大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "入不二法門" : Including related character : 入不二法门

322 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --- [ keyword count ]


 

十二門論疏聞思記 (No. 2257) 0260b17 - 0260b18: 等者師云依此釋意可訓入不二法門不可讀入不二法門 [show] (2 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0056c29 - 0057b20: 佛性即法身説無垢稱經入不二法門品寂靜根言佛・法・僧寶分別爲二若了佛性即是法性法即僧性如是三寶皆無爲相與虚空等諸 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論立義分略釋 (No. 2287) 0578a01 - 0578b26: 或超兩重三大義法門趣入不二法門或超兩重一心法界趣入不二法門如是超入重重無盡是即機根萬差故也除不動玄理等二論解釋 [show] (2 hits)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0611a17 - 0611b08: 則善吉朕叱 維摩詰經入不二法門品云後秦鳩摩羅什譯於是文殊師利問維摩詰我等各自説已仁者當説何者是菩薩入不二法門[show] (3 hits)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0655c13 - 0655c26: 法門後問文殊言何等是入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法無言無説無示無識離諸問答是爲入不二法門於是文殊師利問維 [show] (4 hits)
大乘三論大義鈔 (No. 2296) 0124a02 - 0126b09: 自不生今亦無滅是名爲入不二法門故知八不即不二門 問答爾不二有三階別八不亦然 答不二既爾八不亦然初假名言而明八不 [show] (1 hit)
三論玄疏文義要 (No. 2299) 0314c15 - 0314c22: 之文云自外凡十信位皆入不二法門不二即是無生異名也又山門相承義云初發心已來即二諦並觀故知地前初發心亦與佛果無別義 [show] (1 hit)
三論玄義檢幽集 (No. 2300) 0409c14 - 0410a11: 一切諸法無言無説是爲入不二法門於是文殊師利問淨名言何等是入於不二法門時維摩詰黙然無言文殊讃言是眞入不二法門也乃 [show] (2 hits)
三論玄義鈔 (No. 2301) 0505a11 - 0505a15: 淨名杜口等者 入不二法門中在此事云云 問五眼・七辨人法中何乎 答師云人所攝何者五限不見七辨不言者釋迦掩室所貌故 [show] (1 hit)
三論玄義誘蒙 (No. 2302) 0537b26 - 0538a08: 五十七日不説法維摩經入不二法門品云維摩詰默然無言第二扶衆見然道實非有遂言見有得道乃是見有非見道也故淨名云法名無 [show] (1 hit)
大乘玄問答 (No. 2303) 0585b28 - 0585c13: 此無二云云維摩經中説入不二法門也豈唯説二諦法乎 [show] (1 hit)
八識義章研習抄 (No. 2305) 0659a26 - 0659b14: 數於中平等無二者是爲入不二法門又云淨解菩薩曰有爲無爲爲二若離一切數即心如虚空以清淨慧無所礙者是入不二法門已上此 [show] (2 hits)
三論名教抄 (No. 2306) 0743a09 - 0744b02: 常住無差別事若依淨名入不二法門明三寶皆無爲相與虚空等即以無爲爲體此皆隨義説之無相違背 問經云名一義異名異義異何 [show] (1 hit)
三論名教抄 (No. 2306) 0764b09 - 0767b08: 之文云自外凡十信位皆入不二法門百論序疏證十信之初得無塵想云涅槃經云發心畢竟二不別如是二心先心難華嚴云初發心時即 [show] (1 hit)
大乘一切法相玄論 (No. 2316) 0152a01 - 0152c15: 伽經説如來藏維摩經説入不二法門大般若説般若波羅蜜多涅槃經説佛性等如是教示相非安立法相差別而教示唯識相此名非安立 [show] (1 hit)
唯識義私記 (No. 2319) 0351c11 - 0351c27: 菩薩曰云何菩薩善能悟入不二法門仁者應任己辨才各隨樂説乃至時有菩薩名法自在作如是言生滅爲二若諸菩薩了知諸法本來無 [show] (6 hits)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0556a24 - 0557b17: 言無説無示難諸問答爲入不二法門是以眞如教體破無言説以詮顯之猶非深極依詮顯故亦即第二無相教相教相者即法門第三證得 [show] (1 hit)
華嚴五教章指事 (No. 2337) 0228b17 - 0228c03: 摩經中初三十二菩薩者入不二法門品云爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門會中有菩薩名法自在説言諸仁者生滅 [show] (8 hits)
五教章通路記 (No. 2339) 0396c26 - 0397c27: 二遣二門如維摩經中卷入不二法門品説法自在菩薩曰生滅爲二不生不滅名入不二法門徳首菩薩曰我及我所爲二無我我所名入不 [show] (4 hits)
五教章通路記 (No. 2339) 0398a14 - 0398c02: 默然無言文殊歎曰是眞入不二法門祖曰若無維摩默不二理即一切法不成一念不生等者一念妄心不生云何不得名佛清涼云念想都 [show] (1 hit)
五教章通路記 (No. 2339) 0399a17 - 0399b17: 淨名大士是也彼經中卷入不二法門品之末先三十二人菩薩各説不二訖次下經云於是文殊師利問維摩詰我等各自説已仁者當説何 [show] (5 hits)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0638c15 - 0639a23: 上末云三十二菩薩等者入不二法門品云爾時維摩詰語衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門會中有菩薩名法自在生業二不生業一 [show] (6 hits)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0639a24 - 0639b03: 無言文殊師利歎曰是眞入不二法門義當頓教文又云終教門者復有二種一始二終言始門者即維摩經中不二法門品三十二菩薩顯不 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0370b27 - 0373a14: 默然無言文殊歎曰是眞入不二法門孔目云義當頓教默絶萬法陰入界等染淨諸法並皆同此祖曰若無維摩默不二理則一切法不成孔 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0373a15 - 0373b11: 乃至無有文字語言是眞入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得無生法忍文問論云四相倶時而有皆無自立本來平等同一 [show] (2 hits)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0424b10 - 0425a01: 空於其中而通達者是爲入不二法門又菩薩品云諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅又如楞伽等恐煩不述耳此中二義與眞 [show] (1 hit)
漢光類聚 (No. 2371) 0377c05 - 0377c25: 不値知識入經藏見中論入不二法門故隨法行相承也龍樹菩薩智論隨信隨法二種相承共佛法弘通諸佛使釋給隨信行相承聲塵相承 [show] (1 hit)
鹽山拔隊和尚語録 (No. 2558) 0579a02 - 0579a17: 用現前維摩不良久亦不入不二法門爐中香煙猶有進天機  淨昭禪尼三十三年忌 [show] (1 hit)
大燈國師語録 (No. 2566) 0220b11 - 0220b17: 問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利云如我意者於一切法無言無説無示無識離諸問答是爲入不二法門代維摩打出於是文 [show] (3 hits)
少林無孔笛 (No. 2571) 0361c08 - 0361c21: 問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊曰如我意者於一切法無言無説無示無識離諸問答是爲入不二法門的當也無師曰碧玉盤中 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.