大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "入不二法門" : Including related character : 入不二法门

322 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --- [ keyword count ]


 

四明十義書 (No. 1936) 0838b02 - 0838b03: 別已亡則歴外境時任運入不二法門也」 [show] (1 hit)
黄龍慧南禪師語録/附、黄龍慧南禪師語録續補東晙 (No. 1993) 0638a20 - 0638a24: 靜念爲二不動不靜是爲入不二法門通達此道者更問朱頂王菩薩撃禪床下座出莊回云去時一溪流水送回來滿谷白雲迎一身去住非 [show] (1 hit)
宏智禪師廣録 (No. 2001) 0022c20 - 0022c25: 問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法無言無説無示無識離諸問答是爲入不二法門於是文殊師利問維 [show] (3 hits)
佛果圓悟禪師碧巖録 (No. 2003) 0209b16 - 0209c03: 合取口何等  是菩薩入不二法門知而故犯文殊曰如我意者道什麼直得分疏不下擔枷過状把髻投衙於一切法喚什麼作一切法無 [show] (3 hits)
佛果圓悟禪師碧巖録 (No. 2003) 0209c04 - 0210a01: 無示無識離諸問答是爲入不二法門蓋爲三十二人以言遣言文殊以無言遣言一時掃蕩總不要是爲入不二法門殊不知靈龜曳尾拂迹 [show] (3 hits)
萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵録 (No. 2004) 0257b05 - 0257c07: 問文殊師利何等是菩薩入不二法門問處第幾文殊師利曰好與劈口&T0067 [show] (3 hits)
宗鏡録 (No. 2016) 0442a04 - 0444c02: 無菩薩心無聲聞心是爲入不二法門故知既以無心現心則無法現法何者以一切境界隨念而生念既本空法復何有如大法炬陀羅尼經 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0626a25 - 0631a26: 若觀無明見中道者即是入不二法門住不思議解脱故入不思議法門品云若知無明即是明明亦不可得是爲入不二法門若入中道即能 [show] (2 hits)
宗鏡録 (No. 2016) 0645a26 - 0650c09: 即是明明亦不可得是爲入不二法門但衆生迷倒不見心之無心明成無明爾又大涅 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0678c19 - 0684a24: 之義答龍樹天親豈不同入不二法門乎今本爲佛教隨義有所開而用釋何得取捨定 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0877b05 - 0879c27: 則無有識無所識者是爲入不二法門故知見有二法乃至纖毫並皆屬識境識倶亡乃入眞空之理所以智光論師立中根説法相大乘境空 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0438b03 - 0438c26: 慧文禪師得之由文字中入不二法門以授南岳思大師當時教尚簡密不能廣被而空有諸宗扇惑方夏及大師受之於是開止觀法門其教 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0443b26 - 0443c15: 逆境尤多而心地泰然深入不二法門公之學佛得力豈易測哉二沙門欲刋石以傳之人謹書諸後以歸之妙珣了怡二沙門之名云慶元二 [show] (1 hit)
天台九祖傳 (No. 2069) 0098b21 - 0098c03: 北齊禪師得之由文字中入不二法門以授南嶽斯言盡之後學尊敬不敢正斥其諱以北齊尊者稱焉 [show] (1 hit)
歴代法寶記 (No. 2075) 0186a15 - 0195c13: 讃維摩詰無有言説是眞入不二法門和上説無念法法本不自又云知見立知即無明 [show] (1 hit)
景徳傳燈録 (No. 2076) 0414a19 - 0414b25: 師特地西來僧問諸聖皆入不二法門如何是不二法門師曰但恁麼入曰恁麼即今古 [show] (1 hit)
景徳傳燈録 (No. 2076) 0440c20 - 0444b08: 摩座主問經云諸菩薩各入不二法門維摩默然是究竟否師曰未是究竟聖意若盡第 [show] (2 hits)
北山録 (No. 2113) 0583b16 - 0585c17: 群動於絶眹蕩蕩焉眞可入不二法門之夷路也攝萬有而入於一指趣寂衆慮而泯其 [show] (2 hits)
維摩經義疏 (No. 2186) 0047a05 - 0055a04: 佛道二品化中根人第三入不二法門與香積二品化下根人就第一擧二品化上根中亦有二第一問疾品中人則唯淨名一人事則唯現疾 [show] (1 hit)
維摩經義疏 (No. 2186) 0059c03 - 0060a17: 入不二法門品第九 此品明菩薩入不二法門故因爲品目也此下二品凡擧六品化三根中第三化下根上觀衆生品云菩薩觀衆生即空 [show] (2 hits)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0076b06 - 0076b24: 文鈔三上云然淨名第二入不二法門品○文殊師利曰如我意者於一切法無言無説無示無識離諸問答是爲入不二法門於是文殊師利 [show] (4 hits)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0252a25 - 0252c17: 不入不出不溢不教是爲入不二法門是也此是無生義云以無可滅故是本自不生即法自在菩薩曰生滅爲二法本不生今則無滅得此無 [show] (2 hits)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0260b07 - 0260b17: 無言文珠師利歎曰是眞入不二法門義當頓教默絶萬法陰入界等染淨諸法並皆同此若無維摩默不二理即一切法不成等文疏五圓教 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0743a09 - 0751a08: 道場成就一切智故亦是入不二法門得無生忍也大品明從初發心即坐道場轉法輪度衆生當知此菩薩爲如佛亦是阿字門所謂一切法 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0268c18 - 0269a08: 已仁者當説何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言文殊師利歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是眞入不二法門什曰夫默語雖異 [show] (2 hits)
中論疏記 (No. 2255) 0074a26 - 0074b05: 不二法門者如彼經中卷入不二法門品維摩詰語衆菩薩言諸仁者云何入不二法門會中法自在菩薩言生滅爲二得無生法忍爲入不二 [show] (4 hits)
中論疏記 (No. 2255) 0098c08 - 0099a26: 云五者即此八不是淨名入不二法門等者此下第五約不二法門以辨攝法也言然不二法門等者述義云此中雖以所證之理爲本而取不 [show] (1 hit)
中論疏記 (No. 2255) 0099a27 - 0099c24: 即云等者淨名經中卷末入不二法門品有三十一菩薩初從法自在菩薩終訖樂實菩薩故云三十餘菩薩今法自在菩薩者三十一菩薩説 [show] (8 hits)
中論疏記 (No. 2255) 0101c03 - 0102a29: 淨名經等者如彼經中卷入不二法門中寂根菩薩曰佛法衆爲二佛即是法法即是衆是三寶皆無爲相與虚空等一切法亦爾能隨此行者 [show] (2 hits)
中論疏記 (No. 2255) 0235a14 - 0235b01: 如淨名等者案彼經中卷入不二法門品有三十一菩薩各説不二法門是也 言答淨名經云等者案彼經中卷文殊問疾品中文殊師利問 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.