大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "不二法門" : Including related character : 不二法门

528 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 --- [ keyword count ]


 

華嚴一乘教義分齊章 (No. 1866) 0499a09 - 0499c25: 性即因縁因縁即無性是不二法門故也非直二義性不相違亦乃全體相收畢竟無二也所執性中雖復當情稱執現有然於道理畢竟是 [show] (1 hit)
華嚴五教止觀 (No. 1867) 0511c20 - 0512b05: 二而不二不二而二名入不二法門次至維摩默答寂無言説名眞入不二法門文殊歎曰善哉善哉默然無言是眞入不二法門解云維摩 [show] (3 hits)
華嚴經内章門等雜孔目章 (No. 1870) 0555b29 - 0556c12: 言文殊師利難曰是眞入不二法門義當頓教默絶萬法陰入界等染淨諸法竝皆同此若無維摩默不二理即一切法不成所以知之故對 [show] (1 hit)
華嚴經内章門等雜孔目章 (No. 1870) 0558c17 - 0559a24: 教門頓教門者如維摩經不二法門品維摩直默以顯玄意者是此如絶於教義相想不及廣如大般若經那伽室利分説漸教門者略有三 [show] (4 hits)
華嚴經問答 (No. 1873) 0599b27 - 0599c06: 故爲音聲維摩以以默現不二法門豈非教既教亦得從方説爲音聲也又三乘中以理即事事而無非理既理即言默説皆理理無二故默 [show] (1 hit)
華嚴遊心法界記 (No. 1877) 0644b19 - 0646b07: 菩薩各説二而不二各入不二法門次至維摩維摩默答寂無言説名入不二法門文殊歎曰善哉善哉當知無有言説名字名入不二法門 [show] (4 hits)
註華嚴經題法界觀門頌 (No. 1885) 0702b17 - 0702b25: 示疾於此會諸菩薩各説不二法門竟時文殊問言何等是菩薩入不二法門淨名默然無言名爲杜口也且如二聖人豈可無辨才也蓋辨 [show] (2 hits)
摩訶止觀 (No. 1911) 0078b17 - 0086a09: 名三十二菩薩各説已入不二法門若言生滅是生死爲二不生不滅則無二乃是空門何關中道今解生是生死滅是涅槃是爲二雙遮二 [show] (2 hits)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0216c13 - 0224c19: 至無有言説文字是眞入不二法門得名滅絶淨名杜口無言得名絶滅問同得絶待何故不同答兼有所表故示異途諸菩薩表能詮不同 [show] (1 hit)
四念處 (No. 1918) 0555c15 - 0563a15: 默然無言文殊歎曰眞入不二法門當知玄妙玄妙不可思議復不可思議但可冥悟 [show] (1 hit)
四念處 (No. 1918) 0567a19 - 0573b12: 四門倶開門雖有四只是不二法門也觀此無明爲從無明生爲從法性生瓔珞及地論皆解云從法性生攝論云從無明生依阿黎耶識起 [show] (1 hit)
四念處 (No. 1918) 0575c19 - 0580b03: 是明明亦不可得是爲入不二法門但衆生迷倒不見心之無心明成無明云云問衆 [show] (1 hit)
觀心論疏 (No. 1921) 0608c01 - 0614c06: 入又如五千菩薩各説入不二法門即五千門也經略出三十二菩薩耳而最初法自 [show] (7 hits)
四教義 (No. 1929) 0722a01 - 0725b07: 此經三十二菩薩各説入不二法門乃至八千菩薩皆説入不二法門故法華經云以 [show] (2 hits)
四教義 (No. 1929) 0725b14 - 0729a03: 實性也無二之性即是入不二法門又一實諦者即是不生不生不生不生不可説故是故淨名居士默然杜口文殊稱歎意在於此也 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0729a10 - 0731c13: 淨名經明諸菩薩各説入不二法門即其意也今略以五意解釋一略辨四門相二正 [show] (4 hits)
四教義 (No. 1929) 0760a19 - 0764a19: 正如此經諸菩薩各説入不二法門一往雖同細撿不無四門之別而多用非空非有門入不思議解脱也此義在下自當可見若隨機利物 [show] (2 hits)
四教義 (No. 1929) 0764a26 - 0769a04: 者正以圓破偏也又説入不二法門而獨默然者表圓教内證法門不可説示也第五 [show] (4 hits)
天台八教大意 (No. 1930) 0769a12 - 0773c14: 妙華嚴法界廣大淨名入不二法門般若最上之乘涅槃一心五行等並圓妙法也此等圓妙一理無他兼帶半滿權覆於實旨趣猶隱今從 [show] (1 hit)
天台四教儀 (No. 1931) 0774c13 - 0780c28: 聞諸佛功徳之香又云入不二法門般若明最上乘涅槃明一心五行又經云有人入 [show] (1 hit)
四明十義書 (No. 1936) 0838a23 - 0838a24: 心相續觀道無間方得入不二法門 [show] (1 hit)
四明十義書 (No. 1936) 0838b02 - 0838b03: 已亡則歴外境時任運入不二法門也」 [show] (1 hit)
念佛三昧寶王論 (No. 1967) 0134a19 - 0134c08: 三昧之宗者欲令弱喪知不二法門存乎語默匪唯淨名杜口文殊興讃而已矣何則 [show] (1 hit)
寶王三昧念佛直指 (No. 1974) 0355b11 - 0355b11: 開示禪佛不二法門第七 [show] (1 hit)
寶王三昧念佛直指 (No. 1974) 0363c29 - 0363c29:   開示禪佛不二法門第七 [show] (1 hit)
黄龍慧南禪師語録/附、黄龍慧南禪師語録續補東晙 (No. 1993) 0638a20 - 0638a24: 念爲二不動不靜是爲入不二法門通達此道者更問朱頂王菩薩撃禪床下座出莊回云去時一溪流水送回來滿谷白雲迎一身去住非 [show] (1 hit)
圓悟佛果禪師語録 (No. 1997) 0735b05 - 0735c09: 去何從千古令人望莫窮不二法門今正問夜來明月上高峯只如維摩一默意旨如 [show] (1 hit)
圓悟佛果禪師語録 (No. 1997) 0789c06 - 0789c12: 自説已云何是仁者所説不二法門師云這一轉語叢林話會不少有道默然有道良久有道據坐有道不對要且摸索不著直得其聲如雷 [show] (1 hit)
大慧普覺禪師語録 (No. 1998A) 0884c12 - 0886b01: 耶離城三十二菩薩各説不二法門末後維摩詰無語文殊讃善豈不是菩薩默然須 [show] (1 hit)
密菴和尚語録 (No. 1999) 0973a03 - 0973a07: 即不問諸人且道文殊問不二法門維摩因什麼默然喝一喝云貪他一粒粟失却半年糧 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.