大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "文証" : Including related character : 文證

1490 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..50 --- [ keyword count ]


 

阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0017c10 - 0018a20: 以依聲説此倶生依有成文證如智蘊説若依空三摩地入正性離生彼於苦法智忍相應定以依聲説此亦如是有餘師説此等無間 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0452a15 - 0453a04: 説縁道理又本論中亦有文證大望造色無五種因如説有色處非無記爲因亦非無記謂善色處若諸大種望所造色於五因内隨作 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0601a23 - 0603c10: 爾經論理相違故且引經文證四靜慮非同一繋如契經言彼作是思我當安住尋伺寂靜第二定中雖作是思而不能入復作是念何 [show] (2 hits)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0621a18 - 0625b13: 諸聖教中處處見有分明文證且如經言告衣袋母汝眼於色若不見時彼色爲 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0625b26 - 0627b05: 煖彼經非證即彼經中有文證成去來有故如彼經言於有内眼結如實了知我有内眼結非善心位有結現行故知彼經説有過未又 [show] (1 hit)
阿毘達磨藏顯宗論 (No. 1563) 0826a09 - 0826b18: 如順正理又本論中亦有文證大望造色無五種因如説有色處非無記爲因亦非無記謂善色處若爾應與經論相違如契經言因四 [show] (1 hit)
大乘中觀釋論 (No. 1567) 0158a12 - 0158a15: 乃至識法亦是無常以此文證有色等蘊 [show] (1 hit)
大慧度經宗要 (No. 1697) 0073a21 - 0074a03: 提諸法先有今無耶以是文證當知此經説涅槃法亦無自性而彼第二法輪中言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃不言涅槃 [show] (1 hit)
金剛般若疏 (No. 1699) 0087a18 - 0087c03: 説摩訶般若次在第二次文證亦有三一者此經下文須菩提問佛云頗有衆生得聞如是言説章句生實信不若爾前已説大品無量 [show] (1 hit)
佛説仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記 (No. 1706) 0291b06 - 0296b06: 約位格量如文又引大品文證謂是菩薩別立忍名是亦褒揚菩薩引進二乘之意然前於聲聞明皆羅漢則無間於學無學今於菩薩 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0684a24 - 0684c24: 王中王餘亦如是非但引文證教餘義亦成 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0698b19 - 0705b16: 二十三説及能破者有經文證皆判是隨情二諦意耳無文證者悉是邪謂同彼 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0765a12 - 0765a18: 次第三明本迹開合四引文證成五廣解六三世料簡七論麁妙八結成權實九利益十觀心 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0765c18 - 0766a23: ○四引文證者不遠索他經亦不通引部内但就本門證成十義也然先佛法華如恒河沙阿閦婆偈今佛靈山八年説法胡本中事復 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0766a24 - 0768a28: 是因人復顯位妙也一句文證成三妙三妙即本時因妙非迹因也迹因多種或 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0779a06 - 0780a28: 二論體意三正明體四引文證北地師用一乘爲體此語奢漫未爲簡要一乘語通濫於權實若權一乘都非經意若實一乘義該三軌 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0801c01 - 0805b08: 救云小乘亦有十二部引文證云雪山忍草牛若食者即出醍醐更有異草牛若 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0806a14 - 0807b21: 即爲六一擧大綱二引三文證三五味半滿相成四明合不合五通別料簡六増 [show] (2 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0822c11 - 0826b20: 以爲三譬譬三味也次引文證同中言三子三田三馬等者涅槃迦葉白佛如來 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0826b21 - 0827c12: 是燈明之文故云古也次文證宗中二先引次即是下釋初文亦是文殊釋伏疑文也次釋中先約迹次約本迹門約弟子因本門約佛 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0827c13 - 0830a03: 等譬文意可知又引本迹文證具如下引問論宗去以用難宗論字平聲論宗既取自行論用何故倶取自他答如文此下諸問對簡者 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0835a03 - 0838b16: 絶精絶麁爲何所詣引經文證義亦如前會稽基即法華寺基也言表同者不知 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0838b23 - 0846b17: 第五記故此中圓絶廣引文證譬類釋出圓絶相状於中初正釋四教不同前三如文四圓教中爲二初正釋次以空有二門判前所釋 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0846b24 - 0849b16: 患又二先出過次引纓珞文證言經又稱等者生已復生生生不已故云十二牽連等也此十二下釋名新新秪是念念續起次料簡中 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0854b01 - 0861b06: 第三記次今意者借於此文證權實部法華已前如地相教道至法華經猶如地實及以證道説佛自證名爲地實約佛自行故云證道 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0869b12 - 0876a18: 眞釋具足中先釋次引多文證其能如是是名奉律者觀心無生究竟持戒具如波離章中心無内外及以垢淨名眞奉律久修梵行等 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0880c28 - 0883b16: 廣釋行相初如文次引二文證者初大論如文次大品文中云行生脩者大論八十先擧經云須菩提白佛菩薩云何行般若波羅蜜云 [show] (3 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0901a21 - 0904c02: 應如機中慈悲各説及引文證等文亦從略次別答中但語機邊亦應論應若別論者以現在爲應何者過去已過未來未具若爾機應 [show] (2 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0904c09 - 0910c18: 引證中言論云等者大論文證也言祕密者非八教中之祕密但是前所未説爲 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0913b09 - 0917b11: 故今下答問文中引六根文證内凡位名爲凡師次出法者法謂方法亦曰法相弘經方法爲唯用實亦許用權爲顯此意故云出法又 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.