藏如來報曰夫處女人之身求作轉輪聖王者 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0766b22 - 0767b20: 修菩薩行由一鴿故自投命根何況今日以成佛道當捨此比丘乎終無此處又釋提桓因先不瞻此病比丘毘沙門天王護世之主亦 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0772a10 - 0772a10:   於彼般涅槃 盡其命根[show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0772c13 - 0773b19: 之類執草便成刀劍斷斯命根其中衆生行慈心者無有瞋怒見此變怪皆懷恐懼悉共馳走離此惡處在山野之中自然剃除鬚髮著 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0785c24 - 0786a25: 由盜故劫奪物者即斷他命根若有衆生好喜貪泆種三惡道若生人中門不貞 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0797b14 - 0798a24: 變易五親分張捨五陰身命根斷壞是謂爲死比丘當知故名爲老病死此名爲因縁之法廣分別其義諸佛如來所應施行起大慈哀 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0803c29 - 0804a29: 不得至如來所此人今日命根已熟爾時提婆達兜來至世尊所語諸弟子我今不宜臥見如來宜當下床乃見耳提婆達兜適下足在 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.