大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "不二法門" : Including related character : 不二法门

528 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..18 --- [ keyword count ]


 

般若波羅蜜多心經幽賛 (No. 1710) 0527b05 - 0527b19: 如・無相・不生不滅・不二法門・無諸分別・離言觀等皆此觀攝如是所説空有・境心・用體・所王・事理五種從麁至細展轉 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0691a06 - 0692c03: 非正説三十二菩薩各入不二法門文殊稱善大論明阿那波那皆是摩訶衍以不可得故當知從行則別所契則同求那跋摩云諸論各異 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0732b21 - 0739c09: 場成就一切智故亦是入不二法門得無生忍也大品明從初發心即坐道場轉法輪 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0835a03 - 0838b16: 不二故通三十二菩薩入不二法門者既有能入之門門皆趣理準例五百三十二亦 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0948b15 - 0951a14: 品香積品等是事殊絶入不二法門品是理殊絶雖有此勝亦不明大小並席具對衆機等意般若論通則通於三教故曰三人論別則獨在 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0104c21 - 0105c26: 領解如淨名默然是眞入不二法門也又權實不可思議非言非念而言而念非言而言故上來口陳領解亦非念而念今則默念領解上來 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0127a18 - 0135a25: 種如三十二菩薩各説入不二法門華嚴中種種行類相貌皆爲種種根機施若干譬 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0185c13 - 0194a20: 中明第一義空空即常也不二法門正明中道常也不思議品明常家之用觀衆生佛道以空假顯中香積佛品明香飯體常菩薩行去復宗 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0382b05 - 0388c13: 皆悟不凡不聖不小不大不二法門然後以權實二智適化無方隨縁益物淨名大致爲如此也問淨名經何故明成就衆生淨佛國土耶答 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0396c19 - 0405b28: 體虚通故名爲門如淨名不二法門華嚴法界法門等二者能通方便故爲方便作門有人言通相之功乃由乎一極故一爲方便之門級引 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0466b22 - 0482b10: 若人説中不出三階如入不二法門行中不出二觀一不二觀二無著觀上是聖説法 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0602b07 - 0610b26: 淨名經三十餘菩薩説入不二法門也所作佛事未曾暫廢者根性萬差教門無數總而論之爲令悟入佛道故云所作佛事從初得佛之始 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0687b13 - 0687b24: 別也無二相者即是餘經不二法門如彼三類説不二義地前學作有相無相・利他自利・二智行故後一加行求正道故教音古孝反訓 [show] (1 hit)
觀音玄義 (No. 1726) 0884c23 - 0892a09: 空空名不可得空是爲入不二法門即是圓教就空門辯普門之意也三十一菩薩各説不二門文殊説無説爲不二門淨名杜口爲不二門 [show] (1 hit)
觀音玄義記 (No. 1727) 0908c05 - 0915a15: 然不滅如是解者是爲入不二法門彼疏釋云生死是縛是然涅槃是解是滅爲二今 [show] (1 hit)
觀音義疏 (No. 1728) 0921a27 - 0929a07: 無四大無空無識是爲入不二法門成王三昧能遍十法界垂應以事中慈悲救果報 [show] (1 hit)
觀音義疏 (No. 1728) 0929a14 - 0936a01: 云亦不分別是男是女入不二法門云無聲聞心即無於定無菩薩心即無於慧小乘 [show] (1 hit)
觀音義疏記 (No. 1729) 0941a28 - 0946b09: 與拔二故淨下引經證入不二法門品明相菩薩曰四種異空種異爲二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種 [show] (2 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0116c01 - 0119c10: 理事混融無礙唯一無住不二法門維摩經中盛顯斯義又此經云知非有是有・有是非有・非相是相・相是非相良由本以非有爲有 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0214a11 - 0215a11: 實性此之謂也又維摩經不二法門品皆是此義也二兩倶無實喩謂衆生約内報喩法非衆生約外器喩非法皆無定性倶不有又釋以衆 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0244b10 - 0248a07: 是迴向一切智性是名入不二法門三捨離下明觀益初離散動益離憍慢等離惑染益上來久實竟自下第二依實起用於中三初總標謂 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0269a22 - 0274a03: 種一始如三十二菩薩顯不二法門者是二終即文殊所顯不二者是此始終兩門並具無分別教義空有二門二始教中亦二一始如百法 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0342b07 - 0344a26: 其中不取不捨者是爲入不二法門是此義也八疑云上起眞妄有見故以無破之若爾斷無二諦應當正理論云我非有相問此我非有豈 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0062b15 - 0070b12: 不二是也然淨名第二入不二法門品前有三十二菩薩各説不二法門後問文殊師利云何等是入不二法門文殊師利曰如我意者於一 [show] (6 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0126b08 - 0132c04: 章之文不二之門即淨名不二法門品亦如疏説因言而顯言者若無文殊讃默之言安知無言之爲妙故寂滅之相假以言詮言大千之義 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0134c26 - 0143c07: 生不滅如是解者是爲入不二法門又寶印子菩薩曰樂涅槃不樂世間爲二若不樂涅槃不厭世間則無有二所以者何若有縛則有解若 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0158c18 - 0166b18: 別是邪是正者即淨名入不二法門品中珠頂王菩薩之言疏善者善之等即借用老 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0205b01 - 0209b10: 無淨相離於見相是爲入不二法門也下經云若有見正覺解脱離諸漏不著一切世彼非證道眼若有知如來體相無所有修習得明了是 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0209b18 - 0216c07: 善財而増長發心無言於不二法門悉力於安樂行品教龍吉祥之分衞下位莫知答琉璃光之光明正覺稱妙談般若之玄致屡質本師説 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0218a06 - 0225a05: 第三偈下收上四偈成一不二法門即淨名經寂根菩薩曰佛法衆爲二佛即是法法 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.